ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loiter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loiter*, -loiter-

loiter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loiter (vi.) ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: เถลไถล, เอ้อระเหย, เตร็ดเตร่, อ้อยอิ่ง Syn. idle, dawdle
loiter (vt.) ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: เถลไถล, เอ้อระเหย, เตร็ดเตร่, อ้อยอิ่ง Syn. idle, dawdle
loiter about (phrv.) ยืนเตร็ดเตร่ See also: เอ้อระเหย Syn. loiter around
loiter around (phrv.) ยืนเตร็ดเตร่ See also: เอ้อระเหย Syn. loiter about
loiter away (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ Syn. idle away
loiter in (phrv.) ยืนเตร็ดเตร่อยู่ See also: ยืนเอ้อระเหย, ยืนอ้อยอิ่ง
loiter over (phrv.) ใช้เวลาให้สูญเสียไปกับ See also: หมดเวลาไปกับ Syn. linger over
loiter with (phrv.) เดินเตร่เพื่อรอประกอบอาชญากรรม (ทางกฎหมาย)
loiterer (n.) คนที่ชักช้า See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง Syn. slowcoach
English-Thai: HOPE Dictionary
loiter(ลอย'เทอะ) vt. เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ vi. ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์., See also: loiterer n. ดูloiter
English-Thai: Nontri Dictionary
loiter(vi) อ้อยอิ่ง,เถลไถล,เชือนแช,เอ้อระเหย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loiterเตร็ดเตร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำอิดเอื้อน (v.) loiter
พะเน้าพะนึง (v.) loiter Syn. ทำอิดเอื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder what the males are doing, loitering so close to her?ผมสงสัยว่าผู้ชายกำลังทำอะไร เตร็ดเตร่อยู่ใกล้ๆเธอ?
Littering, loitering, vandalism, vagrancy-ทำสกปรก เถลไถล ซุกซน มือบอน
Hanging around. Loitering. Sitting.พวกจับกลุ่มกันเกะกะชาวบ้าน
Of course. I simply spied you loitering in organic produce and assumed you had time on your hands.ผมแอบดูคุณเตร่อยู่แถวแผนกผักผลไม้
Back to class. no loitering.กลับเข้าเรียน อย่าเถลไถล
This may count as loitering.อยู่ไปก็เสียเวลาเปล่า
And source, dare loitering Jazz House?เจ้าเป็นใคร มาทำอะไรแถวนี้
Loitering in the woodshed again are we my king?เป็นยังไงบ้าง,ที่รัก?
loitering lounge is upstairs.ห้องรอเก้อ อยู่ข้างบน
Just small stuff-- shoplifting, loitering-- wait.มีแต่เรื่องเล็กๆนะ พวกลักเล็กขโมยน้อย เดี๋ยวนะ
I'll be a no-show and rudely never call to cancel, which should buy you plenty of time to loiter.แต่ผมจะไม่ไปแล้วก็ทำเสียมารยาท ด้วยการไม่โทรไปยกเลิกนัด ซึ่งจะช่วยทำให้คุณ มีเวลาเหลือแหล่ที่จะเดินเล่น
You know, muggings, carjackings, loitering.คุณจะรู้ว่าวิ่งราว, carjackings, เดินเตร่

loiter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥削者[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, 剥削者 / 剝削者] exploiter (of labor)
閒混[xián hùn, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄣˋ, 閒混] loiter

loiter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about
道草を食う;道草をくう[みちくさをくう, michikusawokuu] (exp,v5u) to loiter (on the way); to waste time
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P)
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around
ほつく;ほっつく[, hotsuku ; hottsuku] (v5k,vi) (1) to loiter; (2) to waste money
休らい;安らい[やすらい, yasurai] (n) (1) resting; relaxing; (2) hesitating; loitering
低回[ていかい, teikai] (n) loitering; lingering; reluctance to leave
俳徊;徘徊;徘回[はいかい, haikai] (n,vs) loitering; sauntering; wandering about
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P)
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
道草[みちくさ, michikusa] (n,vs) wayside grass; loitering on the way; (P)

loiter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้อยอิ่ง[v.] (øi-ing) EN: dawdle ; take one's time ; linger ; hang around ; loiter (at) ; hesitate FR: prendre le temps
ป้วนเปี้ยน[v.] (pūanpīen) EN: loiter ; hang around ; hover FR:
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter ; linger FR: traînasser ; lambiner ; prendre son temps
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest FR: exploiter
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice ; operate ; handle FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
แสวงประโยชน์[v. exp.] (sawaēng pra) EN: FR: exploiter
ทำฟาร์ม[v. exp.] (tham fām) EN: farm FR: élever ; cultiver ; exploiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loiter
Back to top