ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illusory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illusory*, -illusory-

illusory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illusory (adj.) จอมปลอม See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวงตา, ลวง, ไม่เป็นจริง Syn. illusive, unreal
English-Thai: HOPE Dictionary
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
English-Thai: Nontri Dictionary
illusory(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illusory Failureเครื่องไม่เสียแต่วิธีการใช้ไม่ถูกต้อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวงตา (adj.) illusory See also: deceptive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems you are going to have to give up those types of illusory dreams.ไอ้ความคิดไร้สาระแบบนั้นน่ะ เลิกคิดไปได้เลย
Everything is illusory plausibilityจากนั้นกลับออกไปแบบสบายตัว
You are experiencing something called illusory correlation.แต่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย

illusory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错觉结合[cuò jué jié hé, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 错觉结合 / 錯覺結合] illusory conjunction
错觉结合的词[cuò jué jié hé de cí, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄘˊ, 错觉结合的词 / 錯覺結合的詞] illusory word
错误的结合[cuò wù de jié hé, ㄘㄨㄛˋ ˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 错误的结合 / 錯誤的結合] illusory conjunction
虚幻[xū huàn, ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ, 虚幻 / 虛幻] imaginary; illusory
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 虚无缥缈 / 虛無縹緲] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it

illusory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive FR: illusoire ; trompeur
สหสัมพันธ์ลวง[n. exp.] (sahasamphan) EN: illusory correlation FR:

illusory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
illusorisch {adj}illusory; illusive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illusory
Back to top