ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

efficient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *efficient*, -efficient-

efficient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
efficient (adj.) ซึ่งมีประสิทธิภาพ See also: ที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก Syn. competent, productive, proficient
efficiently (adv.) อย่างมีประสิทธิภาพ See also: อย่างได้ผล
English-Thai: HOPE Dictionary
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ,มีผลต่อ,ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
efficient(adj) สามารถ,ซึ่งมีประสิทธิภาพ,ซึ่งได้ผลต่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
efficient causeสัมฤทธิเหตุ, สัมฤทธิปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสนิท (n.) efficient assistance See also: helper Syn. มือขวา Ops. มือซ้าย, แขนซ้าย
แขนขวา (n.) efficient assistance See also: helper Syn. มือขวา, คนสนิท Ops. มือซ้าย, แขนซ้าย
อย่างมีประสิทธิภาพ (adv.) efficiently
ค่าสัมประสิทธิ์ (n.) coefficient See also: as Syn. สัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์ (n.) coefficient See also: as Syn. สัมประสิทธิ์
จำนวนสัมประสิทธิ์ (n.) coefficient
มีประสิทธิภาพ (v.) be efficient See also: be effective
สัมประสิทธิ์ (n.) coefficient Syn. จำนวนสัมประสิทธิ์
หมดความสามารถ (v.) be inefficient See also: be ineffective
หมดสมรรถภาพ (v.) be inefficient See also: be ineffective Syn. หมดความสามารถ
ไม่เป็นผล (v.) be inefficient See also: be wasteful, be ineffective Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่มีผล, ไร้ผล
ไม่ได้ผล (v.) be inefficient See also: be wasteful, be ineffective Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, ไม่มีผล, ไร้ผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But rest assured, this will be the sixth time we have destroyed it and we have become exceedingly efficient at it.แต่วางใจเถอะ เพราะนี่คือครั้งที่ 6 แล้วที่เราจะทำลายมัน ซึ่งเราก็ทำได้อย่างสบายๆมาตลอดด้วย
Each one is designed in a very efficient way to accomplish particular objectives.ต่างก็ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของตน
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
The elevator's by far the most efficient way to get around the factory.ลิฟต์นี่เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเที่ยวชมโรงงาน
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect
Be an elusive target and an efficient hunter.ทำตัวเป็นเป้าโฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียน เป็นพรานล่ามือฉมัง
Now the auto companies have sued california to prevent this law from taking effect because, as they point out, 1 1 years from now this would mean that california would have to have cars for sale that are as efficient 1 1 years from nowตอนนี้บริษัทรถยนต์ได้ฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อไม่ให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ในอีก 11 ปีต่อจากนี้ ตามที่พวกเขาบอก
If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere.ถ้าหากเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้มากขนาดนี้
It's more efficient that way.เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
There is a better, more efficient way.บนเส้นทางนี้ มันทำได้มากกว่าการฆ่า
Most efficient killing machine ever invented.หุ่นยนต์สังหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยถูกสร้างมา
That's a remarkably efficient use of resources.นี่เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพพิเศษมาก

efficient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
老辣[lǎo là, ㄌㄠˇ ㄌㄚˋ, 老辣] shrewd and ruthless; efficient and unscruplous
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
系数[xì shù, ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 系数 / 係數] coefficient
劲度系数[jìn dù xì shù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 劲度系数 / 勁度係數] coefficient of restitution (in Hooke's law)
效能[xiào néng, ㄒㄧㄠˋ ㄋㄥˊ, 效能] efficient
爽利[shuǎng lì, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄧˋ, 爽利] efficient; brisk; neat
高效[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ, 高效] efficient; highly effective
高效能[gāo xiào néng, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ ㄋㄥˊ, 高效能] highly efficient; effectivity
[guān, ㄍㄨㄢ, 瘝] incapacitated; inefficient
否有效[fǒu yǒu xiào, ㄈㄡˇ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, 否有效] inefficient
二项式系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 二项式系数 / 二項式係數] a binomial coefficient (math.); the number of combinations

efficient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃきちゃき[, chakichaki] (n) efficient
エンゲル係数[エンゲルけいすう, engeru keisuu] (n) Engel's coefficient
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
ジニ係数[ジニけいすう, jini keisuu] (n) (See 所得不平等度係数) Gini coefficient; Gini's coefficient
パス係数[パスけいすう, pasu keisuu] (n) (See 径路係数) path coefficient
もたつく;モタつく[, motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient
もたもた[, motamota] (adv,n,vs) (on-mim) inefficient; slow
二項係数[にこうけいすう, nikoukeisuu] (n) binomial coefficient
係数[けいすう, keisuu] (n) {math} coefficient; factor; proportional constant
係数器[けいすうき, keisuuki] (n) {comp} coefficient unit; scale multiplier
利用率[りようりつ, riyouritsu] (n) utilization rate; capacity factor; utilization factor; coefficient of use
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P)
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] (n) {comp} diffuse reflection coefficient
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] (n) {comp} attenuation coefficient
温度係数[おんどけいすう, ondokeisuu] (n) temperature coefficient
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] (n) {comp} ambient reflection coefficient
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] (n) correlation coefficient
磁気漏れ係数[じきもれけいすう, jikimorekeisuu] (n) dispersion coefficient (magnetic leakage coef.)
移動量係数[いどうりょうけいすう, idouryoukeisuu] (adv) distance coefficient
粘性率[ねんせいりつ, nenseiritsu] (n) viscosity (coefficient); dynamic viscosity (coefficient)
精鋭[せいえい, seiei] (adj-na,n) elite; picked; powerful; efficient; (P)
重相関係数[じゅうそうかんけいすう, juusoukankeisuu] (n) multiple correlation coefficient
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] (n) {comp} specular reflection coefficient
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier
係数行列[けいすうぎょうれつ, keisuugyouretsu] coefficient matrix
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient

efficient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แขนขวา[n. exp.] (khaēn khwā) EN: efficient assistance FR:
มีประสิทธิภาพ[adj.] (mī prasitth) EN: efficient ; effective ; smooth FR: efficace
สมรรถ[adj.] (samat) EN: able ; capable ; efficient FR: efficace ; performant
สามารถ[adj.] (sāmāt) EN: able ; capable ; skilful ; efficient FR: capable ; apte ; compétent
อย่างมีประสิทธิภาพ[adj.] (yāng mī pra) EN: efficient FR: efficace
อนุพันธ์[adj.] (anuphan) EN: derivative ; differential coefficient ; differential FR:
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully FR:
จำนวนสัมประสิทธิ์[n. exp.] (jamnūan sam) EN: coefficient FR:
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:
ค่าสัมประสิทธิ์[n. exp.] (khā sampras) EN: coefficient FR: coefficient [m]
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา = แอลฟ่า[n. exp.] (khā sampras) EN: coefficient alpha ; alpha coefficient FR:
ค่าสัมประสิทธิ์ฟี[n. exp.] (khā sampras) EN: phi coefficient (φ or rφ) FR:
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี[n. exp.] (khā sampras) EN: Jini coefficient FR:
ค่าสัมประสิทธิ์การพามวล[n. exp.] (khā sampras) EN: convective mass transfer coefficient FR:
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์[n. exp.] (khā sampras) EN: correlation coefficient FR: coefficient de corrélation [m]
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi pho) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work FR: être inefficace ; être inopérant
ไม่มีประสิทธิภาพ[adj.] (mai mī pras) EN: inefficient FR: inefficace
เมทริกซ์สัมประสิทธิ์[n. exp.] (methrik sam) EN: coefficient matrix FR:
สหสัมพันธ์ภายในชั้น [n. exp.] (sahasamphan) EN: intraclass correlation ; intraclass correlation coefficient (ICC) FR:
สัมประสิทธิ์[n.] (samprasit) EN: coefficient FR: coefficient [m]
สัมประสิทธิ์แอคติวิตี[n. exp.] (samprasit a) EN: activity coefficient FR: coefficient d'activité [m]
สัมประสิทธิ์บีตา[n. exp.] (samprasit b) EN: beta coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การบังแดด[n. exp.] (samprasit k) EN: shading coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืน[n. exp.] (samprasit k) EN: absorption coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น[n. exp.] (samprasit k) EN: Linear absorption coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การกลั่นตัว[n. exp.] (samprasit k) EN: condensing coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การแพร่[n. exp.] (samprasit k) EN: diffusion coefficient FR: coefficient de diffusion [m]
สัมประสิทธิ์การแปรผัน = สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of variation FR: coefficient de variation [m]
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน[n. exp.] (samprasit k) EN: heat transfer coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม[n. exp.] (samprasit k) EN: overall heat transfer coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การถดถอย[n. exp.] (samprasit k) EN: regression coefficient FR:
สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of variation (CV) FR:
สัมประสิทธิ์ของการทำนาย ; สัมประสิทธิ์การทำนาย[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of determination FR:
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of friction (COF) FR:
สัมประสิทธิ์ของพหุนาม[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficients of polynomial FR:
สัมประสิทธิ์ของพิสัย[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of range FR:
สัมประสิทธิ์ของแรงต้าน[n. exp.] (samprasit k) EN: drag coefficient FR:
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of average deviation FR:
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of quartile deviation FR:
สัมประสิทธิ์ความเบ้[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of skewness FR:

efficient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschäftstüchtig; leistungsfähig {adj} | geschäftstüchtiger | am geschäftstüchtigstenefficient | more efficient | most efficient
Binomialkoeffizient (n über k) {m} [math.]binomial coefficient (n choose k)
Haftungskoeffizient {m}coefficient of static friction
Rauheitsbeiwert {m}coefficient of roughness
Reibungskoeffizient {m} [phys.]coefficient of friction; coefficient of kinetic friction
Stoßzahl {f}coefficient of restitution
Variationskoeffizient {m}coefficient of variation (CV)
Wärmeausdehnungskoeffizient {m}coefficient of thermal expansion; coefficient of expansion
Haftreibbeiwert {m}coefficient of friction
Reibbeiwert {m} der Fahrbahncoefficient of friction
Dämpfungskonstante {f}damping coefficient
Drainagekoeffizient {m}drainage coefficient
Reibwert {m}friction coefficient
ineffizient {adj}inefficient
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient
Rangkorrelationskoeffizient {m} [math.]rank correlation coefficient
Regressionskoeffizient {m} [math.]regression coefficient
Rollwiderstandsbeiwert {m}rolling resistance coefficient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า efficient
Back to top