ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstruction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstruction*, -obstruction-

obstruction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstruction (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. bar, barrier
obstruction (n.) การขัดขวาง Syn. hindrance, blockage Ops. encouragement
obstructionism (n.) การขัดขวาง See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น Syn. filibuster
obstructionist (n.) ผู้ขัดขวาง See also: ผู้กีดขวาง Syn. holdout, resister
English-Thai: HOPE Dictionary
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism
English-Thai: Nontri Dictionary
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกีดกัน (n.) obstruction See also: prevention, exclusion Syn. การขัดขวาง
มาร (n.) obstruction See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier
มาร (n.) obstruction See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier
เหตุขัดข้อง (n.) obstruction See also: hindrance, obstacle, interference
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they give him any shit, tell him to site him for obstruction right on the spot.ถ้าพวกเขาให้เขาปัญหาใด ๆ บอกให้เขา รายงานเขาการอุดตันในจุดที่
I have a bowel obstruction in six.คนไข้ ลำไส้อุดตัน ห้องหก
Dr. Curtis Miller, a long-time opponent of the WilPharma research facility was arrested and charged with obstruction of business and issuing threats to proponents of WilPharma's ex...ดร.เคอรติส มิลเลอร์ ศัตรูคู่อริมานานของวิลฟาร์มาร์ ได้ถูกจับกุมแล้วในข้อหาขัดขวางการทำงาน และข่มขู่ผู้สนับสนุนวิลฟาร์มา...
Some sort of obstruction in the tunnel.อุปสรรค์บางอย่างในอุโมงค์นั่น
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร?
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว
Or i'll arrest you on the spot for obstruction of justice.หรือให้จับคุณฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
It's called obstruction of justice.It's called obstruction of justice.

obstruction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, 癃闭 / 癃閉] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine
[zhēng, ㄓㄥ, 癥] lump in bowels; obstruction of the bowels; the crux of a problem
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 瘕] obstruction in the intestine
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, 梗死] blockage; obstruction; infarction
干扰[gān rǎo, ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 干扰 / 干擾] interfere; obstruction
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 阻力] obstacle; hindrance; resistance; obstruction

obstruction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P)

obstruction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรการณ์[n.] (antarakān) EN: obstruction FR:
การกันเป็นพยาน[n. exp.] (kān kan pen) EN: FR: obstruction de témoin [f]
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhw) EN: hindrance ; obstruction FR: obstacle [m] ; obstruction [f]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhw) EN: obstruction of a police officer FR:
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhw) EN: obstruction of justice FR: obstruction à la justice [f]
การกีดกัน[n.] (kān kītkan) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation FR: barrière [f]
การปิดล้อม[n.] (kān pit løm) EN: blockade ; obstruction FR: blocus [m]
มาร[n.] (mān) EN: obstacle ; barrier ; obstruction ; impediment; hindrance FR:
อุปสรรค[n.] (upasak = up) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรค[n.] (uppasak = u) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; hindrance ; trouble ; hitch ; hardship ; objection FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist ; stand in the way of ; frustrate FR: faire de l'obstruction ; s'interposer
ขัดแข้งขัดขา[v. exp.] (khat khaeng) EN: put obstructions in sb's way FR:

obstruction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gallenkrampf {m} [med.]biliary obstruction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstruction
Back to top