ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tirelessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tirelessly*, -tirelessly-

tirelessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tirelessly (adv.) อย่างไม่หยุดหย่อน Syn. continuously, steadily Ops. intermittently

tirelessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
倦まず弛まず[うまずたゆまず, umazutayumazu] (exp) tirelessly; perseveringly; without letting up

tirelessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyǿn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening ; incessantly FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย[adv.] (yāng mai ne) EN: tirelessly FR: inlassablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tirelessly
Back to top