ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intonation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intonation*, -intonation-

intonation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intonation (n.) การออกเสียงสูงต่ำ See also: น้ำเสียง
intonation (n.) เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี) Syn. pitch, timbre
English-Thai: HOPE Dictionary
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intonationทำนองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But her intonation wasn't surprise or grief.แต่น้ำเสียงของเธอ ไม่ปะหลาดใจหรือเศร้า
Horns, we've got to work on intonation.แตรต้องเน้นการออกเสียง

intonation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发声法[fā shēng fǎ, ㄈㄚ ㄕㄥ ㄈㄚˇ, 发声法 / 發聲法] intonation
语调[yǔ diào, ㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, 语调 / 語調] intonation
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence
韵调[yùn diào, ㄩㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 韵调 / 韻調] rhyme and tone; intonation
调子[diào zi, ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, 调子 / 調子] tune; melody; tuning; cadence; intonation; (speech) tone

intonation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
節回し[ふしまわし, fushimawashi] (n) melody; intonation
純正調[じゅんせいちょう, junseichou] (n) just intonation
イントネーション[, intone-shon] (n) intonation; (P)
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
上昇調[じょうしょうちょう, joushouchou] (n) rising intonation; rising tone
下降調[かこうちょう, kakouchou] (n) falling intonation; falling tone
尻上がり[しりあがり, shiriagari] (n) rising (intonation, market)
尻下がり[しりさがり, shirisagari] (n) (1) falling intonation; (2) downward trend
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony

intonation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หางเสียง[n.] (hāngsīeng ) EN: intonation ; tone of voice FR: intonation [f]
กระแสเสียง[n.] (krasaēsīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone FR:
เหน่อ[adj.] (noē) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites FR: avec un accent provincial
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
เสียงวรรณยุกต์[n. exp.] (sīeng wanna) EN: FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]
วจีเภท[n.] (wajīphēt) EN: speech ; utterance ; intonation FR:
วรรณยุกต์[n.] (wannayuk) EN: tone mark ; intonation mark ; tone FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]
วรรณยุต[n.] (wannayut) EN: tone mark ; intonation mark ; tone FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]

intonation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intonation {f}intonation
Tonfall {m}intonation; tone of voice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intonation
Back to top