ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*subject*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subject, -subject-

*subject* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
change the subject (idm.) เปลี่ยนหัวข้อ See also: เปลี่ยนเรื่อง
subject (n.) หัวข้อ See also: ประเด็น, เนื้อหาสาระ Syn. point, topic, substance
subject (n.) สาขาวิชา See also: วิชา Syn. course of study
subject (n.) ประชากร See also: พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง Syn. citizen, national, subordinate
subject (n.) ประธานของประโยค
subject (adj.) มีแนวโน้ม See also: โน้มเอียงไปทาง Syn. liable to, prone to
subject (adj.) อยู่ใต้บังคับบัญชา See also: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร Syn. inferior, obedient, subordinate
subject (adv.) ซึ่งขึ้นอยู่กับ Syn. depending on
subject (vt.) นำไปสู่ Syn. expose, put through
subject (vt.) ทำให้อยู่ใต้อำนาจ See also: ควบคุม, ทำให้ยอม Syn. control, govern, overpower
subject matter (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. contents, theme, topic
subject of discussion (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย
subject to (phrv.) ทำให้มี See also: ทำให้เกิด, ทำให้ได้รับ
subject to (phrv.) ทำให้เชื่อฟัง See also: ทำให้ปฏิบัติตาม, ทำให้ถูกครอบงำด้วย
subjection (n.) การทำให้ตกอยู่ใต้อำนาจ See also: การเอาชนะได้ Syn. servitude, servility
subjective (adj.) ซึ่งเป็นความคิดส่วนตัว See also: ซึ่งเป็นส่วนตัว, ซึ่งขึ้นกับบุคคล Syn. personal, idiosyncratic, individual
subjective (adj.) เกี่ยวกับนามธรรม See also: ซึ่งอยู่ภายในจิตใจ Syn. nonobjective, illusory Ops. objective
subjectively (adv.) ด้านจิตใจ See also: ในทางจิตใจ Syn. psychically, psychologically
subjectivity (n.) ผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง Syn. ego
English-Thai: HOPE Dictionary
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
subjection(ซับเจค'เชิน) n. การพิชิต,การเอาชนะ,การทำให้อยู่ภายใต้การควบคุม,การทำให้อยู่ในสังกัด,การอยู่ภายใต้การควบคุม,การอยู่ในสังกัด, Syn. conquer,ocntrol
subjective(ซับเจค'ทิฟว) adj. อยู่ภายในใจ,จิตวิสัย,อัตวิสัย,ส่วนตัว,แต่ละบุคคล,เกี่ยวกับจิตใจของผู้ดู,เกี่ยวกับผู้ดู., See also: ness n., Syn. introspective
English-Thai: Nontri Dictionary
subject(adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง
SUBJECT subject matter(n) ประเด็น,เนื้อเรื่อง,หัวข้อ
subjection(n) การพิชิต,การอยู่ใต้อำนาจ,การอยู่ในสังกัด
subjective(adj) ส่วนตัว,เกี่ยวกับผู้กระทำ,อยู่ในใจ,เกี่ยวกับจิตวิสัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subject๑. ผู้รับการทดลอง, สัตว์ทดลอง๒. เรื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subject toภายใต้บังคับแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective-ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subjectคนในบังคับ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตวิสัย (n.) subjective Syn. อัตนัย Ops. ปรนัย
ท้องเรื่อง (n.) subject matter See also: essence of the story Syn. เนื้อเรื่อง
ประธาน (n.) subject
วิชา (n.) subject See also: knowledge, branch of knowledge, science, technology, learning
วิชาบังคับ (n.) required subject Ops. วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี (n.) elective subject
วิชาเอก (n.) major subject Ops. วิชาโท, วิชารอง
อัตนัย (adj.) subjective Syn. จิตวิสัย Ops. ปรนัย
อัตวิสัย (n.) subject Ops. วัตถุวิสัย
เนื้อหาวิชา (n.) subject matter See also: subject description
เรื่อง (n.) subject matter See also: matter, story, affair, thing
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What sort of subject do you teach?คุณสอนวิชาอะไรหรือ
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
Why are you suddenly changing the subject?ทำไมถึงได้เปลี่ยนเรื่องกระทันหันล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
In the name of our subjects, I dedicate this good work... to the people of our land.{\cHFFFFFF}In the name of our subjects, I dedicate this good work... {\cHFFFFFF}to the people of our land.
But this is subject to your approval, of course.นี่คือแผนของฉันนะ... แต่เป็นเรื่องที่เธอต้องเห็นชอบด้วย
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย
After she settled down here, she became the subject of a lot of gossip.หลังจากที่นางปักหลักอยู่ที่นี่, เรื่องของนาง ก็ถูกนินทาว่าร้ายมากมาย.
Hitler's a nut on the subject, crazy. He's obsessed with the occult.ฮิตเลอร์กำลังคลั่งเรื่องนี้อยู่ เขาเป็นบ้า เขาถูกเวทมนตร์ครอบงำ
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้
I've been instructed to inquire as to the subject of your speech tonight.ผมได้รับคำสั่งให้มาสอบ คำปราศรัยของคุณในคืนนี้
This is a civilian team, and we don't have to be subjected to your tyranny.พวกเราเจริญแล้วนะท่าน เราไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติคุณ
Who's being subjected to what, Fisher?คุณพูดเรื่องอะไรกัน ฟิชเชอร์
"And at noon, she met her subjects again, this time as their queen."และในตอนเที่ยง บัตเตอร์คัพออกพบประชาชนอีกครั้ง ในฐานะองค์ราชินี

*subject* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溥仪[Pǔ yí, ㄆㄨˇ ㄧˊ, 溥仪 / 溥儀] Pu Yi, personal name of the last Qing emperor (reigned as child 1909-1911), the subject of Bertolucci's biopic The Last Emperor
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, 顺民 / 順民] docile subject (of new dynasty); toady
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, 相面] fortune telling based on the subject's face
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 完形心理学 / 完形心理學] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole)
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
交叉学科[jiāo chā xué kē, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 交叉学科 / 交叉學科] interdisciplinary; interdisciplinary subject (in science)
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, 理工] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, 理工科] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
略知一二[lu:è zhī yī èr, ㄜˋ ㄓ ㄧ ㄦˋ, 略知一二] slight knowledge of sth; to know very little about a subject; a smattering
略知皮毛[lu:è zhī pí máo, ㄜˋ ㄓ ㄆㄧˊ ㄇㄠˊ, 略知皮毛] slight knowledge of sth; superficial acquaintance with a subject; a smattering
主谓句[zhǔ wèi jù, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 主谓句 / 主謂句] subject-predicate sentence; subject-predicate clause
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 主谓结构 / 主謂結構] subject-predicate construction
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, 受支配] subject to (foreign domination, emotions etc)
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 学科 / 學科] subject; branch of learning; course
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, 话题 / 話題] subject (of a talk or conversation); topic
[kè, ㄎㄜˋ, 课 / 課] subject; class; lesson
题材[tí cái, ㄊㄧˊ ㄘㄞˊ, 题材 / 題材] subject matter
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, 议题 / 議題] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion)
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
商学[shāng xué, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ, 商学 / 商學] business studies; commerce as an academic subject
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, 入门 / 入門] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject)
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, 打岔] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, 主科] required courses in the major subject
主观[zhǔ guān, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ, 主观 / 主觀] subjective
主观主义[zhǔ guān zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 主观主义 / 主觀主義] subjectivism
主词[zhǔ cí, ㄓㄨˇ ㄘˊ, 主词 / 主詞] subject
科目[kē mù, ㄎㄜ ㄇㄨˋ, 科目] subject
主题[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, 主题 / 主題] theme; subject
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 标题 / 標題] title; heading; headline; caption; subject

*subject* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
一言居士[いちげんこじ;いちごんこじ, ichigenkoji ; ichigonkoji] (n) person who is ready to comment on every subject; ready critic
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P)
主格補語[しゅかくほご, shukakuhogo] (n) {ling} subject complement
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion
主述[しゅじゅつ, shujutsu] (n) subject and predicate
主部[しゅぶ, shubu] (n) {ling} main part; complete subject; grammatical subject
他律[たりつ, taritsu] (n,adj-no) heteronomy; subjection; subordination
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
公民科[こうみんか, kouminka] (n) (subject of) civics
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court
国語[こくご, kokugo] (n) (1) national language; (2) (See 国語科) Japanese language (often as a school subject); (3) native Japanese words (as opposed to loanwords); (P)
天の益人[あまのますひと, amanomasuhito] (n) (arch) people; subjects; populace
女性の解放[じょせいのかいほう, joseinokaihou] (exp) (1) women's liberation; (2) The Subjection of Women (book by JS Mill)
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
学科試験[がっかしけん, gakkashiken] (n) examinations in academic subjects
実験台[じっけんだい, jikkendai] (n) (1) laboratory testing bench; laboratory table; (2) subject of an experiment; (human) guinea pig
客観[きゃっかん(P);かっかん;かくかん, kyakkan (P); kakkan ; kakukan] (n,adj-no) object (as opposed to subject); (P)
専修科目[せんしゅうかもく, senshuukamoku] (n) one's special subject; specialized subject; major
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n,adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P)
専門科目[せんもんかもく, senmonkamoku] (n) special (specialized, specialised) subject
属す[ぞくす, zokusu] (v5s,vi) (See 属する・ぞくする) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to
属する[ぞくする, zokusuru] (vs-s,vi) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to; (P)
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
後ピン[あとピン;アトピン, ato pin ; atopin] (n) (See ピント) focal point of a lens behind the subject
忠臣[ちゅうしん, chuushin] (n) loyal retainer; loyal subject; (P)
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブジェクト[さぶじえくと, sabujiekuto] Subject
サブジェクトライン[さぶじえくとらいん, sabujiekutorain] subject line
主題[しゅだい, shudai] subject
主題表示[しゅだいひょうじ, shudaihyouji] subject indication
報告対象メッセージ[ほうこくたいしょうメッセージ, houkokutaishou messe-ji] subject message
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation
記述項の左辺[きじゅつこうのさへん, kijutsukounosahen] subject of entry
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject

*subject* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อัตนัย[adj.] (attanai) EN: subjective FR: subjectif
อัตนัยนิยม[n.] (attanainiyo) EN: subjectivism FR: subjectivisme [m]
อัตวิสัย [n.] (attawisai) EN: subject ; subjectivity FR:
อัตวิสัย [adj.] (attawisai) EN: subjective FR:
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ชื่อเรื่อง[n.] (cheūreūang) EN: title ; heading ; subject FR: titre [m]
ได้รับผล[adj.] (dāi rap pho) EN: affected ; subject to FR: sujet à
ดรรชนีค้นเรื่อง[n. exp.] (datchanī kh) EN: subject index FR:
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūa) EN: topic ; subject FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading FR:
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; heading ; headline ; title FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
อีโหน่อีเหน่[n.] (īnō-īnē) EN: matter ; affair ; subject FR:
จิตวิสัย[adj.] (jittawisai ) EN: subjective FR: subjectif
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
การกลายกลืน[n. exp.] (kān klāi kl) EN: assimilation ; subjection FR: assimilation [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
กสิณ[n.] (kasin) EN: subject of meditation ; one of the ten objects or elements used in Buddhist meditation ; meditational device ; object of meditation ; the method of inducing concentration by gazing at any of the ten objects FR:
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject FR: question [f] ; interrogation [f]
แขนงวิชา[n. exp.] (khanaēng wi) EN: special field ; subject area FR:
ข้าแผ่นดิน[n.] (khāphaendin) EN: subject FR: sujet [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair ; gist FR: fait [m] ; matière [f]
กิเลสกาม[n. exp.] (kilēt kām) EN: sensuality as defilement ; subjective sensuality ; desire ; lust FR:
กลายกลืน[v. exp.] (klāi kleūn) EN: subject FR:
กระแสความ[n.] (krasaēkhwām) EN: content ; subject matter FR:
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
หลักสูตรรายวิชา[n. exp.] (laksūt rāi ) EN: subject curriculum FR:
แม่บท[n.] (maēbot) EN: topic ; subject FR: sujet [m]
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
นามธรรม[adj.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangible ; subjective FR: abstrait ; intangible
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
ภายใต้[prep.] (phāi tāi) EN: under ; beneath . subject to FR: sous
พสกนิกร[n.] (phasokkanik) EN: inhabitants ; citizens ; people ; civilians ; subjects ; populace FR:
ไพร่ฟ้า[n.] (phraifā) EN: commoners ; subjects ; people ; common folk FR: population ordinaire [f]
ไพร่สม[n.] (phraisom) EN: fresh recruits for the crown ; commoner at eighteen subject by the crown to two years of military service FR:

*subject* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Brandbereich {m}area subject to fire risk
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Pflichtfach {n}compulsory subject
Streitpunkt {m}controversial subject
Ergänzungsfach {n}complementary subject
Aufsatzthema {n}essay subject
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Hauptfach {n}main subject
Wahlfach {n}optional subject
Lieblingsthema {n}pet subject
Zwischenverkauf {m} | Zwischenverkauf vorbehaltenprior sale | subject to prior sale
Anordnung {f} nach Sachgebietensubject classification
Betreff {n} | kein Betreff; ohne Themasubject | no subject
Materie {f} (Thema)subject matter
Sachgebiet {n} | ein Sachgebiet durchnehmensubject area; subject group | to cover a subject
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation
Abhängigkeit {f} (von)subjection (to)
Paukfach {n}swot subject; a bear of a course
meldepflichtig {adj}subject to registration
Subjekt {n}subject
Fachreferat {n}subject specialization
Fachreferent {m}subject specialist
Fachrichtung {f}subject area; field; branch of ...
Lektor {m}subject specialist
Lernstoff {m}subject matter
Liefermöglichkeit {f}subject to availability
Sachregister {n}subject index
Vertragsgegenstand {m}subject matter of the contract
genehmigungspflichtig {adj}subject to approval
zuschlagspflichtig; zuschlagpflichtig {adj}subject to a supplement
Thematik {f}subject matter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *subject*
Back to top