ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accuracy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accuracy*, -accuracy-

accuracy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accuracy (n.) ความแม่นยำ See also: ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง Syn. exactness, precision
accuracy (n.) ความระมัดระวัง See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accuracyความแม่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตรง (n.) accuracy See also: exactness, correctness, precision. Syn. ความเที่ยง, ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง Ops. ความไม่ตรง, ความไม่ถูกต้อง
ความถูกต้อง (n.) accuracy See also: precision, exactness Syn. ความแม่นยำ
ความเที่ยง (n.) accuracy See also: correctness, exactitude Syn. ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ Ops. ความคลาดเคลื่อน
ความเที่ยงตรง (n.) accuracy See also: correctness, exactitude, precision Syn. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ Ops. ความไม่เที่ยง, ความไม่ถูกต้อง
ความแม่น (n.) accuracy See also: exactness, correctness, precision Ops. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด
ความแม่นยำ (n.) accuracy See also: exactness, correctness, precision Syn. ความแม่น Ops. ความคลาดเคลื่อน, ความพลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell me! I summoned you because you are known for your accuracy in predicting gender.บอกข้ามา เจ้าสามารถ ทำนายเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง
If he is really to learn the Kung Fu, he must develop speed, accuracy and power.ถ้าจะให้เขาพร้อมเรียนกังฟู เขาต้องฝีกความว่องไว ความแม่นยำและพละกำลัง
It was my job to check the accuracy of his claim.ฉันได้ตรวจสอบงานที่เรียกร้องอ้างสิทธิ์ของเขา
You've come quite a long distance since we last met, if you can now see a distinction between accuracy and the truth.คุณก้าวหน้าไปมาก หลังจากที่เราพบกันครั้งสุดท้าย ตอนนี้คุณสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่างความชัดเจน กับความจริงได้แล้ว
That's consistent with the kind of accuracy you get from years of fight training.สอดคล้องกับ ความแม่นยำที่ได้ จากการฝึกต่อสู้มาหลายปี
You have the accuracy rate of a magic 8 ball.เธอถูกต้องกับการประเมิน ของสนุ๊กเกอร์8บอล
It wasn't even weighted properly, yet you threw it with accuracy across a 10-foot room.น้ำหนักมันยังไม่เหมาะที่จะปาเลยด้วยซ้ำ แต่คุณก็ยังขว้างได้อย่างแม่นยำ ในระยะ 10 ฟุต
Avalon's accuracy is freaky.ญาณทิพย์ของอวาลอนถูกขึ้นมา
I'm pretty sure firearm accuracy isn't a prerequisite for teaching.ฉันค่อนข้างมั่นใจนะ ว่าการยิงมันแม่น ไม่ใช่ทักษะที่ต้องมีในการสอน
The microquakes, this system Had 97.7% accuracy in predicting them.ระบบไมโครคาดการณ์ลูกวัว ด้วยความถูกต้องร้อยละ 97.7
I take it, accuracy is not you peculiarity.ฉันว่าความแม่นยำ ไม่ใช่พลังวิเศษของแก
Are you sure? Molly's ability has pinpoint accuracy.พลังพิเศษของมอลลี่เที่ยงตรงแม่นยำ

accuracy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
准确性[zhǔn què xìng, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, 准确性 / 準確性] accuracy
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
精确度[jīng què dù, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄨˋ, 精确度 / 精確度] accuracy; precision

accuracy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュラシ;アキュラスィ[, akyurashi ; akyurasui] (n) accuracy
データ精度[データせいど, de-ta seido] (n) {comp} data accuracy
校閲者[こうえつしゃ, kouetsusha] (n) reviewer; person who checks accuracy of written work
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] (n) {comp} mean rate accuracy
正確度[せいかくど, seikakudo] (n) accuracy
正確性[せいかくせい, seikakusei] (n) accuracy
正確無比[せいかくむひ, seikakumuhi] (n,adj-na,adj-no) unmatched (unparalleled) accuracy
確度[かくど, kakudo] (n) degree of accuracy
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity
精度[せいど, seido] (n) precision; accuracy; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ精度[データせいど, de-ta seido] data accuracy
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy
正確[せいかく, seikaku] accuracy
正確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy
正確度[せいかくど, seikakudo] accuracy

accuracy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแม่น[n.] (khwām maen) EN: accuracy FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maeny) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความเที่ยง[n.] (khwām thīen) EN: accuracy ; reliability FR: fiabilité [f]
ความเที่ยงตรง[n.] (khwām thīen) EN: accuracy ; precision ; validity FR: précision [f] ; validité [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness ; righteousness FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: justice ; accuracy ; correctness ; right ; righteousness FR:
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thukt) EN: exactitude ; accuracy ; precision FR: précision [f]
ความตรง[n.] (khwām trong) EN: straightness ; accuracy ; validity FR: rectitude [f] ; validité [f]
ทดสอบความแม่นยำ[X] (thotsøp khw) EN: accuracy test FR:

accuracy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genauigkeitsgrad {m}degree of accuracy
Maßgenauigkeit {f}dimension accuracy
Maschinengenauigkeit {f} [math.]machine accuracy
Genauigkeitsklasse {f}accuracy class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accuracy
Back to top