ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dawdle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dawdle*, -dawdle-

dawdle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dawdle (vi.) ชักช้าร่ำไร See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา Syn. idle, lounge
dawdle along (phrv.) เดินไปเรื่อยๆ See also: เดินเฉื่อยๆ, เดินอย่างเชื่องซึม
dawdle away (phrv.) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (เช่นเวลา) See also: เสียเวลา
dawdle over (phrv.) เสียเวลาให้กับ Syn. dally over
dawdler (n.) คนที่ชักช้าร่ำไร
English-Thai: HOPE Dictionary
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
English-Thai: Nontri Dictionary
dawdle(vt) ฆ่าเวลา,ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบิดตะบอย (adv.) dawdle See also: linger, idle, take a long time Syn. ชักช้า, ร่ำไร, อืดอาด Ops. กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว
ยืดยาด (v.) dawdle See also: dally, lag, loiter, poke, tarry Syn. ชักช้า, ช้า
อู้ (v.) dawdle See also: linger, loaf Syn. ถ่วงเวลา Ops. รีบเร่ง
โอ้เอ้ (v.) dawdle See also: dally, lag, loiter, poke, tarry Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, people! Don't diddle dawdle. Get ready.เอ้า มานั่งไร้สาระอะไรกันแถวนี้ ไปเตรียมตัวสิ
No, they dawdled about Bon Temps.ไม่มี, พวกเขามัวแต่อ้อยอิ่ง อยู่ที่บอนทอมส์

dawdle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ái, ㄞˊ, 捱] dawdle; suffer

dawdle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
油を売る[あぶらをうる, aburawouru] (exp,v5r) to loaf (particularly on the job); to idle one's time away; to dawdle
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off

dawdle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed FR: traîner ; lambiner ; être retardé
เฉไฉ[v.] (chēchai) EN: take one's time ; dawdle ; proceed slowly FR: prendre son temps ; lambiner
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait FR:
โอ้เอ้[v.] (ō-ē) EN: dawdle ; take one's time ; tarry FR:
อ้อยอิ่ง[v.] (øi-ing) EN: dawdle ; take one's time ; linger ; hang around ; loiter (at) ; hesitate FR: prendre le temps
ไถล[v.] (thalai) EN: dawdle ; lollygag ; lioter ; dilly-dally FR: traîner ; s'attarder ; musarder ; muser (vx - litt.)
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter ; linger FR: traînasser ; lambiner ; prendre son temps
อู้[v.] (ū) EN: negotiate a tricky situation ; play for time ; dawdle ; drag one's feet FR: traîner les pieds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dawdle
Back to top