ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utilize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utilize*, -utilize-

utilize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utilize (vt.) ใช้ประโยชน์ See also: ใช้ให้เป็นประโยชน์ Syn. use
utilize (vt.) ทำให้เป็นประโยชน์ Syn. employ, employ, apply, consume
utilize for (phrv.) ใช้เพื่อ Syn. use as, use for
utilizer (n.) ผู้ใช้ประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
utilize(ยู'ทะไลซ) vt. ใช้เป็นประโยชน์,ทำให้เป็นประโยชน์, See also: utilisable adj. utilizable adj. utlisation n. utilization n. utiliser adj. utilizer n., Syn. use
English-Thai: Nontri Dictionary
utilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, we have staging areas, and we must utilize every possible... agent gideon?ตอนนี้ เรามีพื้นที่แสดง /Nและเราควรใช้ให้เป็นประโยชน์ในทุกทาง... เจ้าหน้าที่กิเดียน?
He may even utilize an atv to get away from the accident sites,เขาอาจจะมีรถเอทีวีเพื่อออกจาก ที่เกิดอุบัติเหตุ
C.I. would be a good place to utilize what I've learned.หน่วยข่างกรองน่าจะเป็นสถานที่ที่ดี ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมรู้
WE CAN USE THAT. WE CAN UTILIZE THE MEDIA.เราใช้มันได้ เราจัดการสื่อได้
We would be delighted to utilize your skills.เราจะได้ใช้ฝีมือนาย ให้เกิดประโยชน์
I will be your instrument on this plane to utilize as you see fit.ข้าจะเป็นดั่งเครื่องมือของท่าน
Well, considering the shadowy nature of terrorist cells, they utilize a skill we don't... infiltration.อืม เมื่อพิจารนาจากธรรมชาติที่ลึกลับ ของกลุ่มที่จัดการพวกก่อการร้าย พวกเขาใช้ทักษะที่เราไม่ทำ... การแทรกซึม
They utilize unconventional attacks matched with organized chaos.พวกเขาใช้ประโยชน์จากการจู่โจม ให้ตรงกับความโกลาหล
Binding it is the only way we can utilize the power, but keep it controlled.การเชื่อมกันเป็นหนทางเดียว ที่จะนำพลังนั้นมาใช้ แต่ต้องควบคุมให้ได้
You mind if I utilize your commode?คุณจะว่าไหมถ้าผมจะขอใช้ห้องน้ำหน่อย
She's gonna help me figure out how to best utilize my "skill set."เธอจะช่วยให้ฉันคิดออก วิธีการที่ดีที่สุด \ ที่จะใช้ทักษะของฉัน
New York General will finally have a surgical unit as good as the talented staff of doctors who utilize it.ในที่สุดนิวยอร์กเจเนรัลก็จะมีห้องผ่าตัด ที่ดีเยี่ยมพอๆกับแพทย์ฝีมือดีผู้ใช้มัน

utilize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 利用] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize

utilize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
用うる[もちうる, mochiuru] (v5r) (lit. form of 用いる) (See 用いる) to use; to make use of; to utilize
用いる[もちいる, mochiiru] (v1,vt) to use; to make use of; to utilize; to utilise; (P)

utilize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: utilize ; make use (of) ; apply FR: se servir de ; mettre à profit
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; deploy ; implement FR: utiliser ; adopter
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์[v. exp.] (nam mā chai) EN: utilize FR:
นำไปใช้[v.] (nam pai cha) EN: apply ; use ; utilize ; put to good use FR: utiliser ; appliquer
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ[v. exp.] (phatthanā s) EN: utilize the natural ressources FR:
อุปโภค[v.] (uppaphōk = ) EN: consume ; use ; utilize FR: user de ; faire bon usage de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utilize
Back to top