ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plausibly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plausibly*, -plausibly-

plausibly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟังขึ้น (adv.) plausibly See also: reasonably, believably, tenably

plausibly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly

plausibly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังขึ้น[adv.] (fangkheun) EN: plausibly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plausibly
Back to top