ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ungainly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ungainly*, -ungainly-

ungainly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ungainly (adv.) อย่างไม่สง่างาม See also: อย่างเทอะทะ, อย่างอุ้ยอ้าย, อย่างเก้ๆ กังๆ, อย่างงุ่มง่าม Syn. clumsily
ungainly (adj.) ไม่สง่างาม See also: งุ่มง่าม, ไม่น่าดู Syn. awkward
English-Thai: HOPE Dictionary
ungainly(อันเกน'ลี) adj.,adv. ไม่น่าดู,ไม่งดงาม,เก้งก้าง,อุ้ยอ้าย,เทอะทะ., See also: ungainliness n., Syn. awkward,clumsy
English-Thai: Nontri Dictionary
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who could possibly have any experience managing such a massive, ungainly beast?ใครกันหนอที่จะมีประสบการณ์ เคยจัดการกับอสูร มหึมาอุ้ยอ้ายเช่นนี้

ungainly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly FR: dégingandé ; gauche
โคร่งคร่าง[adj.] (khrōngkhrān) EN: big and ungainly ; unwieldy FR:
โคร่งเคร่ง[adj.] (khrōngkhren) EN: big and ungainly ; unwieldy FR:
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[adj.] (kongkōkongk) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ungainly
Back to top