ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tone*, -tone-

tone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tone (n.) คุณภาพของเสียง Syn. nature, trend, temper
tone (n.) น้ำเสียง See also: ลักษณะน้ำเสียง Syn. expression, condition
tone (n.) ลักษณะทั่วๆไป
tone (n.) เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก
tone (n.) เฉดสี See also: โทนสี Syn. hue, tint, tinge
tone (n.) ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
tone (n.) ระดับเสียง See also: เสียงสูงต่ำ Syn. pitch, timbre
tone (vi.) ปรับสีให้กลมกลืน
tone (vi.) พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง
tone color (n.) คุณภาพของเสียง Syn. timbre
tone-deaf (adj.) ซึ่งแยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
toner (n.) น้ำยาปรับสี
toney (adj.) ทันสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
English-Thai: Nontri Dictionary
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toneวรรณยุกต์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tone (Phonetics)วรรณยุกต์ (สัทศาสตร์) [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผันอักษร (v.) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar See also: conjugate, decline
อักษรกลาง (n.) medium tone consonant See also: middle-class letters
ไม่มีหางเสียง (adv.) without tone of voice See also: abruptly Syn. ไม่เพราะ, ห้วน
ไม่เพราะ (adv.) without tone of voice See also: abruptly Syn. ห้วน
กระแสเสียง (n.) tone See also: intonation, sound Syn. ทำนองเสียง, น้ำเสียง
น้ำเสียง (n.) tone See also: intonation, sound Syn. ทำนองเสียง
วรรณยุกต์ (n.) tone marks See also: intonation marks
หางเสียง (n.) tone of voice See also: twang, ring
กวางตุ้ง (n.) Cantonese
ก้อนหิน (n.) stone See also: rock Syn. หิน
ก้อนเส้า (n.) pieces of stone which used as stove
ก่อฤกษ์ (v.) lay the corner stone See also: perform a construction ceremony at the beginning
กะรัตหลวง (n.) a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
ขวานฟ้า (n.) stone axe Syn. ขวานหิน
ขวานหิน (n.) stone axe
ขันลงหิน (n.) alloy bowl rubbed with stone See also: stone-set bowl
จารึก (n.) stone inscription Syn. ศิลาจารึก
จินดา (n.) precious stone See also: gem
ต๋อม (adv.) sound of falling stone in the water
ต๋อม (adv.) sound of falling stone in the water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was probing to determining muscle tone and skeletal girth. it's a new technique!ผมกำลังวัดแนวกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก มันเป็นเทคนิคใหม่
Do not take that tone with me, my good man.อย่าใช้เสียงแบบนั้นกับผม, คนดี.
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง
We're going to have to tone this down a little.เรากำลังจะมีโทนนี้ลงเล็กน้อย
The first thing they told me when I received my appointment was to never, never lower the tone of the hotel.สิ่งแรกที่พวกเขาบอกผม ตอนที่ผมได้งาน คือ อย่าทำอะไรที่เป็นการลดระดับของโรงแรม
Yeah, yeah. Jeff, you know, don't take that tone with me.ใช่ เจฟ คุณก็น่าจะรู้ อย่ามาทำเสียงอย่างนั้นใส่ผมน่า
This performance sets the tone for our senior year. I mean...มันควรเป็นการแสดงที่ดี สำหรับบัณฑิตปีนี้ ฉันหมายถึง
Yeah, and that tone of voice is exactly the reason why.อ๋อ เออ.. ใช่ นี่เป็นเหตุผลไงว่า
Go fuck yourself, and spare me your high tone bullshit.ไปตายซะไป และปล่อยเรื่องไร้ สาระของเจ้าไว
And my new song got a really polite rejection letter... from Two Tone Records.อู้ อู้ และเพลงใหม่ของฉันได้จดหมายปฏิเสธที่สุภาพ จากบริษัทเพลง ทูโทน
The tone is not mine.เสียงเรียกเข้าไม่ใช่ของฉันนะ
Digital tone manipulating?แต่งทำนองด้วยเสียงดิจิตอลกับคอมรึ?

tone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
入声[rù shēng, ㄖㄨˋ ㄕㄥ, 入声 / 入聲] entering tone (the fourth tone of classical Chinese)
阳平[yáng píng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 阳平 / 陽平] evenly rising tone, the second tone of putonghua
阳平声[yáng píng shēng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, 阳平声 / 陽平聲] evenly rising tone, the second tone of putonghua
上声[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, 上声 / 上聲] falling and rising tone, the third tone of putonghua
去声[qù shēng, ㄑㄩˋ ㄕㄥ, 去声 / 去聲] falling tone, the fourth tone of putonghua
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
平声[píng shēng, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, 平声 / 平聲] level or even tone (i.e. the first and second tones of classical Chinese)
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口锋 / 口鋒] manner of speech; tone of voice
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
[zè, ㄗㄜˋ, 仄] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese)
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, 仄声 / 仄聲] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese)
[lǚ, ㄌㄩˇ, 吕 / 呂] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system
押平声韵[yā píng shēng yùn, ㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄩㄣˋ, 押平声韵 / 押平聲韻] to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声)
升调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ, 升调 / 昇調] rising tone (phonetics, e.g. on a question in English)
第二声[dì èr shēng, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄕㄥ, 第二声 / 第二聲] second tone (of Chinese syllable)
情调[qíng diào, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, 情调 / 情調] sentiment; tone and mood; taste
一声[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, 一声 / 一聲] sound; first tone of putonghua (high level tone)
字调[zì diào, ㄗˋ ㄉㄧㄠˋ, 字调 / 字調] tone of a character
声调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ, 声调 / 聲調] tone; note; a tone (on a Chinese syllable)
声调轮廓[shēng diào lún kuò, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄌㄨㄣˊ ㄎㄨㄛˋ, 声调轮廓 / 聲調輪廓] tone contor
连续变调[lián xù biàn diào, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 连续变调 / 連續變調] tone sandhi
口气[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 口气 / 口氣] (friendly or unfriendly) tone (of comments)
全音[quán yīn, ㄑㄩㄢˊ , 全音] whole tone (musical interval)
丙酮[bǐng tóng, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, 丙酮] acetone
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, 赎罪 / 贖罪] atonement
埃夫伯里[Āi fū bó lǐ, ㄞ ㄈㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 埃夫伯里] Avebury (stone circle near Stonehenge)
[dǐ, ㄉㄧˇ, 砥] baffle (pier); whetstone
巴比妥[bā bǐ tuǒ, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ, 巴比妥] barbitone; barbital
烧腊[shāo là, ㄕㄠ ㄌㄚˋ, 烧腊 / 燒臘] barbecue (Cantonese style)
男中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ , 男中音] baritone
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, 普利司通] Bridgestone tire company
对襟[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 对襟 / 對襟] buttoned Chinese jacket
开襟[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开襟 / 開襟] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down)
结石[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, 结石 / 結石] calculus; stone
广东人[Guǎng dōng rén, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄖㄣˊ, 广东人 / 廣東人] Cantonese
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广东话 / 廣東話] Cantonese language
[Yuè, ㄩㄝˋ, 粤 / 粵] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China
粤剧[Yuè jù, ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ, 粤剧 / 粵劇] Cantonese opera
粤菜[yuè cài, ㄩㄝˋ ㄘㄞˋ, 粤菜 / 粵菜] Cantonese cuisine

tone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオルス音[エオルスおん, eorusu on] (n) aeolian sound; eolian sound; aeolian tone
オーディオ信号発生器[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator
キャリアトーン[, kyariato-n] (n) carrier tone
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] (n) {comp} tone detection
ハイキートーン[, haiki-to-n] (n) high-key tone
パステルトーン[, pasuteruto-n] (n) pastel tone
上昇調[じょうしょうちょう, joushouchou] (n) rising intonation; rising tone
下降調[かこうちょう, kakouchou] (n) falling intonation; falling tone
佗歌[わびうた, wabiuta] (n) sad song; singing in a lonesome tone
命令口調[めいれいくちょう, meireikuchou] (n) tone of command; authoritative tone; commanding tone
基音[きおん, kion] (n) fundamental tone (note); keynote
声調[せいちょう, seichou] (n) tone (of voice); style; tone (in Chinese phonetics)
平声[ひょうしょう, hyoushou] (n) (1) first tone in old Chinese phonetics; level tone; (2) (of a Japanese accent) having a low, flat tone
弁明口調[べんめいくちょう, benmeikuchou] (n) apologetic (defensive) tone of voice
演説口調[えんぜつくちょう, enzetsukuchou] (n,adj-no) oratorical tone
甘えた調子で[あまえたちょうしで, amaetachoushide] (exp) in a coquettish tone
着メロ[ちゃくメロ, chaku mero] (n) melodic incoming call tones (esp. mobile telephones); ringtone; ring tone
着信メロディー[ちゃくしんメロディー, chakushin merodei-] (n) ring tone
軟調[なんちょう, nanchou] (adj-na,n,adj-no) weakness; bearish tone
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story)
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
アイアンストン[, aiansuton] (n) ironstone
アイオライト[, aioraito] (n) iolite (blue gemstone)
アセトン[, aseton] (n,adj-no) acetone
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
イントネーション[, intone-shon] (n) intonation; (P)
ウェットストーン[, uettosuto-n] (n) {comp} Whetstone
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness
エレクトーン[, erekuto-n] (n) (1) Electone; (2) electronic organ
オイルストーン[, oirusuto-n] (n) oilstone
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
キーストーン[, ki-suto-n] (n) keystone
キーストーンコンビ[, ki-suto-nkonbi] (n) (abbr) keystone combination
キーストーンコンビネーション[, ki-suto-nkonbine-shon] (n) keystone combination
キャッツアイ[, kyattsuai] (n) (1) (See 猫目石) cat's-eye (semiprecious stone); (2) cat's-eye (light-reflecting road stud); (P)
くさび石;楔石[くさびいし, kusabiishi] (n) (1) (See 要石) keystone; (2) (See チタン石) sphene
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone
ビットネット[びっとねっと, bittonetto] BITNET
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone

tone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
หางเสียง[n.] (hāngsīeng ) EN: intonation ; tone of voice FR: intonation [f]
กระแสง[n.] (krasaēng) EN: sound ; noise ; voice ; tone FR:
กระแสเสียง[n.] (krasaēsīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone FR:
ไม้[n.] (māi) EN: Thai tone mark ; tone sign ; vowel symbol FR:
ไม่มีหางเสียง[xp] (mai mī hāng) EN: without tone of voice ; abruptly FR:
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
หงุงหงิง[adv.] (ngung-nging) EN: in a low tone FR:
หงุง ๆ หงิง ๆ[adv.] (ngung-ngung) EN: in a low tone FR:
ผันอักษร[v.] (phanaksøn) EN: recite the tone sets of a consonant FR:
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
สัญญาณโทรศัพท์[n. exp.] (sanyān thōr) EN: dial tone FR: réseau [m]
เซา[v.] (sao) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down FR:
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment FR: couleur [f] ; teinte [f]
เสียง[n.] (sīeng = sie) EN: sound ; noise ; tone FR: son [m] ; bruit [m] ; ton [m]
เสียงเอก[n. exp.] (sīeng-ēk) EN: low tone ; tone 2 FR: ton bas [m] ; ton 2 [m]
เสียงจัตวา[n. exp.] (sīeng-jatta) EN: rising tone ; tone 5 FR: ton montant [m] ; ton 5 [m]
เสียงเขียว[n. exp.] (sīeng khīo) EN: angry voice ; sharp tone FR:
เสียงสามัญ[n. exp.] (sīeng sāman) EN: middle tone ; common tone ; Tone 1 FR: ton normal [m] ; ton moyen [m] ; ton 1 [m]
เสียงธรรมดา[n. exp.] (sīeng thamm) EN: middle tone ; common tone ; Tone 1 (ling.) FR: ton normal [m] ; ton moyen [m] ; ton 1 [m] (ling.) ; voix normale [f]
เสียงโท[n. exp.] (sīeng-thō) EN: falling tone ; tone 3 FR: ton descendant [m] ; ton 3 [m]
เสียงตรี[n. exp.] (sīeng-trī) EN: high tone ; Tone 4 FR: ton haut [m] ; ton 4 [m]
สีร้อน[n. exp.] (sī røn) EN: warm tone ; warm colour = warm color (Am.) FR: ton chaud [m] ; couleur chaude [f]
สีเย็น[n. exp.] (sī yen) EN: cool tone ; cool colour = cool color (Am.) ; cold colour = cold color (Am.) FR: ton froid [m] ; couleur froide [f]
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sī) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm FR:
ท่วงทำนอง[n.] (thūangthamn) EN: tune ; tone ; harmony ; melody FR:
วรรณยุกต์[n.] (wannayuk) EN: tone mark ; intonation mark ; tone FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]
วรรณยุต[n.] (wannayut) EN: tone mark ; intonation mark ; tone FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.) ; precious stones FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ใบสีมา[n.] (baisīmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
บาริโทน[n.] (bārithōn) EN: baritone FR: baryton
บล็อกสนามหญ้า[n. exp.] (blǿk sanām ) EN: Turfstone [TM] FR: dalle pour gazon [f]
ช่างก่อหิน[n. exp.] (chang kø hi) EN: stonemason FR:
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for FR: se racheter ; réparer ; racheter
ฝ้า[n.] (fā) EN: blemish on a precious stone FR:

tone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ton {m} | Töne
Grauwert {m}grey tone
Prime {f}keynote; tone
Summton {m} (Telefon)dialling tone
Träger {m} [electr.] | zwei Trägertone | two tone
Tonfall {m}intonation; tone of voice
Zwölftonmusik {f}twelve tone music
Azeton {n} [chem.]acetone
Achat {m} [min.]agate (stone)
Karborundstein {m}carborundum stone
Betonwerkstein {m}artificial stone
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone
Bariton {m} [mus.] | Baritone
Schwefelgirlitz {m} [ornith.]Brimstone Canary
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Kanton {m} | Kantone
Kunststein {m}cast stone
Kopfsteinpflaster {n}cobblestone pavement; cobbled pavement
Kopfsteinpflaster {n}cobblestones; cobbles
Stümper {m}cobblestone
Bordsteinanscheuerung {f}curbstone chafing [Am.]
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
Faststeinzeug {n}near-stoneware
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote
Germane {m}; Teutone
Gestein {n}rock; rocks; stone
Gichtknoten {m}chalky stone
Steinhagel {m}hail of stones
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV)
Rasterdruck {m}halftone printing
Keton {n}ketone
Kalkgebirge {n}limestone mountains
Kalksteinbruch {m}limestone quarry
Kalksteintimalie {f} [ornith.]Limestone Wren Babbler
Gedenkstein {m}memorial stone
Mesolithikum; Mittelsteinzeit {f} [hist.]mesolithic; middle stone age
Mindanaolori {m} [ornith.]Johnstone's Lorikeet
monoton {adv} [math.] | monotone Konvergenz
Pflasterstein {m}paving stone
Peruanertriel {m} [ornith.]Peruvian Stone-Curlew

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tone
Back to top