ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dismissal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dismissal*, -dismissal-

dismissal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dismissal (n.) การไล่ออก See also: การปลดออก Syn. discharge
English-Thai: HOPE Dictionary
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission
English-Thai: Nontri Dictionary
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขับ (n.) dismissal See also: expulsion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The follow the workflow that takes them through anything from a standard dismissal to a violent aggressor.พวกเขาทำตามแผนผังที่พาเขาผ่านทุกๆอย่าง ตั้งแต่การให้ออกปกติ ไปจนถึงไล่ออกแบบแรงๆ
Through this, Jan Di's expulsion and Ji Hoo's dismissal will be as if it never happened.เป็นอันว่า การไล่จันดีออกและ/Nการปลดจีฮูจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น
The general made the terms of my dismissal crystal clear.ท่านนายพลพูดชัดแล้ว เรื่องถอดยศฉัน... แจ่มแจ้งเลย
A dismissal letter will be sent to you immediately.หนังสือไล่ออกจะส่งตามไปที่บ้านทันที
There was a dismissal on March 12th, 2005.มีการปลดคนออกวันที่ 12 มีนาคม 2005
Roman... your dismissal of the vampire Bible, your focus on mainstreaming above all else has divided vampires everywhere.โรมัน.. การเพิกถอนคัมภีร์ไบเบิ้ล แห่งแวมไพร์ของคุณ การให้ความสำคัญกับ การแบ่งแยกแวมไพร์
"Skanda Tech has announced his dismissal pending charges which could fetch up to 15 years."แสกนด้าเทค ประกาศถึงการไล่เค้าออก รอการลงโทษที่อาจจะ จำคุกถึง15ปี
If teamwork doesn't help, then we can always go back to having the constant threat of dismissal hang over our heads.ถ้าการทำงานเป็นทีมไม่ได้ผล เราก็ยังสามารถกลับไปใช้ วิธีการดั้งเดิมของเราได้
As for Ser Barristan, it would seem he took his dismissal from the Kingsguard a bit harder than anticipated.ส่วนเซอร์บาร์ริสเตียน ดูเหมือนว่า เขาจะคิดว่าการต้องออกจาก ราชองครักษ์ที่นี้ แย่กว่าที่เราคาดไว้นิดหน่อย
Now, that in and of itself is grounds for dismissal from the force.นั่นคือด้วยตัวมันเองแล้ว ก็เป็นเหตุผลพอที่จะใช้บังคับ เลิกจ้างได้
Immediate dismissal is mandatory.การไล่ออก มีผลบังคับใช้ทันที
You've heard of the 3 stage dismissal process, have you?- รู้ไหมว่าการไล่ออกมี 3 ขั้นตอน

dismissal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case)
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal
懲戒免職[ちょうかいめんしょく, choukaimenshoku] (n) disciplinary dismissal (discharge)
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal
更迭[こうてつ, koutetsu] (n,vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P)
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US)
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment)
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P)
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P)
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
放逐[ほうちく, houchiku] (n,vs,adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P)
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
解任[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P)
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P)
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.)
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation

dismissal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การไล่ออกจากตำแหน่ง[n. exp.] (kān lai øk ) EN: dismissal from office FR:
การเลิกจ้าง[n.] (kān loēk jā) EN: dismissal ; discharge ; disposal FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jā) EN: unfair dismissal FR: licenciement abusif [m]
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n. exp.] (kān thøtthø) EN: dismissal FR:
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action FR:
การยกฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān yokføng) EN: dismissal of a civil action FR:
ซองขาว[n.] (søngkhāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal FR:

dismissal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dismissal
Back to top