ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blockage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blockage*, -blockage-

blockage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blockage (n.) การปิดล้อม See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น Syn. obstruction
English-Thai: HOPE Dictionary
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna die? The blockage we found in your heart needs surgery, extensive surgery. Angioplasty won't work.เราพบจุดที่อุดตันในหัวใจของคุณ ตอนที่ผ่าตัด,ผ่ากว้างมาก สายสวนจะไม่ทำงาน
We've located the blockage though.เราเจอจุดที่ท่อตันแล้ว
What explains the blockage plus seizures?อะไรอธิบายได้ถึง การอุดตันรวมกับอาการชัก
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body.การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ
See if you can clear his blockage with lactulose.ดูนะ ถ้าคุณสามารถกำจัด สิ่งที่อุดตันลำไส้ของเขาด้วย แลคตูโลส (ยาหล่อลื่น)
Your dad has a 90% blockage in his right carotid artery.พ่อของคุณมีการปิดกั้น Carotid a. ถึง 90%
Probably a blockage in the l.A.D. He's ready for an angioplasty.อาจจะเป็นการปิดกั้นใน L.A.D เขาพร้อมที่จะทำ angioplasty
The blockage can usually be traced back to some childhood imprint.การปฏิเสธปกติ มาจากชีวิตวัยเด็ก
Blockage explains the pain.การอุดตันอธิบาย เรื่องความเจ็บปวดได้
Her saliva mixed with the blood, creating these droplets, eventually leading to full esophogeal blockage.น้ำลายปนกับเลือด ทำให้เกิดหยดเล็ก ๆ จนเต็มไปหมด
It's a blockage, left main coronary artery. It's totally closed off.มันอุดตัน,หลอดเลือดแดง หลักทางซ้าย มันปิดหมดเลย
I think I'm developing a sudden coronary blockage.ฉันว่าหัวใจฉันกำลังจะล้มเหลวนะ

blockage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, 梗死] blockage; obstruction; infarction
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, 冰坝 / 冰壩] freezing blockage; dam of ice on river
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, 冰塞] ice blockage; freezing of waterway
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 倒流] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage)

blockage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塞源[そくげん, sokugen] (n,vs) blockage of a source
疎通[そつう, sotsuu] (n,vs) (1) (mutual) understanding; communication; (2) removal of blockage (esp. medical); drainage; (P)
閉塞[へいそく, heisoku] (n,vs,adj-no) closure; blockage
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] (n) {comp} blocking point; point of blockage
交通遮断[こうつうしゃだん, koutsuushadan] (n) blockage; quarantine
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
閉塞[へいそく, heisoku] closure (vs), blockage
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction

blockage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ileus; Darmverschluss {m} [med.]ileus; intestinal blockage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blockage
Back to top