ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resonance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resonance*, -resonance-

resonance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resonance (n.) ความก้อง Syn. sonority
resonance (n.) เสียงก้อง See also: เสียงสะท้อน, เสียงสะท้อน Syn. echo, repercussion
English-Thai: HOPE Dictionary
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกังวาน,เสียงรัว,การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน,การได้เสียงคู่แปด
English-Thai: Nontri Dictionary
resonance(n) เสียงกังวาน,การกำทอน,เสียงก้อง,เสียงสะท้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resonanceการสั่นพ้อง, การกำธร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resonanceเรโซแนนซ์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้
Did I mention to you our state of the art nuclear resonance lab?ผมบอกหรือยังว่าเรามี แล็บจับคลื่นนิวเคลียร์
The magnetic resonance of the spins in cobalt niobate crystals proves their existence at the atomic scale.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของการเคลื่อนที่ของผลึกโคบอลต์ แสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของพวกเราในระดับอะตอมเซลส์
Yes, and as I was explaining to Elena before we were so rudely interrupted, that my history in this city has a particular resonance to her current situation.ใช่ และเหมือนกับที่ผมได้อธิบายให้เอเลน่าฟังไป ก่อนที่เราจะถูกขัดจังหวะอย่างหยาบคาย ประวัติของผมในเมืองนี้
I was forced to talk to Penny about your sexual problems, and, oh, yes, in a moment filled with biblical resonance, pride wenteth before my fall, causing my Flash 123 to goeth to Wolowitz.ฉันถูกบังคับให้คุยกับเพนนี เรื่องปัญหาทางเพศของนาย ช่วงเวลานั้น เต็มไปด้วยคำพูดล่อแหลมทางเพศ ด้วยความหึกเหิม ส่งผลให้ฉันต้องเสีย แฟลช เล่มที่ 123 ให้แก่วอลโลวิทซ์
Those include the roar's resonance, the duration of the roar, and the...เหล่านั้นรวมถึงเสียงคำรามของ ระยะเวลาของเสียงคำรามและ ...
Hartley was using sonic resonance.ฮาร์ทลีย์ ใช้เสียงสะท้อนโซนิค

resonance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功能磁共振成像术[gōng néng cí gòng zhèn chéng xiàng shù, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, 功能磁共振成像术 / 功能磁共振成像術] functional magnetic resonance imaging (fMRI)
磁共振成像[cí gòng zhèn chéng xiàng, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, 磁共振成像] magnetic resonance imaging MRI
磁共振[cí gòng zhèn, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, 磁共振] magnetic resonance
共鸣[gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 共鸣 / 共鳴] physical resonance; sympathetic response to sth
共振[gòng zhèn, ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, 共振] resonance
谐振[xié zhèn, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ, 谐振 / 諧振] resonance; sympathetic vibration

resonance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI
プラズモン共鳴[プラズモンきょうめい, purazumon kyoumei] (n) (See プラズモン) plasmon resonance
レゾナンス[, rezonansu] (n) resonance
核磁気共鳴映像法[かくじききょうめいえいぞうほう, kakujikikyoumeieizouhou] (n) nuclear magnetic resonance imaging; NMRI
磁気共鳴映像法[じききょうめいえいぞうほう, jikikyoumeieizouhou] (n) (See MRI) magnetic resonance imaging; MRI
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] (n) magnetic resonance imaging; MRI
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] (n) magnetic resonance imaging scanner; MRI scanner
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR
共振[きょうしん, kyoushin] (n,vs) resonance; sympathetic vibration
共鳴[きょうめい, kyoumei] (n,vs) resonance; sympathetic (sound); (being in) sympathy; (P)
共鳴り[ともなり, tomonari] (n,vs) resonance; sympathy
核磁気共鳴[かくじききょうめい, kakujikikyoumei] (n) nuclear magnetic resonance; NMR
電子スピン共鳴[でんしスピンきょうめい, denshi supin kyoumei] (n) electron spin resonance; ESR
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共振[きょうしん, kyoushin] resonance (vs)
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI)
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging

resonance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ)[n. exp.] (kān sāng ph) EN: Magnetic resonance imaging (MRI) FR: imagerie par résonance magnétique (IRM)
การสั่นพ้อง[n. exp.] (kān san phø) EN: resonance FR:
การสั่นพ้องของเสียง[n. exp.] (kān san phø) EN: sound resonance FR:
เรโซแนนซ์ [n.] (rēsōnaēn) EN: resonance FR: résonance [f]

resonance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernspin-Tomografie {f}magnetic resonance imaging
Kernspinresonanz {f}magnetic resonance
Resonatorkulisse {f}resonance silencer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resonance
Back to top