ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

application

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *application*, -application-

application ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
application (n.) การขอ Syn. request, petition
application (n.) การใช้ See also: การประยุกต์ใช้ Syn. use, utilization, employment
application (n.) การทา
application (n.) ความสัมพันธ์กัน See also: ความเกี่ยวข้อง Syn. relevance, applicability, relationship
application (n.) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
application program (n.) โปรแกรมใช้งาน
English-Thai: HOPE Dictionary
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
application programโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
application windowวินโดว์โปรแกรม หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
English-Thai: Nontri Dictionary
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
application๑. การประยุกต์๒. โปรแกรมประยุกต์๓. ระบบประยุกต์๔. งานประยุกต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
application program interface (API)ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Applicationงานประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Application softwareส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบสมัคร (n.) application Syn. ใบสมัครงาน
ใบสมัครงาน (n.) application
จดหมายสมัครงาน (n.) application letter
โปรแกรมใช้งาน (n.) application program
การสมัครงาน (n.) job application See also: applying for a job
ประกาศรับ (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You filled out an application for me?เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.ผมอยากจะใส่ในใบสมัคร เพื่อรับทั้งหมดฟันสกัด
Even the saliva on your application form.การจับมือ หรือน้ำลายที่เลียซองจดหมาย
You filled out an application for me?You filled out an application for me?
She practically filled out my application for me.เค้ากรอกใบสมัครให้ฉันเลย
How's it going to look on her college application under extracurriculars-- "Shoots blue collar thugs"?แต่มันจะเป็นยังไงล่ะ ตรงกิจกรรม นอกเวลาเรียนในใบสมัครเรียน/ยิงนักเลงหรอ
Plus, I already sent in my application and I sent a CDอีกอย่าง หนูส่งในสมัครกับซีดีไปแล้วด้วย
The application takes a month's time and they could reject itการยื่นคำร้องต้องใช้เวลาเป็นเดือน แล้วอาจจะไม่ผ่านก็ได้
Also cancel that application for the name changeแล้วก็ไปยกเลิกใบเปลี่ยนชื่อนั่นซะ
This is employment application fraud and it's an out and out scamใบสมัครงานนี่ โกหกปลิ้นปล้อนทั้งเพ เป็นคนขี้โกหกหรือไงเราน่ะ
If I'm a killer who has to use an immediate application of overpowering force, even out in the middle of nowhere,หากฉันเป็นฆาตกรที่ต้องอาศัย วิธีการฆ่าอย่างรุนแรงและรวดเร็ว แม้ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนละก็
Yeah, and what names did you write on the application this time ?ช่าย แล้ว นายใช้ชื่ออะไรอ่ะ หรือ ครั้งนี้ไม่ต้องสมัคร
That's why our application screening was so tough.ทำให้พวกเราต้องคัดเลือกใบสมัครอย่างทรหด

application ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应用层[yìng yòng céng, ˋ ㄩㄥˋ ㄘㄥˊ, 应用层 / 應用層] application layer
应用平台[yìng yòng píng tái, ˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, 应用平台 / 應用平台] application platform
应用程式介面[yìng yòng chéng shì jiè miàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 应用程式介面 / 應用程式介面] application programming interface; API
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 应用软件 / 應用軟件] application software
应用软体[yìng yòng ruǎn tǐ, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, 应用软体 / 應用軟體] application software
申请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, 申请表 / 申請表] application form
假条[jià tiáo, ㄐㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ, 假条 / 假條] leave permit; application for leave
应用程式[yìng yòng chéng shì, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 应用程式 / 應用程式] application; (computer) program
申请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ, 申请书 / 申請書] application
商业应用[shāng yè yìng yòng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ˋ ㄩㄥˋ, 商业应用 / 商業應用] business application
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ˋ ㄩㄥˋ, 客户应用 / 客戶應用] client application
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, 典型用途] typical use; typical application
杀手级应用[shā shǒu jí yìng yòng, ㄕㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧˊ ˋ ㄩㄥˋ, 杀手级应用 / 殺手級應用] killer application; killer app
菜单条[cài dān tiáo, ㄘㄞˋ ㄉㄢ ㄊㄧㄠˊ, 菜单条 / 菜單條] menu bar (of a computer application)
实际应用[shí jì yìng yòng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ˋ ㄩㄥˋ, 实际应用 / 實際應用] practical application
招聘[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ, 招聘] recruitment; to invite applications for a job

application ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションアイコン[, apurike-shon'aikon] (n) {comp} application icon
アプリケーションインターフェース[, apurike-shon'inta-fe-su] (n) {comp} application interface
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer
アプリケーションキー[, apurike-shonki-] (n) {comp} application key
アプリケーションサーバ;アプリケーションサーバー[, apurike-shonsa-ba ; apurike-shonsa-ba-] (n) {comp} application server
アプリケーションサービス[, apurike-shonsa-bisu] (n) {comp} application service
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider
アプリケーションジェネレータ[, apurike-shonjienere-ta] (n) {comp} application generator
アプリケーションソフト[, apurike-shonsofuto] (n) {comp} application software
アプリケーションソフトウェア;アプリケーションソフトウエア[, apurike-shonsofutouea ; apurike-shonsofutouea] (n) {comp} application software
アプリケーションデータ[, apurike-shonde-ta] (n) {comp} application data
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework
アプリケーションプログラミングインタフェース[, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) {comp} application programming interface; API
アプリケーションプログラム[, apurike-shonpuroguramu] (n) {comp} application program; application programme
アプリケーションプログラムパッケージ[, apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) {comp} application program package
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor
アプリケーションプロトコル[, apurike-shonpurotokoru] (n) {comp} application protocol
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp,vs-i) {comp} to exit from the application
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) {comp} application development
アプリケーション開発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) {comp} application development system
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool
アプリケーション開発環境[アプリケーションかいはつかんきょう, apurike-shon kaihatsukankyou] (n) {comp} Application Development Environment; ADE
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer
アプリケーション開発言語[アプリケーションかいはつげんご, apurike-shon kaihatsugengo] (n) {comp} application development language
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form
キャッスル[, kyassuru] (n) (1) castle; (2) {comp} Compact Application Solution Language; CASL
キラーアプリケーション[, kira-apurike-shon] (n) {comp} "killer" application
コンソールアプリケーション[, konso-ruapurike-shon] (n) {comp} console application
システムアプリケーションアーキテクチャ[, shisutemuapurike-shon'a-kitekucha] (n) {comp} System Application Architecture; SAA
データベースアプリケーション[, de-tabe-suapurike-shon] (n) {comp} database application
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science)
ヘルパーアプリケーション[, herupa-apurike-shon] (n) {comp} helper application
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
入学願書[にゅうがくがんしょ, nyuugakugansho] (n) application for admittance to a school
初度適用[しょどてきよう, shodotekiyou] (n) first-time adoption; initial application (e.g. of a new technology)
営業許可申請書[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form
域外適用[いきがいてきよう, ikigaitekiyou] (n) extraterritorial application (e.g. of a law); extraterritoriality
専科[せんか, senka] (n) (1) specialized course; specialised course; (2) something that is specialized for a certain field or application (e.g. a sauce specially made for zaru soba)
応用ソフトウェア[おうようソフトウェア, ouyou sofutouea] (n) {comp} application software
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API)
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application
共通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment
応用ソフトウェア[おうようソフトウェア, ouyou sofutouea] application software
応用ソフトウェアプログラム[おうようソフトウェアプログラム, ouyou sofutoueapuroguramu] application software program
応用パッケージ[おうようパッケージ, ouyou pakke-ji] application package
応用プログラム[おうようプログラム, ouyou puroguramu] application program, application software
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem
応用規則[おうようきそく, ouyoukisoku] application convention
文書応用仕様[ぶんしょおうようしよう, bunshoouyoushiyou] document application profile
業務アプリケーション[ぎょうむアプリケーション, gyoumu apurike-shon] business application
表計算アプリケーション[ひょうけいさんアプリケーション, hyoukeisan apurike-shon] spread sheet application
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application
適用業務ソフトウェア[てきようぎょむソフトウェア, tekiyougyomu sofutouea] application software
適用業務ソフトウェアプログラム[てきようぎょうむソフトウェアプログラム, tekiyougyoumu sofutoueapuroguramu] application software program
適用業務プログラム[てきようぎょうむプログラム, tekiyougyoumu puroguramu] application software
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
オラクルアプリケーション[おらくるあぷりけーしょん, orakuruapurike-shon] Oracle Applications
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information
応用管理応用エンティティ[おうようかんりおうようエンティティ, ouyoukanriouyou enteitei] application-management-application-entity
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application

application ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอปพลิเคชัน = แอพพลิเคชั่น[v. exp.] (aepphlikhēc) EN: application FR: application [f]
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai sa) EN: application form FR: formulaire d'inscription [m]
แบบฟอร์มสมัครงาน[n. exp.] (baēp føm kā) EN: application form FR:
ใบคำขอ[n. exp.] (bai khamkhø) EN: application FR:
ใบคำร้องขอ[n. exp.] (bai khamrøn) EN: application form FR:
ใบขออนุญาต[n. exp.] (bai khø anu) EN: application form FR:
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence FR:
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครงาน[n. exp.] (bai samak n) EN: application ; application form FR:
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak s) EN: member application FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m] ; formulaire d'abonnement [m]
จดหมายสมัครงาน[n. exp.] (jotmāi sama) EN: letter of application FR:
การใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān chai ko) EN: application of law FR: application de la loi [f]
การใช้กฎหมายอาญา[n. exp.] (kān chai ko) EN: application of the penal code ; application of penal laws FR: application du code pénal [m]
การใช้และการตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān chai la) EN: application and interpretation of law FR:
การจดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān jot sit) EN: patent application FR:
การขอวีซ่า[n. exp.] (kān khø wīs) EN: visa application FR: demande de visa [f]
การนำไปใช้งาน[n. exp.] (kān nam pai) EN: application ; puting into use FR: application [f]
การประยุกต์[n.] (kān prayuk) EN: application ; implementation FR: application [f]
การประยุกต์ใช้[n.] (kān prayuk ) EN: application ; implementation FR:
การรับสมัคร[n. exp.] (kān rap sam) EN: application FR: admission [m]
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition FR: demande [f] ; requête [f]
คำขอร้อง[n. exp.] (kham khørøn) EN: request ; application ; demand ; petition FR:
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request FR: requête [f] ; demande [f] ; supplique [f]
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø) EN: application for a visa FR: demande de visa [f]
คำร้องตกไป[n. exp.] (khamrøng to) EN: application turned down FR:
ขอบเขตการประยุกต์ใช้[n. exp.] (khøpkhēt kā) EN: range of applications ; areas of application FR:
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkra) EN: universal ; of wide application ; all embracing FR: universel
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangj) EN: intention ; will ; determination ; volition FR: intention [f] ; application [f]
ความทุ่มเท[n.] (khwām thumt) EN: devotion ; application FR: dévouement [m]
กรอกใบสมัคร[v. exp.] (krøk bai sa) EN: fill out an application form FR: compléter un formulaire d'inscription
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
ประกาศรับ[v. exp.] (prakāt rap) EN: announce one is accepting application FR:
ประกาศรับสมัคร[v. exp.] (prakāt rap ) EN: announce one is accepting application FR:
โปรแกรม[n.] (prōkraēm) EN: programme ; program (Am.) ; software ; application FR: programme [m] ; programme informatique [m] ; logiciel [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมจาวาประยุกต์[n. exp.] (prōkraēm Jā) EN: Java application FR: application Java [f]
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[n.] (prōkraēmkhø) EN: computer program FR: programme informatique [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมประยุกต์[n. exp.] (prōkraēm pr) EN: programming application FR:
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler

application ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computeranwendung {f}computer application
Teilanmeldung {f}divisional application
Einsatzmöglichkeit {f}field of application
Anmeldegebühr {f}registration fee; application fee; filing fee
Anmeldeschluss {m}registration deadline; application deadline
Insellösung {f}isolated application
Bewerbungsschreiben {n}letter of application
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent
Nutzanwendung {f}practical application
Software-Anwendung {f} [comp.]software application
Anwendersoftware {f}software application
Anwendungserfolg {m}success in application
Bewerbungsfrist {f}term for filing application
Benutzeranwendung {f}user application
Aktienzeichnung {f}application for shares
Anmeldeverfahren {n}application procedure
Anmeldevorschriften {pl}application requirements
Antragstellung {f}application for permit
Antragsunterlagen {pl}application papers
Anwenderprogramm {n}application program
Anwendungsdatei {f}application file
Anwendungsdatei {f}application for admission
Anwendungsdaten {pl}application data
Anwendungsdiskette {f}application diskette
Anwendungsdokumentation {f}application documentation
Anwendungsebene {f}application level
Anmeldedatum {n}date of application; filing date
Anmeldetag {m}date of application; date of filing
Zwillingsbereifung {f}dual application; dual fitment; twin fitment
Zwillingsmontage {f}dual application; twinning
Einkommensverwendung {f}application of income
Missbrauch {m}misapplication
Antragsbearbeitung {f}processing of the applications

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า application
Back to top