ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

practicable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *practicable*, -practicable-

practicable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
practicable (adj.) ที่สามารถปฏิบัติได้ Syn. possible, conceivable, viable Ops. impossible, unworkable
English-Thai: HOPE Dictionary
practicable(แพรค'ทิคะเบิล) adj. ปฏิบัติได้,ทำได้,ใช้ได้,เหมาะสม,ผ่านได้., See also: practicability,practicableness n. practicably adv., Syn. feasible
English-Thai: Nontri Dictionary
practicable(adj) ปฏิบัติได้,ทำได้,ผ่านไปได้,ใช้ได้,เหมาะสม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือวิสัย (adj.) impracticable See also: powerless, impossible Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง

practicable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不切实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, 不切实际 / 不切實際] unrealistic; unpractical; impracticable

practicable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使用できる;使用出来る[しようできる, shiyoudekiru] (exp,v1) fit for use; available; operational; practicable; usable
可能[かのう, kanou] (adj-na,n) possible; practicable; feasible; (P)
成るべく(P);成る可く[なるべく, narubeku] (adv) (uk) as much as possible; wherever practicable; (P)
空理[くうり, kuuri] (n) abstract or impracticable theory
空論[くうろん, kuuron] (n,adj-no) abstract or impracticable theory
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable

practicable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable
ปฏิบัติได้[adj.] (patibat dāi) EN: practicable FR: exécutable ; praticable ; réalisable
เหลือวิสัย[adj.] (leūawisai) EN: impossible ; beyond one's power ; beyond one's ability ; impracticable FR: impossible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า practicable
Back to top