ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

use

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *use*, -use-

use ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
use (n.) วิธีการใช้ See also: วิธีใช้ Syn. application, method
use (n.) การทำงาน Syn. usage, utilization
use (vt.) ใช้ See also: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ Syn. utilize
use (vt.) ใช้เป็นประจำ Syn. utilize
use (vt.) หลอกใช้ See also: ใช้ในทางไม่เหมาะสม Syn. manipulate, exploited
use (vt.) ปฏิบัติต่อ See also: แสดงออก Syn. behave
use (vt.) ได้ประโยชน์จาก Syn. benefir
use (n.) การใช้ See also: การใช้ประโยชน์ Syn. utilization Ops. dismissal
use (n.) ประโยชน์ See also: ประโยชน์ใช้สอย Syn. usefulness
use (n.) ความเคยชิน See also: ความคุ้นเคย Syn. familiarity, custom
use as (phrv.) ใช้เพื่อเป็น See also: ใช้เพื่อ, ใช้สำหรับ Syn. use for, utilize for
use every trick in the book (idm.) ใช้ทุกวิถีทาง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เอาทุกทาง, ทำทุกอย่าง
use for (phrv.) ใช้สำหรับเป็น See also: ใช้เป็น, ใช้เพื่อเป็น Syn. use as, utilize for
use of symbols (n.) การใช้สัญลักษณ์ See also: การใช้เครื่องหมายแสดง
use strong language (idm.) ใช้ถ้อยคำรุนแรง See also: ใช้คำแรงๆ, ใช้คำหยาบ
use to (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ Syn. accustom to, habituate to
use up (phrv.) ใช้จนหมด
use with (phrv.) ใช้ด้วย See also: ใช้กับ
useable (adj.) ซึ่งใช้ได้ Syn. workable, practicable Ops. unusable
used (adj.) ซึ่งถูกใช้ Syn. second-hand
used (adj.) ที่คุ้นเคยเพราะใช้อยู่เป็นประจำ Syn. familiar
used (adj.) ที่เคยใช้มาก่อน See also: ซึ่งเคยมีเจ้าของแล้ว Syn. second-hand
used to (idm.) คุ้นเคยกับ See also: ชินกับ, เคยชิน
used up (adj.) ซึ่งใช้หมดสิ้น See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ Syn. consumed, depleted
useful (adj.) ที่มีประโยชน์ See also: ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้ Syn. beneficial Ops. useless
useful (adj.) ดี See also: น่าพอใจ
usefully (adv.) อย่างเป็นประโยชน์ Syn. favorably, profitably
usefulness (n.) ความเป็นประโยชน์ Syn. utility, benefit
usefulness (n.) ผลดี See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ Syn. advantage, benefit
useless (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้ Syn. worthless, unusable Ops. useful
useless (adj.) ซึ่งไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. ineffective Ops. efficient
useless articles (n.) เศษของที่ไม่มีประโยชน์ See also: ของสัพเพเหระ
uselessly (adv.) อย่างไม่มีประโยชน์ Syn. vainly
uselessness (n.) การที่ไม่สามารถใช้ได้ Syn. workability Ops. usefulness
uselessness (n.) การไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. failure Ops. usefulness
user (n.) ผู้ใช้ See also: ผู้ใช้ประโยชน, สิ่งที่ใช้ประโยชน์
user (n.) ผู้ติดยาเสพติด Syn. drug taker
user (n.) การใช้สิทธิ (ทางกฎหมาย)
user-friendly (adj.) ใช้ง่าย See also: เข้าใจง่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
useable(ยู'ซะเบิล) adj. มีไว้ใช้,สะดวกแก่การใช้., See also: usability,usableness n. usably adv.
useful(ยูซ'ฟูล) adj. มีประโยชน์,ใช้เป็นประโยชน์., See also: usefully adv. usefulness n.
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing
usenetยูสเน็ต ย่อมาจาก user network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ เป็นตัวอำนวยความสะดวกในอินเตอร์เน็ต (internet) อีกทีหนึ่ง เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบยูนิกซ์ (UNIX)
user(ยู'เซอะ) n. ผู้ใช้,สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ,ผู้ติดยาเสพติด
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
use(n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม
useful(adj) มีประโยชน์,เป็นประโยชน์
usefulness(n) ประโยชน์,ผลประโยชน์
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
user(n) ผู้ใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
useใช้, ใช้สอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
USENET (User Network)ยูสเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
userผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user friendlyใช้สะดวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user groupกลุ่มผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Use studiesการศึกษาการใช้ [TU Subject Heading]
Used car tradeการค้ารถยนต์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Useful lifeอายุการใช้งาน [การบัญชี]
userผุ้ใช้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]
User friendlyง่ายต่อการใช้งาน [การจัดการความรู้]
user groupกลุ่มผู้ใช้การรวมกลุ่มของผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนช่วยกันและกันในการใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์นั้น [คอมพิวเตอร์]
User interface ส่วนต่อประสานผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
user-friendlyใช้ง่ายโปรแกรม หรือระบบที่ออกแบบให้เรียนรู้ได้ง่าย และใช้งานได้ง่าย เรียกว่าเป็นโปรแกรม หรือระบบที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบแผละ (n.) a kind of child´s plays with 2 children use the hands to pat each others´ hand and knees
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
หมดเกลี้ยง (v.) be use up
กิน (v.) use See also: take, spend Syn. ใช้, เปลือง
นำมาใช้ (v.) use See also: make use of, utilize Syn. เอาไปใช้, นำเอามาใช้
นำเอามาใช้ (v.) use See also: make use of, utilize Syn. เอาไปใช้
อาศัย (v.) use See also: employ Syn. พึ่ง
เอาไปใช้ (v.) use See also: make use of, utilize Syn. นำเอามาใช้
ใช้ (v.) use See also: take, spend Syn. เปลือง
ฝนตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp
แทงตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp Syn. ฝนตะไบ
แก้ขัด (v.) use as a makeshift See also: make do with, put up with
ใช้กำลัง (v.) use force against See also: exert oneself, fight, engage in battle
ติดสำนวน (v.) use idiomatic expression See also: contract the habit of using certain words or idioms
คู่มือ (adj.) used
ใช้แล้ว (adj.) used See also: recycled
ใช้แล้ว (adj.) used See also: second-hand
ได้ (aux.) used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense
โดน (v.) used in the same manner as the verb to be form the passive voice Syn. ถูก
หมดเกลี้ยง (adv.) used up See also: run out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
Did you use to go fishing with friends?คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
Can I use the lift?ฉันจะใช้ลิฟท์ได้ไหม
You have to use the stairsคุณต้องใช้บันไดแล้ว
Can I use your restroom?ขอฉันใช้ห้องน้ำคุณหน่อยได้ไหม
Do you know how to use that?คุณทราบวิธีใช้มันไหม
Because he doesn't use reasonsเพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
It is no use learning without thinkingไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
It's raining so you need to use your umbrellaฝนกำลังตกอยู่ ดังนั้นคุณต้องใช้ร่ม
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
I use it for my allergiesฉันใช้มันแก้อาการแพ้ มันได้ผลนะ
I'm about to use you as protectionฉันกำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องป้องกัน
It's actually something you could use at collegeจริงๆ แล้วก็เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถใช้ที่วิทยาลัยได้
I guess I'm of no use to him nowฉันคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วตอนนี้
In order to survive in this world, you have to use your brainเพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
It was no useมันไม่มีประโยชน์
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
They live together in a big houseพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
He used to live in my neighborhoodเขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
You get used to itเธอจะชินกับมัน
I just need him focusedฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
I refuse to believe itฉันขอไม่เชื่อมัน
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
I would like to work there becauseฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
I prefer dogs to cats becauseฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
I used to work thereฉันเคยไปทำงานที่นั่น
Because I spent a lotเพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no use in grumblingมีการใช้งานในบ่นไม่ได้
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ
What did she use the cottage for?- แล้วหล่อนใช้กระท่อมไว้ทําอะไรคะ
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
Yes, the growth was deep-rooted. An operation would have been no earthly use at all.ครับมะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ต่อให้ผ่าตัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
Power to use against us... with the army the Pentagon trains... and the tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}อำนาจที่จะใช้กับเรา ... {\cHFFFFFF}กับกองทัพที่เพนตากอนรถไฟ ... {\cHFFFFFF}และรถถังที่วอลล์สตรีทขาย
Help me or... use me?{\cHFFFFFF}Help me or... use me?
Me and Paul haven't seen you use of that finger, have we?ฉันและ พอล ยังไม่ได้เห็นคุณทำใด ๆ ใช้นิ้วที่มีคุณ? ไม่ และอีกครั้ง
That it's no use to go on tormenting me!ไม่จำเป็นต้องใช้หรอก กลับไปบอกความเจ็บปวดของฉัน!
Not wise to use your own name.ใช้ชื่อตัวเองน่ะไม่ฉลาดหรอก
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ

use ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 转用 / 轉用] adapt for use for another purpose
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, 唚] vomiting of animals; to use bad language
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
因地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, 因地制宜] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, 保质期 / 保質期] date of use (on foodstuffs); best before date
发扬[fā yáng, ㄈㄚ ㄧㄤˊ, 发扬 / 發揚] develop; make full use of
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 利用] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严词 / 嚴詞] forceful (criticism etc); to use strong words
[yì, ㄧˋ, 役] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle
[guāng, ㄍㄨㄤ, 光] light; ray; bright; only; merely; to use up
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
传声[chuán shēng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ, 传声 / 傳聲] microphone; to use a microphone
文饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, 文饰 / 文飾] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 铗 / 鋏] pincers for use at a fire; sword
借题发挥[jiè tí fā huī, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˊ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, 借题发挥 / 借題發揮] to use the current topic to put over one's own ideas
循环使用[xún huán shǐ yòng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 循环使用 / 循環使用] recycle; to use in cyclic order
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, 有心人] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, 节省 / 節省] saving; to save; to use sparingly; to cut down on
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
补法[bǔ fǎ, ㄅㄨˇ ㄈㄚˇ, 补法 / 補法] treatment involving the use of tonics to restore the patient's health; reinforcing method (in acupuncture)
单用[dān yòng, ㄉㄢ ㄩㄥˋ, 单用 / 單用] use separately
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity
割鸡焉用牛刀[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, 割鸡焉用牛刀 / 割雞焉用牛刀] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
[wù, ˋ, 沕] abstruse; profound
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ, 玄奥 / 玄奧] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, 淫威] abuse of authority; tyrannical abuse
[shàn, ㄕㄢˋ, 讪 / 訕] abuse; slander
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 谇 / 誶] abuse
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, 指控] accusation; a (criminal) charge; to accuse
弹斥[tán chì, ㄊㄢˊ ㄔˋ, 弹斥 / 彈斥] accuse and criticize
控告[kòng gào, ㄎㄨㄥˋ ㄍㄠˋ, 控告] accuse; charge; sue
控诉[kòng sù, ㄎㄨㄥˋ ㄙㄨˋ, 控诉 / 控訴] accuse; denounce

use ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
リンクバナー[, rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site)
不用[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (1) (See 不要) disused; unused; (2) useless; wasteful; of no use
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
以てする[もってする, mottesuru] (vs-i,vt) to do by the use of
何の役にも立たない[なんのやくにもたたない, nannoyakunimotatanai] (exp) of no use whatsoever; good for nothing; useless
併せ用いる[あわせもちいる, awasemochiiru] (v1) to use jointly; to use at the same time
使い倒す[つかいたおす, tsukaitaosu] (v5s) to use within an inch of its life; to use every little bit of; to get the most out of
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes
使い切る;使いきる;遣い切る[つかいきる, tsukaikiru] (v5r,vt) to use up; to exhaust; to wear out
使い尽くす[つかいつくす, tsukaitsukusu] (v5s) to use up; to squander
使い果たす;使い果す;遣い果たす;遣い果す[つかいはたす, tsukaihatasu] (v5s,vt) to use up; to squander
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time
使い過ぎる[つかいすぎる, tsukaisugiru] (v1) to use excessively; to use too much; to spend too much; to overwork someone
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
兼す[けんす, kensu] (vs-c) to combine with; to serve as both; to hold an additional post; to use with
出しにする[だしにする, dashinisuru] (exp,vt,vs-i) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something
出しに使う[だしにつかう, dashinitsukau] (exp,v5u) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something
出し切る[だしきる, dashikiru] (v5r,vt) to use up; to do one's best
利する[りする, risuru] (vs-s) (1) to profit; to benefit from; (2) to take advantage of; to make good use of
利用率[りようりつ, riyouritsu] (n) utilization rate; capacity factor; utilization factor; coefficient of use
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp,v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head
参照結合[さんしょうけつごう, sanshouketsugou] (n) {comp} use association
参考にする[さんこうにする, sankounisuru] (exp,vs-i) (See 参考) to refer to; to use as reference
参考になる[さんこうになる, sankouninaru] (exp,v5r) (See 参考にする) to be of use as a reference
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P)
合間を縫う[あいまをぬう, aimawonuu] (exp,v5u) (1) to make good use of one's spare moments; (2) to weave one's way (e.g. through a crowd)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
問答無益[もんどうむえき, mondoumueki] (n) there being no use in arguing (about it); being stone-deaf to someone's appeals
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
多用[たよう, tayou] (adj-na,n,vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses
夜間発送電報[やかんはっそうでんぽう, yakanhassoudenpou] (n) telegram sent at night (usually to make use of a reduced rate)
実用新案[じつようしんあん, jitsuyoushin'an] (n) practical model; utility model; new design for practical use
寄える;比える[よそえる, yosoeru] (v1) (1) (uk) to compare; to liken; (2) to use as a pretext
専権[せんけん, senken] (n) arbitrary use of power
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter
事務用[じむよう, jimuyou] business use
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
使用頻度[しようひんど, shiyouhindo] frequency of use
共用[きょうよう, kyouyou] share (vs), common use
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy
利用頻度[りようひんど, riyouhindo] frequency of use
参照結合[さんしょうけつごう, sanshouketsugou] use association
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] portable (a-no), mobile use
短縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use
配布先表の使用[はいふさきひょうのしよう, haifusakihyounoshiyou] use of distribution list
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an)
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
アクセス[あくせす, akusesu] Thai: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย) English: access
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
作成[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาใช้ English: use
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้น English: to cause
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

use ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไปใช้[v. exp.] (ao pai chai) EN: use FR:
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: consume ; use ; waste FR: consommer ; utiliser
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ใช้จนหมด[v. exp.] (chai jon mo) EN: use up ; consume FR:
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้ในทางที่ผิด[v. exp.] (chai nai th) EN: use wrongly ; abuse FR:
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yā) EN: use water sparingly FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable
ใช้งานได้สะดวก[adj.] (chai ngān d) EN: easy to use FR:
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: utilize ; make use (of) ; apply FR: se servir de ; mettre à profit
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains FR:
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of ; employ FR:
ใช้แทน[v. exp.] (chai thaēn) EN: use as a substitute FR:
ใช้อย่างประหยัด[v. exp.] (chai yāng p) EN: use sparingly FR: utiliser avec parcimonie
ช่วงใช้[v.] (chūangchai) EN: use the services of FR: utiliser les services de
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names ; use abusive language FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine FR: posologie [f]
ฝนตะไบ[v. exp.] (fon tabai) EN: use a file to rub something smooth/sharp FR:
หักหาญ[v.] (hakhān) EN: use force ; force ; compel FR: utiliser la force
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
จีวรอธิษฐาน[n. exp.] (jīwøn athit) EN: the determined robes ; the three robes determined for regular personal use FR:
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: give temporary relief ; while away the time ; use as a makeshift ; make do with ; put up with FR: dépanner ; tirer d'embarras
การใช้ประโยชน์ที่ดิน[n. exp.] (kān chai pr) EN: land use FR:
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine ; drug use FR: usage de médicaments [m]
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR:
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR: usage rationnel des médicaments [m]
การนำไปใช้งาน[n. exp.] (kān nam pai) EN: application ; puting into use FR: application [f]
การประเมินการใช้ยา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: drug use evaluation ; drug utilisation evaluation ; drug utilization evaluation ; DUE FR:
ค่าสึกหรอ[n. exp.] (khā seukrø) EN: compensation for use ; depreciation FR:
คิดอ่าน[v.] (khit-ān) EN: understand ; think of a way ; use one's head ; be sensible FR:
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai p) EN: articles of daily use FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
เครื่องราชูปโภค[n. exp.] (khreūang rā) EN: royal articles of use FR:
เครื่องอุปกรณ์[n. exp.] (khreūang up) EN: implement ; articles for daily use FR: accessoire [m]
กิน[v.] (kin) EN: use ; take ; spend ; require ; use up FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
กินช้อน[v.] (kinchøn) EN: eat with a spoon ; take meal with a spoon ; use a spoon to eat with FR: manger à la cuillère
กินไฟมาก[v. exp.] (kin fai māk) EN: use much power ; use much electricity FR: consommer beaucoup d'électricité
กินไฟน้อย[v. exp.] (kin fai nøi) EN: do not use much power ; do not use much electricity FR: consommer peu d'électricité

use ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelzulassung {f}approval for specific use
Attributverwendung {f}attribute use
Anwendungsbeispiel {n}example of use
Weiterverwendung {f}further use; subsequent use
Baunutzungsordnung {f}land use act
Namensrecht {n} [jur.]law relating to the use of name
Druckmittel {n} | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage
Nutzungsstruktur {f}pattern of use
Einsatzbereitschaft {f} [techn.]readiness for use
gebrauchsfertig {adv}ready for use
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent
Prozessmissbrauch {m}abuse of process
Rechtsmissbrauch {m}abuse of right
Verfallklausel {f}acceleration clause
Beitrittsklausel {f}accession clause
Adenitis {f}; Drüsenentzündung
Einlagerung {f}admission into warehouse
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Bierstube {f}ale house
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
Wettbewebsklausel {f}; Konkurrenzklausel
Dompteur {m}; Dompteuse
Brauenfliegenstecher {m} [ornith.]Mouse-coloured Tyrannulet
Bienenhaus {m} | Bienenhäuser
Schätzklausel {f}appraisal clause
Schiedsklausel {f}arbitral clause
Schiedsgerichtsklausel {f}arbitration clause
Schiedsklausel {f}arbitration clause
Laube {f}arbour [Br.]; arbor [Am.]; summerhouse; bower
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Kaschmirschwalbe {f} [ornith.]Asian House Martin
Atempause {f} | Atempausen
Australien {n}; Neuseeland
Anfechtungsklausel {f}avoidance clause
Badehaus {n}bathhouse
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
ihretwillen; ihretwegen; ihrethalben {adv}because of her; because of them

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า use
Back to top