ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consumed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consumed*, -consumed-

consumed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consumed (adj.) ซึ่งใช้หมดสิ้น See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ Syn. depleted, used up
consumed (adj.) มือสอง See also: ใช้แล้ว Syn. repeated, used
consumedly (adv.) อย่างที่สุด See also: อย่างมากที่สุด Syn. extremely, excessively
English-Thai: HOPE Dictionary
consumedly(คันซู'มิดลี) adv. อย่างมากมาย,อย่างยิ่ง,เกินไป, Syn. greatly

consumed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent

consumed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
苦虫[にがむし, nigamushi] (n) making a sour face (as if having consumed a bitter bug)
苦虫を噛みつぶしたよう[にがむしをかみつぶしたよう, nigamushiwokamitsubushitayou] (exp,adj-na) (See 苦虫) sour (expression, as if having consumed a bitter bug)
茶屋酒[ちゃやざけ, chayazake] (n) liquor consumed in a teahouse
飲みかけ;飲み掛け;飲掛け[のみかけ, nomikake] (n,adj-no) partially consumed drink; partially consuming a drink
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)

consumed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short FR:
พร่อง[adj.] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient ; depleted FR: presque vide
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
ร่อย[v.] (rǿi) EN: be almost used up ; be worn away ; be consumed FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
วอด[adj.] (wøt) EN: consumed ; destroyed FR:

consumed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consumed
Back to top