ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tinge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tinge*, -tinge-

tinge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tinge (n.) สีที่ระบายอยู่เล็กน้อย Syn. shade
tinge (n.) จำนวนเล็กน้อย
tinge (vt.) แต้มสีจางๆ See also: แต้มสี, ระบายสี, แต่งแต้มสี Syn. tint
tinge (vt.) ผสมลงไปเล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour,tint,stain
English-Thai: Nontri Dictionary
tinge(n) สี,รสชาติ,สิ่งเจือปน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป..
Now just be humble, self-deprecating, with a tinge of intellectual superiority.ตอนนี้ก็ถ่อมตัวไว้ สุภาพ บนความเฉลียวฉลาดของนาย
You have a yellow tinge to your skin tone.คุณมี.. สีเหลืองจางอยู่บนสีผิว
We are prepared for this contingency.- เรามีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้แล้ว
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์
I went to a place called Schottinger's photo archives.เพราะอยากได้ภาพของบ๊อบ ดีแลน
One time at Schottinger's photo archive, second time as the doorman.ครั้งที่ 2 เขาเป็นดอร์แมน ครั้งที่ 3 ที่ผมเจอเขา เขาอยู่ในรถแวน ที่ห้าง
At Schottinger's photo archive where you met Mr. Nimieri... who's Mr... who's that?- ใครเหรอ นั่นใครกัน - คนแอฟริกัน
You planted photos of yourself and your poems at Schottinger's.คุณเลยเอาภาพคุณและกลอนของคุณ ไปสอดไว้ที่ช็อตติงเจอร์ - แบรดไม่ให้เกียรติคุณ

tinge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, 感慨] lament; with a tinge of emotion or regret
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, 不测 / 不測] accident; mishap; contingency
预案[yù àn, ㄩˋ ㄢˋ, 预案 / 預案] Contingency plan
伴随效应[bàn suí xiào yìng, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 伴随效应 / 伴隨效應] contingent effects
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, 万一 / 萬一] just in case; if by any chance; contingency
应变[yìng biàn, ˋ ㄅㄧㄢˋ, 应变 / 應變] to meet a contingency; to adapt oneself to changes
劲旅[jìng lǚ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ, 劲旅 / 勁旅] strong contingent; elite squad
轻染[qīng rǎn, ㄑㄧㄥ ㄖㄢˇ, 轻染 / 輕染] tinge
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不虞] unexpected; eventuality; contingency; not worry about

tinge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ...
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P)
赤み;赤味[あかみ, akami] (n,adj-no) (See 赤む) reddish tinge; tinge of red; slight redness; blush
コンティンジェンシー[, konteinjienshi-] (n) contingency
スティンガー[, suteinga-] (n) stinger; (P)
ダブルコンティンジェンシー[, daburukonteinjienshi-] (n) double contingency
万一に備える[まんいちにそなえる, man'ichinisonaeru] (v1) to provide against contingencies
偶因[ぐういん, guuin] (n) contingent cause
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] (n) {comp} contingency procedure
別途積立金[べっとつみたてきん, bettotsumitatekin] (n) special reserve (fund); contingent reserve
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
成功報酬[せいこうほうしゅう, seikouhoushuu] (n) fee contingent upon success; contingency fee; completion bonus
期待権[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right
毒針[どくしん;どくばり, dokushin ; dokubari] (n) (1) stinger (of a bee, etc.); (2) (only どくばり) needle covered with poison
派遣団[はけんだん, hakendan] (n) delegation; contingent
派遣隊[はけんたい, hakentai] (n) contingent; detachment
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred
警急[けいきゅう, keikyuu] (n,n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)
非常事態対処計画[ひじょうじたいたいしょけいかく, hijoujitaitaishokeikaku] (n) contingency plan
非常用対策案[ひじょうようたいさくあん, hijouyoutaisakuan] (n) contingency plan
鬼鰧;鬼虎魚[おにおこぜ;オニオコゼ, oniokoze ; oniokoze] (n) (uk) devil stinger (Inimicus japonicus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure

tinge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional ; contingent FR: temporaire ; occasionnel
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: [classif. : case, instance, example, contingency, event] FR:
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
ค่าเสี่ยงภัย[n.] (khāsīengpha) EN: contingence FR:
ความคุ้มครองเหตุการณ์ไม่คาดคิด[n. exp.] (khwām khumk) EN: contingency cover FR:
กระบวนแห่[n. exp.] (krabūan haē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers FR: procession [f] ; cortège [m]
งบจร[n. exp.] (ngop jøn) EN: non-recurrent budget ; contingency budget FR:
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น[n. exp.] (nīsin thī ā) EN: contingent liability FR:
แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน[n. exp.] (phaēn rap s) EN: contingency plan FR:
ภาระผูกพัน[n. exp.] (phāra phūkp) EN: obligation ; contingent liabilities FR: obligation [f]
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น[n. exp.] (sinsap thī ) EN: contingent asset FR:
ตารางการณ์จร = ตารางการจร[n. exp.] (tārāng kān ) EN: contingency table ; cross-tabulation table FR:

tinge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweichplan {m}contingency plan
Eventualfonds {m}contingency fund
Kontingenztabelle {f}; Kontingenztafel
Planung {f} für Eventualfällecontingency planning
Sicherheitsreserve {f}contingency fund
Verteilzeitzuschlag {m}contingency allowance
Beschäftigte {m,f} mit Zeitvertragcontingent workers
Erfolgshonorar {n}contingent fee; contingency fee [Am.]
Sicherheitsrücklage {f}contingent reserve; reserve for contingencies
abhängig (von); bedingt (durch); verbunden (mit) {adj}contingent on (upon)
eventuell; möglich; zufällig; ungewiss; gelegentlich {adj}contingent
eventuell; möglicherweise {adv}contingently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tinge
Back to top