ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

national

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *national*, -national-

national ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
national (adj.) ประจำชาติ See also: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ Syn. federal, state, municipal
national (n.) ประชาชน Syn. citizen, patrial
national anthem (n.) เพลงชาติ
national convention (n.) การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี
national curriculum (n.) หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของชาติ
national debt (n.) หนี้สินทั้งหมดของรัฐ
national Flag (n.) ธงประจำชาติ See also: ธงชาติ
national forest (n.) ป่าสงวนแห่งชาติ
National Guard (n.) กองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติ (สัญลักษณ์ย่อ NG / N.G.)
national holiday (n.) วันหยุดราชการ
national income (n.) รายได้สุทธิทั้งหมดของทั้งประเทศ
national park (n.) สวนสาธารณะแห่งชาติ See also: อุทยานแห่งชาติ
national security (n.) การรักษาความมั่นคงแห่ง่ชาติ
national socialism (n.) แนวความคิดของพรรคนาซี See also: ลัทธินาซี Syn. Nazism
National Socialism (n.) แนวความคดของพรรคนาซี See also: ลัทธินาซี Syn. Nazism
nationalisation (n.) การทำให้เป็นชาติ Syn. internationalization
nationalise (vt.) กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalise (vt.) โอนชาติ See also: โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ, ให้สัญชาติ
nationalise (vt.) ทำให้เป็นของรัฐ See also: เข้าควบคุมกิจการโดยรัฐ, ทำให้เป็นของชาติ, อยู่ภายใต้การควบคุมของชาติ Syn. municipalize, communalize Ops. denationalize, privatize
nationalism (n.) ชาตินิยม See also: การรักชาติ
nationalist (n.) ผู้รักชาติ See also: ผู้ที่มีแนวความคิดชาตินิยม Syn. irredentist, chauvinist
nationalistic (adj.) เกี่ยวกับชาตินิยม Syn. chauvinistic, flag-waving(prenominal), jingoistic Ops. disloyal, unpatriotic
nationalistically (adv.) อย่างชาตินิยม
nationality (n.) สัญชาติ See also: ชนชาติ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ
nationalization (n.) การทำให้เป็นชาติ Syn. internationalization
nationalize (vt.) กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalize (vt.) โอนชาติ See also: โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ, ให้สัญชาติ
nationalize (vt.) ทำให้เป็นของรัฐ See also: เข้าควบคุมกิจการโดยรัฐ, ทำให้เป็นของชาติ, อยู่ภายใต้การควบคุมของชาติ Syn. municipalize, communalize Ops. denationalize, privatize
nationally (adv.) ประจำชาติ See also: เกี่ยวกับประเทศชาติ Syn. publicly
English-Thai: HOPE Dictionary
national(แนช'เชินเนิล) adj. แห่งชาติ,ชาตินิยม,ทั่วทั้งชาติ. n. พลเมืองของชาติหนึ่ง.
national anthemn. เพลงชาติ
national guardn. กองทหารรักษาดินแดนของชาติ
national park() n. วนอุทยานแห่งชาติ
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
nationalise(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
nationalism(แนช'ช ะเนิลลิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(แนช'ช ะนะลิสทฺ) n. ผู้รักชาติ,ผู้นิยมลัทธิชาตินิยม,ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ., See also: nationalistic adj. เกี่ยวกับชาตินิยม
nationalist chinaไต้หวัน,จีนคณะชาติ
nationality(แนช'ชะแนล'ลิที) n. สัญชาติ
nationalize(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
national(adj) เพื่อชาติ,เกี่ยวกับประชาชาติ,ของชาติ
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(n) ผู้รักชาติ,นักชาตินิยม
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม,เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
nationalize(vt) ให้สัญชาติแก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
national๑. ชนชาติ๒. ของชาติ, แห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national conventionการประชุมระดับชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national debtหนี้สินของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
National Guardกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national incomeรายได้ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national parkอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national securityความมั่นคงแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national socialismชาติสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalisation; nationalizationการโอนเป็นของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nationalismชาตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalityสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalizationการโอนเป็นของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nationalคนชาติ [การทูต]
National Holidayวันชาติ
National incomeรายได้ประชาชาติ [TU Subject Heading]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
National securityความมั่นคงแห่งชาติ [TU Subject Heading]
National socialismสังคมนิยมแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Nationalismชาตินิยม [TU Subject Heading]
Nationalistsนักชาตินิยม [TU Subject Heading]
Nationalizationการแปรรูปกิจการเอกชนไปเป็นของรัฐ [ธุรกิจ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
NFL (abbr.) คำย่อของ National Football League ในอเมริกา
NHS (n.) การบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (คำย่อ National Health Service)
ป.ป.ช. (n.) Office of the National Counter Corruption Commission See also: NCCC Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สกศ. (n.) Office of the National Education Commission See also: ONEC Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สปช. (n.) Office of the National Primary Education Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สมช. (n.) Office of the National Security Council See also: NSC Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สวช. (n.) Office of the National Culture Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวล. (n.) Office of the National Environment Board
สศช. (n.) Office of the National Economic and Social Development Board Syn. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (n.) Office of the National Primary Education Commission Syn. สปช.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (n.) Office of the National Education Commission See also: ONEC Syn. สกศ.
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (n.) Office of the National Counter Corruption Commission See also: NCCC
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (n.) Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (n.) Office of the National Economic and Social Development Board
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (n.) Office of the National Culture Commission Syn. สวช.
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (n.) Office of the National Environment Board Syn. สวล.
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (n.) Secretariat of the National Security Council
สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ (n.) Office of the National Security Council See also: NSC
ประจำชาติ (adj.) national
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
It's my prize for being a great national hero.{\cHFFFFFF}มันเป็นรางวัลสำหรับการเป็นของฉัน เป็นวีรบุรุษของชาติที่ดี
It'll be on the National Health, won't it?มันจะเกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติจะ ไม่ได้หรือไม่ ดู
Looks more like The National Enquirer.ดูท่าจะเป็น เนชั่นเเนล เอนไควเรอร์มากกว่า
Get your name into the National Geographic.จะได้มีชี่ออยู่ใน เนชั่นเเนล จีโอกราฟิค
I got you national exposure.ผมให้ทุกคนเห็นคุณแล้ว
Units of the state police along with local members of the National Guard are now being mobilized.หน่วยงานของรัฐตำรวจพร้อมกับท้องถิ่น สมาชิกของดินแดนแห่งชาติตอนนี้ถูกกองกำลัง
I must say, when I first saw you as a bumbling lawyer here in Bombay I never thought I'd greet you as a national hero.ต้องบอกว่าครั้งแรกที่เห็นคุณ เป็นทนายขี้บ่นในบอมเบย์ ผมไม่เคยคิดว่า คุณจะได้เป็นวีรบุรุษเลย
You were chairman of the National Council on Astronautics.คุณเป็นประธาน ของสภาแห่งชาติในอวกาศ
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว
Listen, captain, I'm going to pass that exam, and I'm going to get out of this hole and do some really important work for national security.ฟังนะผู้การ ผมจะสอบให้ผ่านให้ได้ แล้วจะออกจากห้องใต้ดินนี่ ไปทำภารกิจสำคัญ ระดับความมั่นคงของชาติ
Look there! It's our national sport.ดูนั่น กีฬาประจำชาติเรา

national ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文国家实验室 / 布魯克海文國家實驗室] Brookhaven National Laboratory
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文实验室 / 布魯克海文實驗室] Brookhaven National Laboratory
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, 中国中央电视台 / 中國中央電視台] China Central Television (CCTV), Chinese National TV
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, 中国人大 / 中國人大] China National People's Congress
国学[guó xué, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 国学 / 國學] Chinese national culture; studies of ancient Chinese civilization; (hist.) the Imperial College
中国海洋石油总公司[Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国海洋石油总公司 / 中國海洋石油總公司] CNOOC; China National Offshore Oil Corporation
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, 中油] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.)
国土[guó tǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ, 国土 / 國土] country's territory; national land
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 国情 / 國情] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union
国防部[guó fáng bù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ, 国防部 / 國防部] Defense Department; Ministry of National Defense
十一[shí yī, ㄕˊ ㄧ, 十一] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949)
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 国民生产总值 / 國民生產總值] gross national product; gross domestic product (GDP)
保家卫国[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, 保家卫国 / 保家衛國] guard home, defend the country (成语 saw); national defense
国民收入[guó mín shōu rù, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 国民收入 / 國民收入] measures of national income and output
郎平[Láng Píng, ㄌㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 郎平] Jenny Lang Ping (1960-), Chinese volleyball player, coach of USA women's national team since 2005
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, 彬马那 / 彬馬那] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005
和服[hé fú, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ, 和服] kimono; Japanese: traditional national clothing, as opposed to Western clothing 洋服
国立显忠院[guó lì xiǎn zhōng yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˋ, 国立显忠院 / 國立顯忠院] Korean national memorial cemetery at Dongjak-dong, Seoul
拉鲁湿地国家自然保护区[Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū, ㄌㄚ ㄌㄨˇ ㄕ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 拉鲁湿地国家自然保护区 / 拉魯濕地國家自然保護區] Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
国防现代化[guó fáng xiàn dài huà, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 国防现代化 / 國防現代化] modernization of national defense, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
全国民主联盟[Quán guó Mín zhǔ lián méng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 全国民主联盟 / 全國民主聯盟] Myanmar or Burma National league for democracy (NLD)
全国人大会议[quán guó rén dà huì yì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 全国人大会议 / 全國人大會議] National People's Congress (NPC)
全国人民代表大会[quán guó rén mín dài biǎo dà huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 全国人民代表大会 / 全國人民代表大會] National People's Congress
全国大会党[Quán guó Dà huì dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, 全国大会党 / 全國大會黨] National Congress Party (Sudan)
全美广播公司[Quán Měi guǎng bō gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 全美广播公司 / 全美廣播公司] National Broadcasting Company (NBC)
两会[Liǎng huì, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 两会 / 兩會] National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Congress
国势[guó shì, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, 国势 / 國勢] national strength; situation in a state
国势日衰[guó shì rì shuāi, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ ㄖˋ ㄕㄨㄞ, 国势日衰 / 國勢日衰] national decline
国史[guó shǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄕˇ, 国史 / 國史] national history; dynastic history
国境[guó jìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ, 国境 / 國境] national border; frontier

national ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC
アメリカプロフットボールリーグ[, amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect
ゼロ国債[ゼロこくさい, zero kokusai] (n) zero national debt
ナショナルアトラス[, nashonaruatorasu] (n) national atlas
ナショナルインタレスト[, nashonaruintaresuto] (n) national interest
ナショナルコスチューム[, nashonarukosuchu-mu] (n) national costume
ナショナルコンセンサス[, nashonarukonsensasu] (n) national consensus
ナショナルステートメント[, nashonarusute-tomento] (n) statement by the government; national statement
ナショナルプレステージ[, nashonarupuresute-ji] (n) national prestige
ナショナルホリデー[, nashonaruhoride-] (n) national holiday
ハッピーマンデー[, happi-mande-] (n) (See 成人の日) national holiday that has been moved to a Monday (e.g. Coming-of-Age Day) (wasei
フィリピノ語[フィリピノご, firipino go] (n) Filipino (standardized Tagalog, the national language of the Philippines)
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
全国区[ぜんこくく, zenkokuku] (n) national constituency
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] (n) national bibliography
全国総合開発計画[ぜんこくそうごうかいはつけいかく, zenkokusougoukaihatsukeikaku] (n) Comprehensive National Development Plan (1962-)
全総[ぜんそう, zensou] (n) (abbr) (See 全国総合開発計画) Comprehensive National Development Plan (1962-)
八荒[はっこう, hakkou] (n) the national boundaries
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination
君が代(P);君が世[きみがよ, kimigayo] (n) (1) Imperial reign; (2) title of Japanese national anthem; (P)
国会図書館[こっかいとしょかん, kokkaitoshokan] (n) (See 国立国会図書館) National Diet Library; Library of Congress
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P)
国体[こくたい, kokutai] (n) (1) (See 国家体制) national polity; (2) National Athletic Meet; (P)
国債[こくさい, kokusai] (n) national debt; national securities; government bonds; government securities; (P)
国内法[こくないほう, kokunaihou] (n) municipal (civic) law; domestic law; national law
国土庁長官[こくどちょうちょうかん, kokudochouchoukan] (n) Director General of National Land Agency
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway
国境(P);国界;国堺[こっきょう(P);くにざかい;こっかい(国界;国堺)(ok), kokkyou (P); kunizakai ; kokkai ( kuni kai ; kuni sakai )(ok)] (n,adj-no) national border; provincial border; (P)
国威[こくい, kokui] (n) national prestige
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty
国家体制[こっかたいせい, kokkataisei] (n) national polity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] national bibliography
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU)
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC)
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national

national ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมโน ; พรรคอัมโน[org.] (Amnō ; Phak) EN: UMNO (United Malays National Organisation) FR:
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong ) EN: fly the national flag FR: hisser les couleurs nationales
ช้างศึก[n. prop.] (Chāng Seuk ) EN: War Elephants ; Thailand national football team FR:
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเลบานอน[n. prop.] (chāo Lēbānø) EN: Lebanese ; Lebanese national FR: Libanais [m] ; ressortissant libanais [m] ; citoyen libanais [m]
ชุดไทยพระราชนิยม[n. exp.] (chut Thai P) EN: Thai national costume FR:
ดอกไม้ประจำชาติ[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower FR: fleur nationale [f]
ดอกไม้ประจำชาติลาว[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower of Laos FR:
ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower of Malaysia FR:
ดอกไม้ประจำชาติไทย[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower of Thailand FR:
เอกภาพแห่งชาติ[n. exp.] (ēkkaphāp ha) EN: national unity FR: unité nationale [f]
แห่งชาติ[adj.] (haeng chāt) EN: national ; federal FR: national ; fédéral
หอพระสมุดแห่งชาติ [org.] (Hø Phra Sam) EN: National Library (in Bangkok) FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอสมุดแห่งชาติ[n. exp.] (høsamut hae) EN: National Library FR: bibliothèque nationale [f]
หอวัฒนธรรมแห่งชาติลาว[n. prop.] (Hø Watthana) EN: Lao National Culture Hall FR:
กำลังอำนาจแห่งชาติ ; กำลังอำนาจของชาติ[n. exp.] (kamlang amn) EN: national power FR:
การเคหะแห่งชาติ ิ (กคช.)[org.] (Kān Khēha H) EN: National Housing Authority FR:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)[org.] (Kān thǿngth) EN: Tourism Authority of Thailand (TAT) FR: Office national du tourisme de Thaïlande (TAT) [m]
การทดสอบ O-NET[n. exp.] (kān thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
การทดสอบระดับชาติ[n. exp.] (kān thotsøp) EN: national test FR:
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)[n. prop.] (Kān Thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ[n. exp.] (Khanakammak) EN: National Olympic Committee (NOC) FR: comité national olympique (CNO) [m]
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย[org.] (Khanakammak) EN: FR: Comité national olympique thaïlandais [m]
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: The National Anti-Corruption Commission FR:
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ[org.] (Khanakammak) EN: International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions ; International Coordinating Committee (ICC) FR:
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)[org.] (Khanakammak) EN: National Human Rights Commission of Thailand (NHRC) FR:
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)[org.] (Khanamontrī) EN: Council of National Security (CNS) FR:
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)[org.] (Khana Raksā) EN: National Council for Peace and Order (NCPO) FR:
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā) EN: National Peacekeeping Committee (NPKC) FR:
คนไทย[n. prop.] (khon Thai ) EN: Thai ; Thai person ; Thai national ; Thai people FR: Thaï [m] ; Thaïe [f] ; Thaïlandais [m] ; Thaïlandaise [f] ; Thaïlandais [mpl] ; Thaïs [mpl]
เครื่องหมายประจำชาติ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: FR: emblème national [m]
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:
ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)[n. exp.] (khwām mankh) EN: national security FR: sécurité nationale [f]
ความมั่นคงของชาติ[n. exp.] (khwām mankh) EN: national security FR: sécurité nationale [f]
ความเป็นชาติ[n. exp.] (khwām pen c) EN: nation ; national identity FR: identité nationale [f]
ความปรองดองแห่งชาติ[n. exp.] (khwām prøng) EN: national reconciliation FR: réconciliation nationale [f]
กีฬาประจำชาติ[n. exp.] (kīlā prajam) EN: national sport FR: sport national [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[n. exp.] (krīthāsathā) EN: national stadium FR: stade national [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[n. prop.] (Krīthāsathā) EN: National Stadium (Bkk) FR: National stadium (Bkk) [m]
กรมอาเซียน[org.] (Krom ĀSĪEN) EN: ASEAN National Secretariat ; Department of ASEAN Affairs FR:

national ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
BSP : Bruttosozialprodukt {n}GNP : gross national product
Bundestrainer {m}coach of the national team
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern
Bruttovolkseinkommen {m}gross national income
Sozialprodukt {n}gross national product
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
Landessprache {f}language of the country; national language
Nettosozialprodukt {n}net national product
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent
Volkswirtschaft {f}political economy; national economy
Volksbrauch {m}popular custom; national custom
Staatsquote {f}ratio of government expenditures to gross national product
Rentenanpassung {f}tying of pensions to the national average wage
Staatsgebiet {n}territory (of a state); national territory
Tracht {f}traditional costume; national costume
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
konfessionell {adj} | nicht konfessionsgebundendenominational | nondenominational
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience
Finanzsystem {n} | internationales Finanzsystemfinancial system | international financial system
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks
Internationaler Frauentag; Weltfrauenstag {m}International Women's Day
Internationalisierung {f}internationalization
Internationalismus {m}internationalism
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental
Auslandsbeziehungen {pl}international relations
Internationale Walfangkommission {f}International Whaling Commission
Weltgeltung {f}international standing
Welthandel {m}international trade
Weltruf {m}international reputation
international {adv}internationally
Staatstrauer {f} [pol.]national mourning
Vielvölkerstaat {m}multinational state
multinational {adj}multinational
Nationalhymne {f}national anthem
Nationalisierung {f}nationalization
Nationalismus {m}nationalism
Nationalbibliothek {f}national library
Nationalcharakter {m}national trait
Nationalgefühl {n}national feeling; feeling for one's country
Nationalgericht {n}national dish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า national
Back to top