ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ton*, -ton-

ton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ton (n.) หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (ในอเมริกา) Syn. short ton, net ton
ton (n.) หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (ในอังกฤษ) See also: ตัน Syn. long ton
ton (n.) หน่วยความจุภายในเรือ
ton (n.) จำนวนมาก
ton (adv.) อย่างมากมาย
tonal (adj.) เกี่ยวกับระดับเสียง
tonality (n.) ลักษณะเสียงร้องหรือท่วงทำนองที่แตกต่างกัน Syn. tone, resonance, intonation
tone (n.) คุณภาพของเสียง Syn. nature, trend, temper
tone (n.) น้ำเสียง See also: ลักษณะน้ำเสียง Syn. expression, condition
tone (n.) ลักษณะทั่วๆไป
tone (n.) เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก
tone (n.) เฉดสี See also: โทนสี Syn. hue, tint, tinge
tone (n.) ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
tone (n.) ระดับเสียง See also: เสียงสูงต่ำ Syn. pitch, timbre
tone (vi.) ปรับสีให้กลมกลืน
tone (vi.) พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง
tone color (n.) คุณภาพของเสียง Syn. timbre
tone-deaf (adj.) ซึ่งแยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
toner (n.) น้ำยาปรับสี
toney (adj.) ทันสมัย
tong (vt.) คีบหรือจับด้วยคีม
tong (n.) สมาคมลับของชาวจีน (มักทำในเรื่องผิดกฎหมาย)
tongs (n.) คีม Syn. pinchers, pliers, forceps
tongue (n.) ลิ้น See also: สิ่งที่เหมือนลิ้น Syn. clacker, lapper
tongue (n.) ภาษา Syn. language
tongue (n.) การพูด (คำทางการ)
tongue (n.) ความสามารถในการพูด
tongue (n.) ลูกตุ้มระฆัง
tongue (n.) แหลม (แผ่นดิน) See also: แผ่นดินที่ยื่นไปในแหล่งน้ำ
tongue (n.) สิ่งที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายลิ้น
tongue (vt.) เลีย See also: แตะด้วยลิ้น
tongue (vt.) จูบโดยใช้ลิ้น
tongue (vi.) ใช้ลิ้นบังคับเครื่องเป่าให้ออกเสียงตามต้องการ
tongue (vt.) ใช้ลิ้นบังคับเครื่องเป่าให้ออกเสียงตามต้องการ
tongue and groove (n.) ข้อต่อรางลิ้น
tongue of a bell (n.) กระดิ่งในระฆัง Syn. noisemaker
tongue twister (n.) การพูดไม่ออก See also: การพูดติดขัด
tongue-in-cheek (idm.) เล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง See also: ไม่จริงใจ
tongue-tie (n.) พูดไม่ออก See also: พูดติดขัด
tongue-tied (adj.) ซึ่งพูดไม่ออก See also: ซึ่งพูดติดขัด
English-Thai: HOPE Dictionary
ton(ทัน) n. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 2000 ปอนด์ (short ton) ในอเมริกาหรือ 2240 ปอนด์ (long ton) ในอังกฤษ,หน่วยปริมาตรที่หนักหนึ่งตัน,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 1000 กิโลกรัม (metric ton) ,=displacement ton (ดู) ,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 40 ลูกบาศก์ฟุต (shipping ton,measurementton)
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
tong(ทอง) n. อั้งยี้,สมาคมลับ,คีมหนีบ,ปากคีบ vt.,vi. ใช้คีมหรือปากคีมหนีบ
tonga(ทอง'กะ) n. รถม้าสองล้อขนาดเบาในอินเดีย
tongs(ทองซ) n. เครื่องมือที่มีสองแขนจากหมุดเดียวกัน เช่น ปากคีบ,คีม, Syn. grapnel
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย
tongue-and-groove jointn. ข้อต่อรางลิ้น
tongued(ทังดฺ) adj. มีลิ้น,ใช้ลิ้น
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating,bracing
tonight(ทะไนทฺ') n.,adj. คืนนี้,คืนวันนี้.
tonnage(ทัน'นิจฺ) n. ระวางน้ำหนักเรือคิดเป็นตัน (ระวางน้ำหนักเรือทั้งลำคิดเป็น gross tonnage) ,ระวางน้ำหนักเรือสำหรับน้ำที่เรือขับออก ในกรณีนี้ระวางขับน้ำคิดเป็น displacement tonnage,ระวางน้ำหนักเรือสำหรับบรรทุกสินค้าคิดเป็นnet tonnageหรือregister tonnage,ระวางน้ำ
tonne(ทัน) n. 1000 กิโลกรัม,เมตริกตัน
tonsil(ทอน'เซิล) n. ต่อมทอนซิล, See also: tonsillar adj. tonsilar adj. tonsillary adj.
tonsillectomy(ทอนซิลเลค'โทมี) n. การตัดเอา ต่อมทอนซิลออก
tonsillitis(ทอนซิลไล'ทิส) n. ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: tonsillitic adj.
tonsure(เทน'เชอะ) n. การตัดผม,การโกนผม,การปลงผม,ศรีษะ,ศรีษะที่โกนผมแล้ว (เช่นของพระ) ,ส่วนของศรีษะที่โกนผมออก,หัวโล้น,ภาวะหัวโล้น. vt. โกนผม,ปลงผม
English-Thai: Nontri Dictionary
ton(n) น้ำหนักเป็นตัน
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
tongue(n) ลิ้น,สำนวน,คารม,ภาษา,ลิ้นของรองเท้า,ลูกตุ้มระฆัง,หมุด
TONGUE-tongue-tied(adj) พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,พูดตะกุกตะกัก,ลิ้นแข็ง
tonic(adj) ซึ่งบำรุงเสียง,ซึ่งบำรุงกายและใจ,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
tonight(adv) ในคืนนี้,ในค่ำคืนนี้
tonnage(n) ระวางน้ำหนักเป็นตัน
tonsil(n) ต่อมน้ำลาย,ต่อมทอนซิล
tonsure(n) การโกนผม,กระหม่อม,หัวจุก,พิธีโกนจุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ton of refrigeration (TR)ตันความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
toneวรรณยุกต์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongueลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue twisterบทบิดลิ้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tongue-tie; ankyloglossiaสภาพลิ้นยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tonic๑. ยาบำรุง๒. ยากระตุ้น๓. -บำรุงกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonnageระวางบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tonner policy๑. กรมธรรม์จำกัดระวางเรือ๒. กรมธรรม์จำกัดผู้ตาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tonsillar-ทอนซิล [มีความหมายเหมือนกับ amygdaline ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillectomyการตัดทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillitisทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillotomyการผ่าทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tone (Phonetics)วรรณยุกต์ (สัทศาสตร์) [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Tongueลิ้น [TU Subject Heading]
Tonsillectomyการตัดต่อมทอนซิล [TU Subject Heading]
Tonsillitisทอนซิลอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัน (clas.) ton Syn. หนึ่งพันกิโลกรัม
หนึ่งพันกิโลกรัม (clas.) ton
เอกโทษ (n.) tonal word in Thai
กระแสเสียง (n.) tone See also: intonation, sound Syn. ทำนองเสียง, น้ำเสียง
น้ำเสียง (n.) tone See also: intonation, sound Syn. ทำนองเสียง
วรรณยุกต์ (n.) tone marks See also: intonation marks
หางเสียง (n.) tone of voice See also: twang, ring
ชิวหา (n.) tongue Syn. ลิ้น
รสนา (n.) tongue Syn. ลิ้น
ลิ้น (n.) tongue Syn. ชิวหา
ยาชูกำลัง (n.) tonic See also: pick-me-up, roborant
ยาบำรุง (n.) tonic See also: pick-me-up, stimulant, restorative
คืนนี้ (adv.) tonight See also: this night, this evening Syn. คืนวันนี้
คืนวันนี้ (adv.) tonight See also: this night, this evening
ทอนซิล (n.) tonsil Syn. ต่อมทอนซิล
ต่อมทอนซิล (n.) tonsil gland
triton (n.) อนุภาคซึ่งมีประจุบวกประกอบด้วย1protonและ2neutron
wentletrap (n.) หอยทะเลเปลือกสีขาวเป็นขดวงตระกูล Epitoniidae
กระดุม (n.) button See also: stud, buckle Syn. ดุม, ลูกดุม
กลัดกระดุม (v.) button up one´s coat Syn. ติดกระดุม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No mistakes tonightคืนนี้ต้องไม่พลาด
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
Are you working late tonight?คืนนี้คุณทำงานดึกไหม
Let's go to the movies tonight!พวกเราไปดูหนังคืนนี้กันเถอะ
Would you like to go to the concert with me tonight?คุณอยากไปดูคอนเสิร์ทกับฉันคืนนี้ไหม?
What are you going to do tonight?คุณจะทำอะไรคืนนี้?
What do you want to do tonight?คุณอยากทำอะไรคืนนี้?
Just one cartonแค่หนึ่งซอง
I'm going to see a film tonightฉันกำลังจะไปดูหนังคืนนี้
The class will finish at 7:30 tonightชั้นเรียนจะเลิกในตอนทุ่มครึ่งคืนนี้
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Oh it's so quiet tonight!โอ คืนนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกิน
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
That's why we came to you tonightนั่นคือเหตุผลที่ทำไมพวกเรามาหาคุณคืนนี้
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
You out to do some damage tonight?คืนนี้เธอออกมาสร้างความเสียหายบางอย่างหรือเปล่า?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Niki's sent you about a ton of tea. Well, a couple of pounds.และนิกิของคุณเกี่ยวกับการส่งตันของชา ดีคู่ของปอนด์
So you do a little research. Take Quality Design Group where l work. My boss keeps a ton of cash in his vault.ที่ทำงานฉัน เจ้านายเก็บเงินในเซฟ
... whenwesharedour firstbowl of won ton soup in the park.... ตอนแรกที่เรากินซุปชามเดียวกัน ในสวนสาธารณะนะ
With a flick of a wrist and just a flash you'll land a prince with a ton of cash.แค่สะบัดข้อมือ ก็เกิดประกาย คุณก็จะเต็มไปด้วยเจ้าชาย ที่เต็มไปด้วยเงินตรา. Ha-ha.
So I order a ton of tuna fish sandwiches, no Mayo.- ไม่ใส่มายองเนส - หยุดเถอะ หยุดเถอะ
Allergic to it. So I order a ton of tuna fish sandwiches.ผมเลยโทรไปสั่งแซนด์วิชทูน่ามาเพียบ สมัยนั้นเธอกินแต่ทูน่า
She's a busy lady. I order a ton of tuna fish sandwiches. That's all she's eating back then, tuna fish.ผมเลยโทรไปสั่งแซนด์วิชทูน่ามาเพียบ สมัยนั้นเธอกินแต่ทูน่า
She's a busy lady. I order a ton of tuna fish sandwiches.ผมเลยสั่งแซนด์วิชทูน่ามาเพียบ สมัยนั้นเธอกินแต่แซนด์วิชทูน่า
That night, Marshall had a ton of studying to do.คืนนั้น มาร์แชลต้องทำการบ้านหนัก
If you took that ring off your finger, you'd have a ton of guys crowding your junk.คุณต้องมีผู้ชายเป็นสิบๆเข้ามาจีบ
How would you like to lose a ton or two?คุณต้องการจะลด หนึ่งหรือสอง ตัน
I might as well go put my money in Kleenex stock because all you're gonna be producing is a ton of tears.ผมอาจลงเงินผมได้ดี ไปกับทิชชู่คลีเน็กซ์... ...เพราะว่าตัวคุณ จะทำให้เกิดน้ำตาได้เป็นตันเลย

ton ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一同[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, 一同] along; together
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
痛恨[tòng hèn, ㄊㄨㄥˋ ㄏㄣˋ, 痛恨] abhor
丙酮[bǐng tóng, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, 丙酮] acetone
通路[tōng lù, ㄊㄨㄥ ㄌㄨˋ, 通路] access
通达[tōng dá, ㄊㄨㄥ ㄉㄚˊ, 通达 / 通達] access
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
陪同[péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 陪同] accompany
随同[suí tóng, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 随同 / 隨同] accompanying
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, 疼痛] ache; sore
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, 痛] ache; pain; sorrow
酸痛[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, 酸痛] ache
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
通奸[tōng jiān, ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 通奸 / 通姦] adultery
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
普通赤杨[pǔ tōng chì yáng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄔˋ ㄧㄤˊ, 普通赤杨 / 普通赤楊] alder tree (Alnus glutinosa)
醛固酮[quán gù tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, 醛固酮] aldosterone
同盟[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, 同盟] alliance
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 同盟国 / 同盟國] allied nation; ally; confederation
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, 同素异形体 / 同素異形體] allotropy
通书[tōng shū, ㄊㄨㄥ ㄕㄨ, 通书 / 通書] almanac
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 偕同] along with; accompanied by; together with
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 统共 / 統共] altogether; in total
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
止痛剂[zhǐ tòng jì, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, 止痛剂 / 止痛劑] analgesic
镇痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, 镇痛 / 鎮痛] analgesic; pain killer
镇痛药[zhèn tòng yào, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, 镇痛药 / 鎮痛藥] analgesic
心绞痛[xīn jiǎo tòng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄊㄨㄥˋ, 心绞痛 / 心絞痛] angina
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , 舌尖音] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)
舌尖[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, 舌尖] tip of tongue; apical
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere

ton ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロストン[, gurosuton] (n) gross ton
ショートトン[, sho-toton] (n) short ton
ロングトン[, ronguton] (n) long ton
仏噸[ふつとん, futsuton] (n) metric ton
屯;党[たむろ(屯);たむら(ok), tamuro ( ton ); tamura (ok)] (n) (1) gathering; place where people gather; (2) (arch) police station; camp; barracks
屯(ateji)(P);噸(ateji);瓲(ateji)[トン, ton] (n) (uk) ton (now usu. a metric ton, i.e. 1,000kg) (eng
才噸[さいとん, saiton] (n) measured ton
米トン;米噸(ateji)[べいトン, bei ton] (n) short ton
英トン[えいトン, ei ton] (n) English ton; long ton
豚コレラ[とんコレラ;ぶたコレラ, ton korera ; buta korera] (n) hog cholera; swine fever
重噸[じゅうとん, juuton] (n) long ton
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
アーキテクトニック[, a-kitekutonikku] (n) aechitectonic
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
アイアンストン[, aiansuton] (n) ironstone
アイオライト[, aioraito] (n) iolite (blue gemstone)
アイコンボタン[, aikonbotan] (n) {comp} icon button
アイソトニック[, aisotonikku] (adj-f) isotonic
アイソトニックス[, aisotonikkusu] (n) isotonics
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard
アキシアルピストンポンプ[, akishiarupisutonponpu] (n) axial piston pump
アストニッシメント;アストニッシュメント[, asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment
アストニッシュ[, asutonisshu] (vs) astonish
アセトン[, aseton] (n,adj-no) acetone
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum)
アルカプトン尿症[アルカプトンにょうしょう, arukaputon nyoushou] (n) alkaptonuria; alcaptonuria
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence
アロワナ[, arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue
アントニム[, antonimu] (n) antonym
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
イートンカラー[, i-tonkara-] (n) Eton collar
イコールパートナー[, iko-rupa-tona-] (n) equal partner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アットニフティ[あっとにふてい, attonifutei] at nifty
オートマトン[おーとまとん, o-tomaton] automaton
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge
トライトン[とらいとん, toraiton] Triton
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone
ビットネット[びっとねっと, bittonetto] BITNET
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node
ボタン[ぼたん, botan] button
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button
押しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton
自律[じりつ, jiritsu] autonomous
自律メッセージ[じりつメッセージ, jiritsu messe-ji] autonomous message
自律動作[じりつどうさ, jiritsudousa] autonomous action
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: ผิดแผก English: to vary
自主[じしゅ, jishu] Thai: ด้วยตนเอง English: autonomy

ton ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดไทยเรือนต้น[n. exp.] (chut Thai R) EN: Thai Ruean Ton dress FR:
ด้วยตนเอง[adv.] (dūay ton ēn) EN: by oneself ; alone ; oneself FR: par soi-même ; personnellement ; en personne
ขึ้นต้น(ด้วย)[v. exp.] (kheun ton () EN: begin (with) ; commence (with) ; start (with) FR: débuter (par) ; commencer (par)
ขึ้นต้นใหม่[v. exp.] (kheun ton m) EN: begin again ; recommence ; start over again FR: recommencer
ของเธอ[adj.] (khøng thoē) EN: FR: ton ; ta ; tes
กระดูกต้นขา[n. exp.] (kradūk ton ) EN: femur ; thigbone FR: fémur [m]
กระดูกต้นแขน[n. exp.] (kradūk ton ) EN: humerus FR: humérus [m]
กูดต้นดอยอ่างขาง[n. exp.] (kūt ton Døi) EN: Cyathea chinensis FR: Cyathea chinensis
กูดต้นดอยสุเทพ[n. exp.] (kūt ton Døi) EN: Cyathea spinulosa FR: Cyathea spinulosa
ลัทธิต้นคัมภีร์[n. exp.] (latthi ton ) EN: fundamentalism FR: fondamentalisme [m]
เม็ตริกตัน[n. exp.] (metric tan) EN: metric ton FR:
เมตริกตัน = เม็ตริกตัน[n. exp.] (mettrik tan) EN: metric ton ; ton FR:
หมู่เกาะต้นปาล์ม[n. prop.] (Mūkǿ Ton Pā) EN: Palm Islands FR:
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
น้ำตกโตนงาช้าง[n. prop.] (Nāmtok Tōn ) EN: Namtok Ton Nga Chang ; Ton Nga Chang Waterfall FR:
เนียมต้นปีก[n. exp.] (nīem ton pī) EN: Salomonia longiciliata FR: Salomonia longiciliata
ปากกาต้นกก[n. exp.] (pākkā ton k) EN: reed pen ; kalamoi FR:
เป็นต้นไป[v. exp.] (pen ton pai) EN: FR: être le point de départ
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
พืชต้นแม่[n. exp.] (pheūt ton m) EN: FR: plante femelle [f]
พืชต้นพ่อ[n. exp.] (pheūt ton p) EN: FR: plante mâle [m]
ผลต้นโอ๊ก ; ผลของต้นโอ๊ค[n. exp.] (phon ton ōk) EN: acorn FR: gland [m]
รดต้นไม้[v.] (rot ton mai) EN: water (plants) FR: arroser (plantes)
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
เสียง[n.] (sīeng = sie) EN: sound ; noise ; tone FR: son [m] ; bruit [m] ; ton [m]
เสียงเอก[n. exp.] (sīeng-ēk) EN: low tone ; tone 2 FR: ton bas [m] ; ton 2 [m]
เสียงจัตวา[n. exp.] (sīeng-jatta) EN: rising tone ; tone 5 FR: ton montant [m] ; ton 5 [m]
เสียงกลาง[n. exp.] (sīeng klāng) EN: FR: ton moyen [m]
เสียงสามัญ[n. exp.] (sīeng sāman) EN: middle tone ; common tone ; Tone 1 FR: ton normal [m] ; ton moyen [m] ; ton 1 [m]
เสียงธรรมดา[n. exp.] (sīeng thamm) EN: middle tone ; common tone ; Tone 1 (ling.) FR: ton normal [m] ; ton moyen [m] ; ton 1 [m] (ling.) ; voix normale [f]
เสียงโท[n. exp.] (sīeng-thō) EN: falling tone ; tone 3 FR: ton descendant [m] ; ton 3 [m]
เสียงตรี[n. exp.] (sīeng-trī) EN: high tone ; Tone 4 FR: ton haut [m] ; ton 4 [m]
เสียงวรรณยุกต์[n. exp.] (sīeng wanna) EN: FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]
สีร้อน[n. exp.] (sī røn) EN: warm tone ; warm colour = warm color (Am.) FR: ton chaud [m] ; couleur chaude [f]
สีเย็น[n. exp.] (sī yen) EN: cool tone ; cool colour = cool color (Am.) ; cold colour = cold color (Am.) FR: ton froid [m] ; couleur froide [f]
แต่ต้นจนจบ[X] (tāe ton jon) EN: from beginning to end FR:
ตัน[n.] (tan) EN: ton FR: tonne [f]
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ถนนต้นยาง[n. prop.] (Thanon Ton ) EN: Chiangmai-Lamphun Road FR:
ทองต้นแขน[n. exp.] (thøng ton k) EN: ornaments for the arms FR:

ton ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ton {m} [geol.] | nach Ton grabenclay | to cut clay in a pit
Azeton {n} [chem.]acetone
Aaskäfer {m} [zool.]burying beetle; sexton beetle
Aceton {n}; Azeton
Achat {m} [min.]agate (stone)
Startknopf {m}activate button
An-/Aus-Schalter {m}power button
Antonym {n} (zu)antonym (of)
antonym {adj}antonym
Karborundstein {m}carborundum stone
Betonwerkstein {m}artificial stone
Erstaunen {n}astonishment
Überraschung {f}astonishment
erstaunlich {adj} | erstaunlicher | am erstaunlichstenastonishing | more astonishing | most astonishing
erstaunlicherweise {adv}astonishingly
überraschend {adv}astonishingly
verwunderlich {adj}surprising; astonishing
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone
Audiogeräte {pl}; Tongeräte
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record
Tontechnik {f} | Tontechniken
Grundtarif {m}autonomous tariff
autonom; selbstständig; selbständig [alt] {adj} | autonome Arbeitsgruppeautonomous | autonomous work group
Autonomie {f} | Autonomien
Ausgleichkolben {m} [techn.]balance piston; dummy piston
Ausgleichschale {f} [techn.]balance piston shell
Bariton {m} [mus.] | Baritone
Bastonade {f} | Bastonaden
Klingelknopf {m}bell push; call button
Schlosszunge {f}belt tongue
Bogenkante {f}; Feston
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating
Schwefelgirlitz {m} [ornith.]Brimstone Canary
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail
Tastengruppe {f}button block
Tastenposition {f}button position
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...)
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs
Rhythmus {m}; Tonfall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ton
Back to top