ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intermittently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intermittently*, -intermittently-

intermittently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intermittently (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: พลอมแพลม Syn. irregularly, spasmodically, sporadically Ops. regularly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นจังหวะ (adv.) intermittently See also: periodically Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ
เป็นช่วง (adv.) intermittently See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ
เป็นตอน (adv.) intermittently See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically Syn. เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ
เป็นตอนๆ (adv.) intermittently See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ
เป็นระยะๆ (adv.) intermittently See also: sporadically, spasmodically, fitfully Syn. เป็นช่วงๆ
เป็นระยะๆ (adv.) intermittently See also: sporadically, spasmodically, fitfully Syn. เป็นช่วงๆ
พลอมแพลม (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain) Syn. วาบแวบ
พลอมแพลม (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain) Syn. วาบแวบ
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน
Rachel Solando was on a combination of drugs meant to keep her from becoming violent, but it was only intermittently effective.เราให้ยาหลายประเภทก้บ ราเชล โซแลนโด เพื่อป้องกันไม่ให้เธอมีพฤติกรรมรุนแรง แต่ทว่า มันได้ผลแค่บางช่วงเท่านั้นเอง
Are you the guys that keep staring at me and intermittently yelling out, "books"?พวกคุณใช่คนที่ชอบจ้องฉัน และตะโกนว่า "หนังสือ" รึเปล่า?
Okay, so how did you shoot down intermittently swollen lymph node?โอเค แล้วนายทำอะไรไปแล้วอีก ได้หาดูต่อมน้ำเหลืองโตไหม?
[Honking Continues Intermittently, Weakly][Honking Continues Intermittently, Weakly]

intermittently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible

intermittently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P)
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[, potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain)
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause
Japanese-English: COMDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently

intermittently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยักขย่อน[adv.] (khayakkhayǿ) EN: intermittently ; in fits and starts ; at times FR:
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-) EN: periodically; intermittently FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically FR:
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
วาบแวบ[adv.] (wāp waēp) EN: intermittently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intermittently
Back to top