ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unusable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unusable*, -unusable-

unusable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unusable (adj.) ที่ปฏิบัติไม่ได้ See also: ที่เป็นไปไม่ได้ Syn. impracticable
unusable (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้ Syn. worthless Ops. useful

unusable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ประโยชน์ไม่ได้[adj.] (chai prayōt) EN: unusable FR:
หมดสภาพ[adj.] (mot saphāp) EN: unusable ; inoperable ; unserviceable ; defunct  FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unusable
Back to top