ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

usage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *usage*, -usage-

usage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
usage (n.) การใช้ See also: วิธีใช้ Syn. utilization
English-Thai: HOPE Dictionary
usage(ยู'ซิจฺ,ยู'ซิจฺ) n. การใช้,ประโยชน์,ความเคยชิน,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม
English-Thai: Nontri Dictionary
usage(n) การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
usageขนบธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Usageการใช้ภาษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุนเชียง (n.) (Chinese) sausage
ไส้กรอก (n.) sausage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย
Cross-check the secure cell phone usage of everyone with SCI clearance against all calls going in and out of Turin, Italy, the morning Ross was there.ขออนุญาต CSI เช็คด้านความปลอดภัย การใช้โทรศัพท์ของทุกคน เช็คโทรศัพท์ทั้งหมดที่โทรเข้าออกในทูริน อิตาลีในเช้าวันที่รอสไปที่นั่น
Maps,building usage permitsพวกแผนที่ ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร...
New school policy--there will be no Cell phone usage during school hours.กฎใหม่ของโรงเรียน คือเราไม่อนุญาติให้ใช้โทรศัพท์ ในระหว่างเวลาเรียน
By the way, another accepted usage for the term "ho."เกือบลืม นั่นเป็นอีกคำที่ใช้คำว่า โสเภณี ได้
If they're housing illegals, there'll be a higher usage of power and water.ถ้าพวกเขาอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย จะมีการใช้งานของพลังงาน และน้ำเพิ่มมากขึ้น
I respect your usage of the word this one instance.คราวนี้ผมเห็นด้วยกับคำที่คุณใช้
I did a check into that number's usage in the Book of Revelation.ผมได้ตรวจสอบการใช้เลขเหล่านั้น ในคำภีร์พระธรรมวิวรณ์
Con ed is reporting an increase in power usage at the home on 68th.การไฟฟ้ารายงานว่ามีอัตรา การใช้ไฟสูงขึ้น ในบ้านหลังที่อยู่ถนนสาย 68
The usage is erratic, but someone's definitely home.การใช้งานไม่มีตุดประสงค์ที่แน่นอน แต่เป็นการใช้จากที่บ้านแน่นอน
You get it to a boil, you shove in all your sausage and meatballs.คุณจะได้รับมันไปต้มให้คุณซุกในทุกไส้กรอกและลูกชิ้นของคุณ
To the left neighbor, the carpenter Andra, some cracklings, some lard, two sausages.ทางด้านซ้ายเพื่อนบ้านช่างไม้ Andra, บางแรดน้ำมันหมูสองไส้กรอก

usage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照准[zhào zhǔn, ㄓㄠˋ ㄓㄨㄣˇ, 照准 / 照準] request granted (formal usage in old document); to aim (gun)
使用权[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使用权 / 使用權] usage rights
使用量[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使用量] volume of use; usage amount
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 全球暖化] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC
全球变暖[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 全球变暖 / 全球變暖] global warming (PRC usage); written 全球暖化 in Taiwan
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
未冠[wèi guān, ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 未冠] minor (old usage, person under 20)
未成冠[wèi chéng guān, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, 未成冠] minor (old usage, person under 20)
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 臄] palate; sausage
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, 端赖 / 端賴] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on
烤胡椒香肠[kǎo hú jiāo xiāng cháng, ㄎㄠˇ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, 烤胡椒香肠 / 烤胡椒香腸] roast pepper sausage; pepperoni
腊肠[là cháng, ㄌㄚˋ ㄔㄤˊ, 腊肠 / 臘腸] sausage
香肠[xiāng cháng, ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, 香肠 / 香腸] sausage
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 个体户 / 個體戶] self-employed; a private firm (PRC usage)
西服[xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西服] suit; western-style clothes (historical usage)
的士[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 的士] taxi (loanword, originally Hong Kong usage); also called 出租車|出租车 or 出租汽車|出租汽车
用法[yòng fǎ, ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ, 用法] usage
用词[yòng cí, ㄩㄥˋ ㄘˊ, 用词 / 用詞] usage; word or phrase used by sb
录影带[lù yǐng dài, ㄌㄨˋ ˇ ㄉㄞˋ, 录影带 / 錄影帶] videotape (Taiwan usage)

usage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中止法[ちゅうしほう, chuushihou] (n) grammatical rule allowing the usage of the continuative form as a conjunction
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
利用時間[りようじかん, riyoujikan] (n) usage time; utilization time
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] (n) basic rate (i.e. excluding optional service fees, usage charges, etc.); basic charge; base cost; base price; (P)
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised)
漢文典[かんぶんてん, kanbunten] (n) (See 漢文・かんぶん・2) dictionary of kanbun grammar and usage
箸使い[はしづかい, hashidukai] (n) chopstick usage
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage
カルパス[, karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas
クックドソーセージ[, kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage
セミドライソーセージ[, semidoraiso-se-ji] (n) semidry sausage
ソーセージ[, so-se-ji] (n) sausage; (P)
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML
ドライソーセージ[, doraiso-se-ji] (n) dried sausage
ボローニャソーセージ[, boro-nyaso-se-ji] (n) bologna sausage
メルゲーズ[, meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara
レバーソーセージ[, reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script)
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
塞げる[ふさげる, fusageru] (v1,vt) (See 塞ぐ) to close up; to block up; to fill; to cover
持ち[もち, mochi] (n,n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P)
格下げ[かくさげ, kakusage] (n,vs) demotion; downgrading
破格[はかく, hakaku] (adj-na,n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P)
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be
縦ロール[たてロール, tate ro-ru] (n) ringlets; ringlet curls; sausage curls
語法[ごほう, gohou] (n) {ling} diction; grammar; syntax; usage; wording
黄砂現象[こうさげんしょう, kousagenshou] (n) (See 黄砂) yellow sand phenomenon (dust carried on high winds from China)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based
使用法[しようほう, shiyouhou] usage
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
帯域幅利用[たいいきはばりよう, taiikihabariyou] bandwidth usage
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language

usage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้ความรุนแรง[v. exp.] (chai khwām ) EN: FR: recourir à la force ; faire usage de la force
ใช้แล้ว[adj.] (chai laēo) EN: used ; second-hand ; recycled FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo t) EN: throwaway ; disposable FR: jetable ; à usage unique
ใช้น้อยลง[v. exp.] (chai nøi lo) EN: FR: utiliser moins ; avoir un usage moindre
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
จารีตประเพณี[n.] (jārītpraphē) EN: tradition ; custom ; usage ; convention FR: tradition [f]
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; recours [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
การใช้ภาษาไทย [n. exp.] (kān chai ph) EN: Thai usage ; Thai language usage FR:
การใช้ผิด[n. exp.] (kān chai ph) EN: FR: mauvais usage [m] ; mésusage [m] (vx)
การใช้สิทธิ[n. exp.] (kān chai si) EN: FR: exercice du droit [m] ; usage du droit [m]
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine ; drug use FR: usage de médicaments [m]
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR: usage rationnel des médicaments [m]
คำแนะนำการใช้ยา[n. exp.] (kham naenam) EN: FR: bon usage des médicaments [m]
ขนบธรรมเนียม[n.] (khanopthamn) EN: custom ; wont ; convention ; traditional ways FR: tradition [f] ; coutume [f] ; usage [m] ; convention [f]
ขนบธรรมเนียมสากล[n. exp.] (khanopthamn) EN: international practice FR: usage international [m] ; pratique internationale [f]
ประเพณีค้าขาย[n. exp.] (praphēnī kh) EN: commercial usage FR:
ฤต[n.] (reut) EN: custom ; tradition ; uasge FR: coutume [f] ; usage [m]
รถใช้แล้ว[n. exp.] (rot chāi la) EN: second-hand car FR: voiture d'occasion [f] ; voiture de deuxième main [f] ; véhicule d'occasion [m] ; véhicule usagé [m]
รถมือสอง[n. exp.] (rot meūsøng) EN: used car ; second-hand car ; used vehicle ; second-hand vehicle FR: voiture d'occasion [f] ; voiture de deuxième main [f] ; véhicule d'occasion [m] ; véhicule usagé [m]
รถเพื่อการพาณิชย์ [n. exp.] (rot pheūa k) EN: vehicles for commercial purposes FR: véhicules à usage commercial [mpl]
สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย [xp] (samrap chai) EN: for household use FR: pour usage domestique
สำหรับเจ้าหน้าที่[n. exp.] (samrap jao ) EN: for official use FR: pour usage officiel ; cadre réservé [m]
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม[X] (thī chai na) EN: FR: à usage industriel
อุปโภค[v.] (uppaphōk = ) EN: consume ; use ; utilize FR: user de ; faire bon usage de
วัตร-[pref.] (wattra-) EN: usage ; observance ; obligation ; common practice ; routine FR:
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
แฮ่กึ๊น[n.] (haēkeun) EN: fried shrimp sausage FR:
ขนมโตเกียว[n. exp.] (khanom Tōkī) EN: Tokyo pancake sausage roll ; stuffed mini pancake FR:
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ[n. exp.] (khāophat nā) EN: chilli paste fried rice ; fried rice with sausage and vegetables FR:
ข้าวผัดน้ำพริกนรก[n. exp.] (khāophat nā) EN: fried rice with chili dip and sausage FR:
ข้าวผัดไส้กรอก[n. exp.] (khāophat sa) EN: chicken sausage fried rice FR:
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai p) EN: articles of daily use FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
เครื่องอัดไส้กรอก[n. exp.] (khreūang at) EN: sausage stuffer FR:

usage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsachgemäß {adj} | unsachgemäße Nutzungincorrect | incorrect usage
Sprachgebrauch {m}linguistic usage
Benutzungsbedingungen {pl}terms of usage
Handelsbrauch {m}trade usage
Bestätigung {f}; Zusage
Rotwurst {n}blood sausage
Zustimmung {f}; Zusage
Brät {m,n} [cook.]sausage meat
Hartwurst {f} [cook.]hard cured sausage
Leberwurst {f} [cook.]liver sausage; liverwurst [Am.]
Wurstzipfel {m}sausage end
Zungenwurst {f} [cook.]tongue sausage
Auslastung {f}usage rate; fill rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า usage
Back to top