ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amend*, -amend-

amend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amend (vt.) ทำให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุง Syn. improve, better
amend (vt.) ทำให้ถูกต้อง See also: แก้ไข Syn. correct, mend, revise
amend (vi.) ประพฤติตัวดีขึ้น
amendatory (adj.) ซึ่งแก้ไข See also: ที่ทำให้ถูกต้อง Syn. corrective
amended (adj.) ที่พัฒนาดีขึ้น
amendment (n.) การแก้ไข Syn. correction, revision
amendment (n.) การพัฒนาขึ้น See also: การปรับปรุงขึ้น Syn. improvement
amends (n.) การแก้ไข See also: การปรับปรุง
English-Thai: HOPE Dictionary
amend(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
English-Thai: Nontri Dictionary
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก้ไข (v.) amend See also: revise, improve, edit, rectify, correct, alter Syn. แก้, ดัดแปลง, ปรับปรุง
แปรญัตติ (v.) amend See also: amend a motion, propose an amendment, move to amend, propose a motion to amend, change a proposal, revise a proposal, interpret a proposal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll have to amend our reports.- ผมคิดผิด เราต้องเเก้ไขรายงาน
To do penance and to amend my life.ข้าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาและแก้ไขชีวิตของข้า
I pray that you make him to amend things that meant to be.ขอให้เขาได้แก้ไขสิ่งต่างๆ ให้เป็นอย่างที่ควร
I'll amend my offer.ฉันกำลังพิจารณาข้อเสนอ
It seems we will have to amend the Chronicles. Huh?ดูเหมือนว่าเราคงต้องบันทึกตำนานเพิ่มเติมซะแล้ว
We can amend the hours a little bit.เราสามารถแก้ไขชั่วโมงเล็กน้อย
But I would in this case amend my original statement to this:แต่ว่าสำหรับตอนนี้... ...ฉันคงเปลี่ยนประโยคของตนเองเป็นว่า
Please amend it to include anything after 2010.ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วย รวมถึงทุกอย่าง ตั้งแต่ปี 2010
Well, we should amend the profile, let the media knowเราควรปรับโพรไฟล์ให้ถูกต้องขึ้น ไปบอกให้สื่อรู้
How 'bout I amend the toast?งั้นให้ฉันดื่มอวยพรหน่อยเป็นไงหล่ะ?
Tell them that Little Tree, I mean Joshua... tell them Joshua stands ready to make amends, all right?บอกพวกเขาว่าลิตเติ้ลทรี ผมหมายถึงโจชัว... บอกพวกเขาว่าโจชัว พร้อมที่จะ ปรับปรุงตัวแล้ว นะครับ
However I have wronged you, I will make amends.ที่ข้าทำผิดต่อเจ้า ข้าจะแก้ไข

amend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修改[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, 修改] amend; alter
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, 修正案] amendment; revised draft

amend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメンド[, amendo] (vs) to amend
憲法を改正する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P)
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment
修正者[しゅうせいしゃ, shuuseisha] (n) amender
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for
変更[へんこう, henkou] (n,vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P)
憲法改正[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment
改正[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P)
[きゃく, kyaku] (n) (arch) (See 律令) amendment (of the ritsuryo)
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo)
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
訂正[ていせい, teisei] (n,vs,adj-no) correction; revision; amendment; (P)
軟性憲法[なんせいけんぽう, nanseikenpou] (n) non-entrenched constitutional provision (i.e. able to be amended)
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs
Japanese-English: COMDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment

amend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
แก้ไขโครงการ[v. exp.] (kaēkhai khr) EN: amend projects FR:
แก้ไขกฎหมาย[v. exp.] (kaēkhai kot) EN: amend laws FR: amender
แก้ไขเพิ่มเติม[v.] (kaēkhai pho) EN: amend ; revise FR: modifier ; revoir
แก้รัฐธรรมนูญ[v. exp.] (kaē ratthat) EN: amend a constitution FR: modifier la constitution ; amender la constitution
แก้ญัตติ[v. exp.] (kaē yatti) EN: amend FR:
กลับตัว[v. exp.] (klap tūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)
กระเตื้อง[v.] (krateūang) EN: improve ; get better ; amend ; ameliorate ; be better ; recover FR: améliorer
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ปรับปรุงโบรชัวร์[v. exp.] (prapprung b) EN: amend brochures FR:
ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย[v. exp.] (prapprung k) EN: amend obsolete laws FR:
อัตราค่าปรับ[n. exp.] (attrā khāpr) EN: FR: montant de l'amende [m]
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; penalty ; contractual penalty ; fee for tax evasion FR: amende [f] ; contravention [f]
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การแก้ไขกฎหมาย[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: amending laws ; amendment FR: amendement [m]
การแก้ไขเพิ่มเติม[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: amendment FR:
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: amendment FR: amendement [m]
คำแปรญัตติ[n. exp.] (kham praēya) EN: amendment FR:
คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112)[n. exp.] (khana ronna) EN: Campaign Committee for the Amendment of Article 112 (CCAA 112) FR:
ค่าปรับ[n.] (khāprap) EN: fine ; penalty FR: amende [f] ; contravention [f]
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhw) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ข้อแปรญัตติ[n. exp.] (khø praēyat) EN: amendment FR:
เงินค่าปรับ[n. exp.] (ngoen khāpr) EN: fine ; forfeit ; forfeit money FR: amende [f] ; contravention [f]
พินัย[n.] (phinai) EN: fine FR: amende [f]
ปรับ[v.] (prap) EN: fine FR: verbaliser ; infliger une amende ; coller une amende (fam.)
ปรับเงิน[n. exp.] (prap ngoen) EN: fine FR: amende [f] ; contravention [f]
ปรับโทษ[v.] (prapthōt) EN: fine ; inflict a penalty ; impose a fine FR: verbaliser ; infliger une amende
ปุ๋ย[n.] (pui) EN: fertilizer ; manure FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ[X] (rāng kaēkha) EN: constitutional amendment bill FR:
เสียค่าปรับ[v. exp.] (sīa khāprap) EN: pay the penalty FR: payer une amende ; régler une amende
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for) FR: indemniser ; dédommager
ถูกปรับ[v. exp.] (thūk prap) EN: be fined FR: être verbalisé ; être frappé d'une amende
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; proposition ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution FR: proposition [f] ; motion [f]

amend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichtigungshaushalt {m}amended budget
Änderungsband {n}amendment tape
Änderungsdatum {n}amendment date
Änderungsindex {m}amendment index
Änderungsprotokoll {n}amendment log
Verfassungsänderung {f}constitutional amendment
Novelle {f} (Parlament)amendment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amend
Back to top