ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rationally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rationally*, -rationally-

rationally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rationally (adv.) อย่างมีวิจารณญาณ See also: อย่างสมเหตุผล Syn. reasonably, wisely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเหตุผล (adv.) rationally See also: according to reason, in reason, sanely, logically

rationally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally

rationally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างมีเหตุผล[adv.] (yāng mī hēt) EN: rationally FR:
อย่างสมเหตุสมผล[adv.] (yāng somhēt) EN: rationally FR: rationnellement

rationally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irrational {adv}irrationally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rationally
Back to top