ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

technology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *technology*, -technology-

technology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
technology (n.) เทคโนโลยี See also: การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ, วิทยาศาสตร์ประยุกต์
technology (n.) เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี
English-Thai: HOPE Dictionary
technology(เทคนอล'โลจี) n. วิชาที่เกี่ยวกับศิลปของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ ,ประยุกต์วิทยา,วิชาการ,เทคโนโลยี, See also: technologist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
technology(n) วิชาเทคนิค,เทคโนโลยี,วิชาช่าง,วิชาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
technologyเทคโนโลยี, ประยุกตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Technologyเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (n.) Ministry of Science Technology and Environment
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (n.) Ministry of Science, Technology and Environment
วว (n.) Ministry of Science, Technology and Environment Syn. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สวทช. (n.) National Science and Technology Development Agency Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (n.) National Science and Technology Development Agency
วิทยาการผลิต (n.) technology
high-tech (adj.) ซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (คำย่อของ high technology)
ทษ.บ. (n.) Bachelor of Agricultural Technology See also: B.Ag. Tech
ทษ.ม. (n.) Master of Agricultural Technology See also: M.Ag. Tech
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (n.) Rajamangala Institute of Technology
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (n.) Asian Institute of Technology See also: AIT
อส.บ. (n.) Bachelor of Industrial Technology See also: B.Ind. Tech.
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Industrial Technology See also: B.Ind. Tech. Syn. อส.บ.
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Agricultural Technology See also: B.Ag. Tech Syn. ทษ.บ.
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Agricultural Technology See also: M.Ag. Tech Syn. ทษ.ม.
เทคโนโลยีชั้นสูง (n.) high-technology
เทคโนโลยีชีวภาพ (n.) biotechnology
เทคโนโลยีพลังงาน (n.) energy technology
เทคโนโลยีสารสนเทศ (n.) information technology See also: IT
เทคโนโลยีสารสนเทศ (n.) information technology See also: IT
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This technology is going to change the world.เทคโนโลยีนี้ มันจะเปลี่ยนโลกเลยนะ
This technology is simply a route to powers... that conjurers and alchemists used centuries ago.เป็นเทคโนโลยีที่ พวกไสยศาสตร์และนักแปรธาตุ ใช้ควบคุมพลังเมื่อหลายศตวรรษก่อน
This technology has peeled back a layer... to reveal another universe.เทคโนโลยีนี้ จะพาเราไปสู่ดินแดนใหม่ ในอีกห้วงจักรวาลหนึ่ง
This technology is meant to expand human communication... but you're not even human anymore.เทคโนโลยีนี้ คิดค้นเพื่อรับใช้มนุษย์ แต่แกไม่ใช่มนุษย์อีกแล้ว
If we can somehow embrace our wisdom... instead of ignorance... this technology will free the mind of man... not enslave it.สักวันหนึ่ง หากเราร่วมใจกัน.. ..ใช้ปัญญาในทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะกลายเป็นสถานที่อิสระ
The science or medical technology to do what you are suggesting does not exist.แล้วเทคโนโลยี่ทางวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ใด ที่จะทำตามอย่างที่คุณพูดได้ นั่นไม่มี
Neither does the technology to fly the aircraft we saw last night.ไม่มีทั้งเทคโนโลยี่ ที่จะบินยาน แบบที่เราเห็นเมื่อคืน
We're talking about a technology so advanced that it's taken almost 50 years to make it work.เรากำลังพูดถึง เทคโนโลยี่ ที่ล้ำยุคมาก... . ..นั่นคงต้องใช้เวลา เกือบ 50 ปี เพื่อให้มันทำงานได้ เทคโนโลยี่ของ UFO นะ Scully
Agent Mulder's insistence that Budahas may have been a test pilot on a top-secret project involving aircraft using recovered UFO technology and may have suffered stress-related trauma by flying these aircraft, is also inconclusive.Agent Mulder ยืนยันตลอดว่า Budahas อาจเป็นนักบินทดสอบ... ..ในโครงการลับสุดยอด เกี่ยวกับ การสร้างยานบิน ที่ลอกแบบเทคโนโลยี่จาก UFO.. ..และเขาก็ได้รับบาดเจ็บ เกี่ยวกับความเครียด จากการบินยานเหล่านี้ ซึ่งยังสรุปไม่ได้
We don't have the technology yet to handle Simex erasures.ตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่สามารถฟื้นความทรงจำ ที่ถูกลบให้กลับมาได้...
If man realizes technology is within reach, he achieves it.ถ้ามนุษย์สำนึกเรื่องเทคโนโลยีที่พวกเขาพบ, พวกเขาก็จะได้ประโยชน์จากมันมากมาย.
I'm here doing research about how technology affects Third World cultures.นี่ฉันทำวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ เทคโนโลยีมีผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมโลกที่สาม

technology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加利福尼亚理工学院 / 加利福尼亞理工學院] California Institute of Technology (Caltech)
加州技术学院[Jiā zhōu jì shù xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州技术学院 / 加州技術學院] California Institute of Technology (Caltech); also written 加州理工學院|加州理工学院
加州理工学院[Jiā zhōu lǐ gōng xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州理工学院 / 加州理工學院] California Institute of Technology (Caltech); abbr. for 加利福尼亞理工學院|加利福尼亚理工学院
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 导弹武器技术控制制度 / 導彈武器技術控制制度] Missile Technology Control Regime (MTCR)
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
科学技术是第一生产力[kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, 科学技术是第一生产力 / 科學技術是第一生產力] Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化).
技术标准[jì shù biāo zhǔn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 技术标准 / 技術標準] technology standard
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 北京科技大学 / 北京科技大學] University of Science and Technology Beijing
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 先进 / 先進] advanced (technology); to advance
生物工程学[shēng wù gōng chéng xué, ㄕㄥ ˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, 生物工程学 / 生物工程學] biotechnology
生物技术[shēng wù jì shù, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 生物技术 / 生物技術] biotechnology
生物科技[shēng wù kē jì, ㄕㄥ ˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 生物科技] biotechnology
加州理工学院[Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州理工学院 / 加州理工學院] California Institute of Technology
工学院[gōng xué yuàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 工学院 / 工學院] college of technology
通信技术[tōng xìn jì shù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 通信技术 / 通信技術] communications technology
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, 有损压缩 / 有損壓縮] compression loss (in digital technology)
大连理工大学[Dà lián Lǐ gōng Dà xué, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 大连理工大学 / 大連理工大學] Dalian University of Technology
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
技嘉[jì jiā, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄚ, 技嘉] gigabyte technology
高技术[gāo jì shù, ㄍㄠ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 高技术 / 高技術] high technology; high tech
高科技[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 高科技] high tech; high technology
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 信息技术 / 信息技術] information technology; IT
技术情报[jì shù qíng bào, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, 技术情报 / 技術情報] information technology; IT
资讯科技[zī xùn kē jì, ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 资讯科技 / 資訊科技] information technology; science of communications
区域网路技术[qū yù wǎng lù jì shù, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 区域网路技术 / 區域網路技術] LAN technology
微细[wēi xì, ㄨㄟ ㄒㄧˋ, 微细 / 微細] microminiature (technology)
微细加工[wēi xì jiā gōng, ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 微细加工 / 微細加工] microminiature technology
科学技术现代化[kē xué jì shù xiàn dài huà, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 科学技术现代化 / 科學技術現代化] modernization of science and technology, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
纳米技术[nà mǐ jì shù, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 纳米技术 / 納米技術] nanotechnology
印刷术[yìn shuā shù, ˋ ㄕㄨㄚ ㄕㄨˋ, 印刷术 / 印刷術] printing; printing technology
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 反应时间 / 反應時間] response time (technology)
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 科学技术 / 科學技術] science and technology
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, 科技] science and technology
软件技术[ruǎn jiàn jì shù, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 软件技术 / 軟件技術] software technology
交换技术[jiāo huàn jì shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 交换技术 / 交換技術] switching technology
技术[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 技术 / 技術] technology; technique; skill
传输技术[chuán shū jì shù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 传输技术 / 傳輸技術] transmission technology
容积效率[róng jī xià lǜ, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄩˋ, 容积效率 / 容積效率] volumetric efficiency (engine technology)

technology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software)
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology
エイトック[, eitokku] (n) {comp} ATOK (Advanced Technology Of Kana-kanji transfer)
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] (n) {comp} object technology
クロスプラットフォーム技術[クロスプラットフォームぎじゅつ, kurosupurattofo-mu gijutsu] (n) {comp} cross-platform technology
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology
テクノロジーアセスメント[, tekunoroji-asesumento] (n) technology assessment
テクノロジーバブル[, tekunoroji-baburu] (n) technology bubble
光通信技術[ひかりつうしんぎじゅつ, hikaritsuushingijutsu] (n) photonic technology
前提技術[ぜんていぎじゅつ, zenteigijutsu] (n) underlying technology; technical premise; precursor technology
応用技術[おうようぎじゅつ, ouyougijutsu] (n) {comp} practical technology
技協[ぎきょう, gikyou] (n) (1) (abbr) (See 技術協会) technology association; technology institute; (2) (abbr) (See 技術協力) technical cooperation
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) {comp} technical limitations; limits of technology
日本原子力技術協会[にほんげんしりょくぎじゅつきょうかい, nihongenshiryokugijutsukyoukai] (n) Japan Nuclear Technology Institute; JANTI
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] (n) {comp} encryption technology
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] (n) {comp} cryptography; encryption technology
最新技術[さいしんぎじゅつ, saishingijutsu] (n,adj-no) {comp} latest technology
科学技術倫理[かがくぎじゅつりんり, kagakugijutsurinri] (n) ethics of science and technology
科学技術庁長官[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] (n) {comp} voice recognition technology
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT
バイオ[, baio] (n,pref) (1) (abbr) biotechnology; bio; (2) VAIO (Sony brand-name); (P)
バイオテクノロジー[, baiotekunoroji-] (n) biotechnology; (P)
バイオ技術[バイオぎじゅつ, baio gijutsu] (n) biotechnology
ハイテクノロジー[, haitekunoroji-] (adj-na,n) high-technology; high-tech
ローテク[, ro-teku] (adj-f) low technology; low-tech
先端技術[せんたんぎじゅつ, sentangijutsu] (n,adj-no) high-technology
初度適用[しょどてきよう, shodotekiyou] (n) first-time adoption; initial application (e.g. of a new technology)
医用生体工学[いようせいたいこうがく, iyouseitaikougaku] (n) medical biotechnology
文部科学省検定済教科書;文部科学省検定済み教科書[もんぶかがくしょうけんていずみきょうかしょ, monbukagakushoukenteizumikyoukasho] (n) textbook approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; government-approved textbook
生命工学[せいめいこうがく, seimeikougaku] (n) biotechnology
生殖補助技術[せいしょくほじょぎじゅつ, seishokuhojogijutsu] (n) assisted reproductive technology; ART
生物工学[せいぶつこうがく, seibutsukougaku] (n) biotechnology
科学技術[かがくぎじゅつ, kagakugijutsu] (n,adj-no) (1) science and technology; (2) scientific technique
高度技術[こうどぎじゅつ, koudogijutsu] (n,adj-no) {comp} high-tech; high-technology
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology
プッシュ技術[プッシュぎじゅつ, pusshu gijutsu] push technology
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology
小型化技術[こがたかぎじゅつ, kogatakagijutsu] miniaturization technology
応用技術[おようぎじゅつ, oyougijutsu] practical technology
情報技術[じょうほうぎじゅつ, jouhougijutsu] information technology (IT)
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology
技術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology
最新技術[さいしんぎじゅつ, saishingijutsu] latest technology
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology
音声処理技術[おんせいしょりぎじゅつ, onseishorigijutsu] voice processing technology
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology)
高度技術[こうどぎじゅつ, koudogijutsu] high-tech (a-no), high-technology
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology

technology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฮเทค[adj.] (haithek) EN: high tech ; hi-tech ; high technology FR: high-tech (anglic.)
การค้นพบเทคโนโลยี[n. exp.] (kān khonpho) EN: technology breakthrough FR:
การประเมินมูลค่าเทคโนโลยี[n. exp.] (kān pramoēn) EN: technology valuation FR:
การถ่ายทอดเทคโนโลยี[n. exp.] (kān thāithø) EN: technology transfer FR: transfert de technologie [m]
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ [org.] (Khwām Toklo) EN: Information Technology Agreement (ITA) FR:
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[org.] (Krasūang Th) EN: Ministry of Information and Communication Technology FR:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[org.] (Krasūang Wi) EN: Ministry of Science and Technology FR: ministère des Sciences et des Technologies [m]
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Wi) EN: Ministry of Science Technology and Environment FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์[org.] (Mahāwitthay) EN: Singapore University of Technology and Design (SUTD) FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร[org.] (Mahāwitthay) EN: Mahanakorn University of Technology (UMT) FR: université de technologie Mahanakorn (MUT) [f]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[org.] (Mahāwitthay) EN: King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[org.] (Mahāwitthay) EN: Rajamangala University of Technology (RMUT) FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[org.] (Mahāwitthay) EN: Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO ) FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Technology Tawan-ok – Bangpra Campus FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Technology Tawan-ok – Chakrabongse Bhuvanarth Campus FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Technology Tawan-ok – Chantaburi Campus FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย[org.] (Mahāwitthay) EN: University of Technology Tawan-ok – Uthenthawai Campus FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[org.] (Mahāwitthay) EN: Rajamangala University of Technology Isan FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [org.] (Mahāwitthay) EN: Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) FR:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[org.] (Mahāwitthay) EN: Suranaree University of Technology (SUT) FR:
นักเทคโนโลยีพลังงาน[n. exp.] (nak theknōl) EN: energy technology specialist FR:
เนคเทค[org.] (Nēkthēk) EN: NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center) FR: NECTEC [m]
เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี[X] (phīepphrøm ) EN: loaded with Technology FR: bourré de technologie
ประยุกตวิทยา[n.] (prayukotwit) EN: technology [m] FR: technologie [f]
โรคกลัวเทคโนโลยี[n. exp.] (rōk klūa th) EN: technophobia ; fear or dislike of advanced technology or complex devices ; fear of computers FR:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)[org.] (Samnakngān ) EN: National Science and Technology Development Agency (NSTDA) FR:
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (saphāp waēt) EN: technology environment FR: environnement technologique [m]
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)[org.] (Sathāban So) EN: Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) FR:
สถาบันเทคโนโลยี[n. exp.] (sathāban th) EN: technology institute FR: institut de technologie [m]
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที)[org.] (Sathāban Th) EN: Massachusetts Institute of Technology (MIT) FR:
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[org.] (Sathāban Th) EN: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) FR:
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[org.] (Sathāban Th) EN: Rajamangala Institute of Technology FR: institut de technologie Rajamangala [m]
สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)[abv.] (Søwøthøchø.) EN: NSTDA (National Science and Technology Development Agency) FR:
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[n. exp.] (Sūn Khwāmrū) EN: Science and Technology Knowledge Center (STKC) FR: Centre des sciences et technologies (STKC)
เทคนิคการแพทย์[n. exp.] (theknik kān) EN: medical technology FR:
เทคโนโลยี[n.] (theknōlōyī) EN: technology FR: technologie [f]
เทคโนโลยีบัณฑิต[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: Bachelor of Technology (Btech) FR:
เทคโนโลยีชั้นสูง[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: high-technology ; advanced technology FR: haute technologie [f] ; technologie de pointe [f]
เทคโนโลยีฟาร์ม[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: farm technology FR:
เทคโนโลยี EM (อีเอ็ม)[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: EM technology FR:

technology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitzentechnologie {f}advanced technology
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology
Fahrzeugtechnik {f}automotive technology
Kommunikationstechnik {f}communication technology
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology
Krantechnik {f}crane technology
Grabungstechnik {f}excavation technology
Lebensmitteltechnologie {f}food technology
Feuerungstechnik {f}fuel technology
Hochfrequenztechnik {f}high frequency technology
Gehäusetechnologie {f}housing technology
Haustechnik {f}housing technology
Lasertechnik {f}laser technology
Beleuchtungstechnik {f}lighting technology
Mess-, Steuer- und Regeltechnik {f} (MSR)measurement and control technology
Medizintechnik {f}medical technology
Mikroprozessortechnik {f} [comp.]microprocessor technology
Reinraumtechnik {f}cleanroom technology
Systemtechnik {f}systems technology
Kerntechnik {f}nuclear power engineering; nuclear technology
Standardtechnik {f}off-the-shelf technology
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology
Maschinen-Genauigkeitsanalyse {f}precision mechanical device technology
Leiterplattentechnik {f}printed circuit technology
Fertigungsmesstechnik {f}production measurement technology
Kältetechnik {f}refrigeration technology
Halbleitertechnologie {f}semiconductor technology
Abwassertechnik {f}sewage technology
Simulationstechnik {f}simulation technology
Techniksoziologie {f}sociological technology studies
solartechnik {f}solar technology
Raumfahrttechnik {f}space technology
Lagertechnik {f}storage technology
Lufttechnik {f}ventilation technology
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering
Technikvorausschau {f}; technischer Weitblicktechnology foresight
Technologietransfer {m}technology transfer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า technology
Back to top