ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idiosyncratic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idiosyncratic*, -idiosyncratic-

idiosyncratic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idiosyncratic (adj.) ซึ่งแปลกๆ
idiosyncratic (adj.) ซึ่งเป็นความคิดส่วนตัว See also: ซึ่งเป็นส่วนตัว, ซึ่งขึ้นกับบุคคล Syn. personal, individual
idiosyncratic (adj.) ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentric, individualistic Ops. conventional

idiosyncratic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idiosyncratic
Back to top