ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ground*, -ground-

ground ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ground (n.) ผิวดิน See also: ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น Syn. sand, soil
ground (n.) สนาม Syn. field, territory
ground (n.) เหตุผล See also: สาเหตุ Syn. reason, rationale
ground (n.) หัวเรื่อง See also: เรื่อง
ground (n.) พื้นหลัง See also: ภูมิหลัง Syn. background
ground (n.) ก้นทะเล / แม่น้ำ / ทะเลสาบ
ground (vt.) วางที่พื้น See also: วางพื้น Syn. floor
ground (vt.) ให้พื้นฐาน See also: ฝึกสอนพื้นฐานให้ Syn. educate, train
ground (vt.) สร้าง See also: ก่อตั้ง Syn. establish, found
ground (vt.) ต่อสายดิน See also: ต่อสายลงพื้น
ground (vt.) ให้ร่อนลง (เครื่องบิน) See also: ลงจอด, ลงสู่พื้น Syn. strand
ground (vi.) กระทบพื้น See also: ถึงพื้น
ground (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind
ground (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind See also:
ground around (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group about
ground crew (n.) พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน Syn. ground staff
ground floor (n.) ชั้นล่าง Syn. first floor
ground glass (n.) กระจกฝ้า
ground in (phrv.) มีความรู้ดีในเรื่อง See also: รอบรู้ในเรื่อง
ground on (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: มีพื้นฐานอยู่บน Syn. base on, found on
ground rule (n.) หลักเกณฑ์พื้นฐาน See also: กฎเบื้องต้น
ground staff (n.) พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน Syn. ground crew
ground wire (n.) สายดิน
ground-squirrel (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. chipmunk, prairie dog
groundhog (n.) สัตว์คล้ายหนูยักษ์ See also: มีขนสีน้ำตาลลายเทา แถบอเมริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Marmota monax
groundless (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผล See also: ลอยๆ, หลักลอย, ไม่น่าเชื่อถือ Syn. baseless, causeless
groundling (n.) ปลาน้ำจืดแถบน้ำลึก
groundnut (n.) พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน See also: พืชที่มีฝักอยู่ใต้ดิน, ถั่วลิสง Syn. peanut
groundnut (n.) ถั่วลิสง Syn. peacan
groundnut oil (n.) น้ำมันถั่ว
grounds (n.) ตะกอน See also: กาก Syn. dregs, leavings, lot
groundsel (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกสีเหลือง
groundsman (n.) ผู้ดูแลสนามกีฬาหรือสวนขนาดใหญ่
groundwater (n.) น้ำใต้ดิน
groundwell (n.) ความรู้สึกบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่งกะทันหัน
groundwork (n.) พื้นฐาน See also: รากฐาน, ฐาน Syn. base, basis, bottom, foundation
English-Thai: HOPE Dictionary
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
ground lizardแย้
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
ground squirrelกระรอกทั่วไป
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
ground wireสายดิน
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด
groundless(เกราดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลเหตุ., See also: groundlessness n., Syn. unreasonable
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน,ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ,คนที่หยาบคาย,คนป่า,คนชั้นต่ำ
groundman(-'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา
groundnut(เกราด'นัท) n. พืชที่มีส่วนที่กินได้อยู่ใต้ดิน เช่นถั่วลิสง
groundsel(เกราด'เซิล) n. วัชพืชดอกสีเหลืองขนาดเล็ก
groundsman(เกราซฺ'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา
groundwork(เกราดฺ'เวิร์ค) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การเตรียมตัว, Syn. basis
English-Thai: Nontri Dictionary
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
groundwork(n) รากฐาน,พื้นฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ground๑. มูล, มูลเหตุ๒. พื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ground wire; groundสายดิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
groundlessไร้เหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
groundสายดิน, ดู earth [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ground Glass Appearanceลักษณะแบบกระจกฝ้า, [การแพทย์]
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
Ground Wireสายดิน [การแพทย์]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
Groundwaterน้ำใต้ดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวจริง (n.) on ground player Ops. ตัวสำรอง
สวบ (adv.) sound of treading on soft ground or dry leaves
ธราดล (n.) ground See also: surface, earth Syn. พื้นแผ่นดิน
ผิวดิน (n.) ground See also: land, surface Syn. พื้น, หน้าดิน
พื้นดิน (n.) ground See also: land, surface Syn. พื้น, ผิวดิน, หน้าดิน
พื้นทวีป (n.) ground See also: mainland, region Syn. พื้นแผ่นดิน
พื้นแผ่นดิน (n.) ground See also: mainland, region Syn. พื้นทวีป
พื้นแผ่นดิน (n.) ground See also: surface, earth
ภาคพื้น (n.) ground See also: mainland, region Syn. พื้นแผ่นดิน, พื้นทวีป
ภาคพื้นดิน (n.) ground
มูล (n.) ground See also: starting-point, source Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ
รองพื้น (v.) ground
หน้าดิน (n.) ground See also: land, surface Syn. พื้น, ผิวดิน
สายดิน (n.) ground connection See also: ground line, earth wire, ground wire
ปลาน้ำลึก (n.) ground fish
ปลาหน้าดิน (n.) ground fish Syn. ปลาน้ำลึก
ชั้นล่าง (n.) ground floor See also: first floor Syn. ชั้นหนึ่ง
กระจกฝ้า (n.) ground glass See also: frosted glass
เหลวไหล (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. ไม่มีมูล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
โคมลอย (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
I'm grounded? I can't be grounded, okay?ฉันถูกกักบริเวณหรือ? ฉันถูกกักบริเวณไม่ได้นะ ตกลงไหม?
It's just that she's groundedเป็นเพราะเธอถูกกักบริเวณ
I'm grounded for the next three days, so I can't help youฉันถูกกักบริเวณในสามวันนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ?
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน
Where ground is soft most often grows,ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น
F-BDXY to Paris. Ground speed: 1 -9-0.เอฟ-บีดีเอ็กซ์วายเรียกปารีส ความเร็วภาคพื้นดิน 190
209er to ground control. We're ready to taxi.209 เรียกควบคุมภาคพื้น เราพร้อมจะเคลื่อนลำแล้ว
Today, I see no ground in that for anything but shame.ตอนนี้มันไม่มีความหมายแล้ว นอกจากความขายหน้า
Dr. Curnow asked ground to furnish him with data as to the stress points on Discovery.ดร. นาวถามพื้นดินให้แก่เขา ด้วย ข้อมูลเป็นจุดความเครียด ในดิสคัเฟอรี
Report to ground as to what is going on and make that report immediately!รายงานพื้นดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และให้รายงานทันที
It was easy for you here on the ground floor.มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ เพราะคุณอยู่ที่ชั้นล่าง

ground ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 地面控制] ground control (of airborne or space operation)
地面气压[dì miàn qì yā, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 地面气压 / 地面氣壓] ground pressure
基面[jī miàn, ㄐㄧ ㄇㄧㄢˋ, 基面] ground plane (in perspective drawing)
攻击机[gōng jī jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧ, 攻击机 / 攻擊機] ground attack aircraft
步行虫[bù xíng chóng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 步行虫 / 步行蟲] ground beetle
破土典礼[pò tǔ diǎn lǐ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, 破土典礼 / 破土典禮] ground breaking ceremony
伏流[fú liú, ㄈㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 伏流] hidden stream; ground stream
温床[wēn chuáng, ㄨㄣ ㄔㄨㄤˊ, 温床 / 溫床] hotbed; breeding ground; fig. breeding ground for crimes or sedition
土层[tǔ céng, ㄊㄨˇ ㄘㄥˊ, 土层 / 土層] layer of soil; ground level
奠祭[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 奠祭] pouring of wine on ground for sacrifice
中山大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 中山大学 / 中山大學] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists
发球区[fā qiú qū, ㄈㄚ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩ, 发球区 / 發球區] teeing ground (golf)
围场[Wéi chǎng, ㄨㄟˊ ㄔㄤˇ, 围场 / 圍場] (N) Weichang (place in Hebei); enclosure; pig pen; hunting ground exclusively kept for emperor or nobility (in former times)
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
本底[běn dǐ, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ, 本底] background
本底计数[běn dǐ jì shù, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 本底计数 / 本底計數] background count
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 本底调查 / 本底調查] background investigation
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 本底辐射 / 本底輻射] background radiation
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, 背景] background; backdrop
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, 预备知识 / 預備知識] background knowledge; prerequisite
[qǐ, ㄑㄧˇ, 稽] bow to the ground
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, 地堡] bunker (underground fortification)
洼地[wā dì, ㄨㄚ ㄉㄧˋ, 洼地 / 窪地] depression; low-lying ground
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
[dì, ㄉㄧˋ, 地] earth; ground; field; place; land
地线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 地线 / 地線] earth (wire); ground
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, 有教无类 / 有教無類] education for everyone, irrespective of background
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, 塽] elevated prominent ground
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, 凭准 / 憑準] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth)
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ, 法场 / 法場] execution ground
出身[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, 出身] family background; class origin
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
渔场[yú chǎng, ㄩˊ ㄔㄤˇ, 渔场 / 漁場] fishing ground
地面[dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, 地面] floor; ground; surface
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, 前景] foreground; vista; (future) prospects; perspective
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, 前台 / 前臺] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk

ground ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースライン[, a-surain] (n) {comp} ground line; earth line
アース用ストラップ[アースようストラップ, a-su you sutorappu] (n) {comp} ground strap
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat)
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane
オシザメ[, oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon)
グラウンドストローク[, guraundosutoro-ku] (n) ground stroke
グラウンドスマッシュ[, guraundosumasshu] (n) ground smash (tennis)
グラウンドゼロ[, guraundozero] (n) ground zero
グラウンドマナー[, guraundomana-] (n) ground manners
グラウンドルール[, guraundoru-ru] (n) ground rule
グラウンドレスリング[, guraundoresuringu] (n) ground wrestling
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P)
ケースアース[, ke-sua-su] (n) chassis ground (wasei
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
ジャージャー麺;炸醤麺[ジャージャーめん, ja-ja-men] (n) zhajiangmian (Chinese dish of ground pork over wheat noodles) (chi
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] (n) {comp} chassis ground
ゼロ地点[ゼロちてん, zero chiten] (n) ground zero
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark)
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
ピントグラス[, pintogurasu] (n) ground glass
ミンチ(P);メンチ[, minchi (P); menchi] (n) minced beef; ground beef; hamburger steak; (P)
レック[, rekku] (n) lek (communal ground used by birds in mating season); lekking
一歩も引かない[いっぽもひかない, ippomohikanai] (exp) not budging an inch; to stand one's ground
仕拵え[しこしらえ, shikoshirae] (n) preparation (e.g. of land for tilling); ground clearance; clearing
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground
凍て解け;凍解け(io)[いてどけ, itedoke] (n) (arch) thawing of the ground in spring
切り畑;切畑[きりはた, kirihata] (n) hillside farm; fallow ground
割り麦[わりむぎ, warimugi] (n) ground barley
割麦[わりむぎ, warimugi] (n) ground barley
土に埋める[つちにうめる, tsuchiniumeru] (exp,v1) to bury in the ground
土踏まず[つちふまず, tsuchifumazu] (n) arch of the foot; plantar arch; (the part that) does not step on the ground
地べた[じべた, jibeta] (n) bare earth; ground
地割れ[じわれ, jiware] (n,vs) cracks or fissures in the ground
地吹雪[じふぶき, jifubuki] (n) snow blown up from the ground
地固め[じがため, jigatame] (n,vs) ground leveling; ground levelling; groundwork; laying foundations
地均し[じならし, jinarashi] (n,vs) ground levelling (leveling); laying groundwork; smoothing the way
地栗鼠[じりす;ジリス, jirisu ; jirisu] (n) (uk) ground squirrel (esp. a ground squirrel of North America or Africa)
地気[ちき, chiki] (n) (1) air or vapour in the soil (vapor); (2) electrical earth; ground
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グランド[ぐらんど, gurando] ground
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground
接地[せっち, secchi] ground (elec)
アース[あーす, a-su] ground, earth
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group
表プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground

ground ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
อากาศโยธิน[n. prop.] (Ākātsayōthi) EN: Air Force Ground Security Force FR:
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
บริเวณวัด[n. exp.] (børiwēn wat) EN: temple ground FR: enceinte d'un temple [f]
บดละเอียด[adj.] (bot la-īet) EN: crumbed ; fine ground FR:
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ชั้นแรก[n. exp.] (chan raēk) EN: first floor ; ground floor FR:
ดิน[n.] (din) EN: earth ; ground ; soil FR: terre [f] ; sol [m]
ดล[n.] (don) EN: floor ; ground FR:
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f] ; haute terre [f]
ดล-[pref.] (donla-) EN: floor ; ground FR:
ด้วงดิน[n. exp.] (dūang din) EN: ground beetle FR:
ด้วงดินขอบทองแดง[n. exp.] (dūang din k) EN: Giant Ground Beetle FR:
ด้วงตะวันแดง ; ด้วงตะวันเขียว[n. exp.] (dūang tawan) EN: Giant Ground Beetle FR:
เหตุอันสมควร[n. exp.] (hēt an somk) EN: appropriate reason ; reasonable ground FR:
เหตุฟ้องหย่า[n. exp.] (hēt føng yā) EN: ground for divorce FR: motif de divorce [m]
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
จิ้งหรีดน้อย[n. exp.] (jingrīt nøi) EN: ground cricket FR:
กาแฟบด[n. exp.] (kāfaē bot) EN: ground coffee FR: café moulu [m]
กาแฟบดละเอียด[n. exp.] (kāfaē bot l) EN: fine ground coffee FR:
กาแฟคั่วบด[n. exp.] (kāfaē khūa ) EN: roast and ground coffee FR: café torréfié moulu [m]
กาแฟหยาบ[n. exp.] (kāfaē yāp) EN: coarse ground coffee FR:
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
ค่าเช่าที่ดิน[n. exp.] (khāchao thī) EN: ground rent FR:
ค่ายพักแรม[n. exp.] (khāi phakra) EN: camp ; camping ground FR:
ค่าที่[n. exp.] (khā thī) EN: ground rent ; land price FR:
ขึงพืด[v.] (kheungpheūt) EN: be spread-eagled on the ground ; be tied hand and foot FR:
เขี่ยดิน[v. exp.] (khīa din) EN: scratch the ground FR: gratter la terre
คลื่นใต้น้ำ[n.] (khleūntāinā) EN: undertow ; undercurrent ; ground swells FR: courant sous-marin [m]
คลุกฝุ่น[v. (loc.)] (khlukfun) EN: roll in the dust ; fall and roll on the ground FR:
โคก[n.] (khōk) EN: knoll ; hillock ; mound ; higland ; high ground ; elevated area ; height FR: hauteur [f] ; plateau [m]
ขุดดิน[v. exp.] (khut din) EN: dig the ground FR: excaver
ความเร็วเหนือแผ่นดิน[n. exp.] (khwāmreo ne) EN: ground speed FR: vitesse sol [f]
กินาย[n.] (kināi) EN: Ground Cricket FR:
กล้วยไม้ดิน[n. exp.] (klūaymāi di) EN: Ground orchid FR:
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
เกยแห้ง[v.] (koēihaēng) EN: run aground ; strand a boat ; ground a boat ; beach a boat FR:

ground ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdschluss {m}accidental ground
Andromedadrossel {f} [ornith.]Sunda Ground Thrush
Bismarckerddrossel {f} [ornith.]Melanesian Ground Thrush
Mindorodrossel {f} [ornith.]Ashy Ground Thrush
Aymaratäubchen {n} [ornith.]Bronze-winged Ground Dove
Erdungswinkel {m}grounding bracket; ground strap
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Kaktusgrundfink {m} [ornith.]Cactus Ground Finch
Campingplatz {m}camping ground
Campostäubchen {n} [ornith.]Long-tailed Ground Dove
Graunackentyrann {m} [ornith.]Cinereous Ground Tyrant
gemeinsame Basis {f}common ground
Bodenbeschaffenheit {f}composition of the ground
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire
Everettdrossel {f} [ornith.]Everett's Ground Thrush
Hackfleisch {n}; Gehacktes; Faschiertes [Ös.]minced meat; mincemeat; mince [Br.]; ground meat [Am.]
Gehäusemasse {f}frame ground
Fundamenterder {m}concrete-footing ground
Ghanadrossel {f} [ornith.]Grey Ground Thrush
Gurneydrossel {f} [ornith.]Orange Ground Thrush
Jagdrevier {n}hunting ground
Marquesastaube {f} [ornith.]Marquesas Ground Dove
Masse {f} [electr.]earth; ground [Am.]
Mittelgrundfink {m} [ornith.]Medium Ground Finch
Mongolenhäher {m} [ornith.]Henderson's Ground Jay
Morenotäubchen {n} [ornith.]Bare-eyed Ground Dove
Nataldrossel {f} [ornith.]Spotted Ground Thrush
Papuaerddrossel {f} [ornith.]Heine's Ground Thrush
Prüfgelände {n}proving ground
Punatyrann {m} [ornith.]Puna Ground Tyrant
Revier {n}stamping ground
Talpacotitaube {f} [ornith.]Ruddy Ground Dove
Schuppenerdracke {f} [ornith.]Scaly Ground Roller
Betriebserde {f} [electr.]signal ground
Tahititaube {f} [ornith.]Society Is Ground Dove
Kaffernhornrabe {m} [ornith.]Southern Ground Hornbill
Sundahornrabe {m} [ornith.]Abyssinian Ground Hornbill
Tanganjikadrossel {f} [ornith.]Kivu Ground Thrush
San-Cristobal-Taube {f} [ornith.]Thick billed Ground Dove
Karolinentaube {f} [ornith.]Truck Is Ground Dove

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ground
Back to top