ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncomplicated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncomplicated*, -uncomplicated-

uncomplicated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncomplicated (adj.) ง่ายๆ See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Syn. easy, simple

uncomplicated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncomplicated
Back to top