ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

logical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *logical*, -logical-

logical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
logical (adj.) เกี่ยวกับตรรกวิทยา See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical (adj.) มีเหตุผล See also: ตามเหตุผล, สมควร Syn. reasonable, valid Ops. unreasonable, irrational, illogical
logical (adj.) สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด) See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา Syn. rational, sensible
logical sequence (n.) ลำดับของเหตุผล Syn. chain of reasoning
English-Thai: HOPE Dictionary
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ =
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
psych (abbr.) คำย่อของ psychiatric, psychiatry, psychological, psychology
zool. (n.) คำย่อของ zoological และ zoology
กรมอุตุนิยมวิทยา (n.) Meteorological Department See also: MET. Syn. อต.
ช้างน้ำ (n.) a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail Syn. ฮิปโป
ชีวภาพ (adj.) biological
ทับลัคน์ (v.) astrological event See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers
ทับหลังลัคน์ (v.) astrological event Syn. พระเคราะห์ทับหลังลัคน์
ทางจิตวิทยา (adj.) psychological
ทางชีววิทยา (adj.) biological
ทางสังคมวิทยา (adj.) sociological
ทางเทคโนโลยี (adj.) technological
ปฏิทินโหราศาสตร์ (n.) astrological calendar
พงศาวลี (n.) genealogical diagram See also: family tree
พระเคราะห์ทับหลังลัคน์ (v.) astrological event
วท (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สงครามจิตวิทยา (n.) psychological warfare
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR
หลักฐานทางธรณีวิทยา (n.) geological evidence
หลักฐานทางโบราณคดี (n.) archaeological evidence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.
There's got to be a logical way to explain this Christmas thing.มันจะต้องใช้หลักเหตุผลในการที่จะอธิบายเรื่องคริสมาสต์
You articulate logical answer under pressure, Mem Leonowens.คำตอบของเธอค่อนข้างชัดเจน และสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวะกดดันเช่นนี้, แหม่ม เลียวโนเวนส์.
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง
It's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า
You take this to its logical conclusion.คุณอาจจะคิดไปจนถึงข้อสรุป
It's the only logical answer.คงเป็นคำตอบที่มีเหตุผล.
Now, the only logical explanation is that someone was holding her.อธิบายได้อย่างเดียวว่า มีคนหิ้วเธอไว้
Now, it concludes that the most logical delivery system for the terrorist to use would be an airborne attack.ตอนนี้ ได้ข้อสรุปว่า.. ...ความเป็นไปได้สูงสุด สำหรับวิธีที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้ คือ... ...การโจมตีทางอากาศ
Switched over to voice mail. What a logical explanation!หนูให้มันเก็บลงในmessage boxแทนค่ะ
Danielle, there's gotta be a perfectly logical explanation for these.แดเนียล มันต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับเจ้านี่
The most logical way is to think thatในทางตรรกะก็ควรคิดอย่างนั้น

logical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
语病[yǔ bìng, ㄩˇ ㄅㄧㄥˋ, 语病 / 語病] grammatical or logical error; incoherent wording
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
理路[lǐ lù, ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ, 理路] logical thinking
逻辑链路控制[luó ji liàn lù kòng zhì, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 逻辑链路控制 / 邏輯鏈路控制] logical link control; LLC
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 大脚 / 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US)
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, 半坡村] archaeological site near Xi'an
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, 反生物战 / 反生物戰] biological (warfare) defense
生化武器[shēng huà wǔ qì, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˋ ˇ ㄑㄧˋ, 生化武器] biological weapon
生父[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, 生父] biological father
生物剂量仪[shēng wù jì liàng yí, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˊ, 生物剂量仪 / 生物劑量儀] biological dosimeter
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
生物媒介[shēng wù méi jiè, ㄕㄥ ˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, 生物媒介] biological vector
生物弹药[shēng wù dàn yào, ㄕㄥ ˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 生物弹药 / 生物彈藥] biological ammunition
生物性[shēng wù xìng, ㄕㄥ ˋ ㄒㄧㄥˋ, 生物性] biological
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物战剂 / 生物戰劑] biological agent; biological warfare agent
生物武器[shēng wù wǔ qì, ㄕㄥ ˋ ˇ ㄑㄧˋ, 生物武器] biological weapon
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, 细菌战 / 細菌戰] biological warfare; germ warfare
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, 寒武纪 / 寒武紀] Cambrian (geological period 545-495m years ago)
石炭纪[Shí tàn jì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧˋ, 石炭纪 / 石炭紀] Carboniferous (geological period 354-292m years ago)
新生代[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 新生代] Cenozoic (geological era covering the last 65m years)
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 顺叙 / 順敘] chronological narrative
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
褶皱[zhě zhòu, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ, 褶皱 / 褶皺] crease; folding; geological fold
白垩世[bái è shì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄕˋ, 白垩世 / 白堊世] Cretaceous (geological period)
白垩纪[Bái è jì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄐㄧˋ, 白垩纪 / 白堊紀] Cretaceous (geological period 140-65m years ago)
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, 培养液 / 培養液] culture fluid (in biological lab.)
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝
理神论[lǐ shén lùn, ㄌㄧˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 理神论 / 理神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
自然神论[zì rán shén lùn, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 自然神论 / 自然神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
决定簇[jué dìng cù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 决定簇 / 決定簇] determinant (causing immunological response); epitope
太极图[Tài jí tú, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ, 太极图 / 太極圖] diagram of cosmological scheme; Yin-Yang symbol; ☯

logical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ...
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ...
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
筋を通す[すじをとおす, sujiwotoosu] (exp,v5s) to proceed in a logical manner; to go through the proper channels
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (n) chain of reasoning; logical connection; coherence; context; (P)
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] (n) {comp} logical drive
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] (n) {comp} logical input device; logical input value
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation
論理実証主義[ろんりじっしょうしゅぎ, ronrijisshoushugi] (n) logical positivism
論理演算子[ろんりえんざんし, ronrienzanshi] (n) {comp} logical operator
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement
エコロジカル[, ekorojikaru] (adj-no) ecological
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P)
サイコロジカル[, saikorojikaru] (n) psychological
ゾゥァラジカル;ゾウアラジカル[, zouarajikaru ; zouarajikaru] (adj-f) zoological
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
トポロジカル[, toporojikaru] (n) topological
トラウマ[, torauma] (n) trauma (usu. psychological)
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris)
ポリープ(P);ポリプ[, pori-pu (P); poripu] (n) (1) (usu. ポリープ) (medical) polyp; (2) (usu. ポリプ) (zoological) polyp; (P)
ミミクリー;ミミクリ[, mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological)
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit
[ぎ, gi] logical false
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
文書論理根[ぶんしょろんりこん, bunshoronrikon] document logical root
[しん, shin] logical true
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.)
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.)
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.)
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object
論理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] logical drive
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] logical input device, logical input value
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add
論理比較[ろんりひかく, ronrihikaku] logical comparison
論理演算子[ろんりえんざんし, ronrienzanshi] logical operator
論理的否定[ろんりてきひてい, ronritekihitei] logical negation
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no)
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no)
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

logical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงตรรกะ = เชิงตรรก[adj.] (choēng takk) EN: logical FR: logique
เชิงตรรกศาสตร์[adj.] (choēng takk) EN: logical FR: logique
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit ba) EN: logical thinking FR:
การคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (kān khit yā) EN: logical thinking FR: pensée logique [f]
ข้อความเชิงตรรกะ = ข้อความเชิงตรรก[n. exp.] (khøkhwām ch) EN: logical statement FR:
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
นิพจน์ตรรกะ[n. exp.] (niphot takk) EN: logical expression FR:
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์[n. exp.] (niphot thān) EN: Boolean Logical Expression FR:
เป็นเหตุเป็นผล[adj.] (pen hēt pen) EN: reasonable ; logical FR:
ถูกต้องตามเหตุผล[adj.] (thūktǿng tā) EN: logical ; legitimate FR:
ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: logical operator FR: opérateur logique [m]
อันตรายทางชีวภาพ[n. exp.] (antarāi thā) EN: biological hazard FR: risque biologique [m]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūar) EN: bacteriological weapon FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwap) EN: biological weapon FR: arme biologique [f]
ไบโอโลจิคอล[adj.] (bai-ōlōjikh) EN: biological FR: biologique
เบื้อ[n.] (beūa) EN: mythological man-like creature FR: être imaginaire au corps humain [m]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatt) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological ; organic FR: biologique
ชีวสถิติ[n.] (chīwasathit) EN: biostatistics ; biological statistics ; biometry FR: biostatistique [f]
เชิงชีวภาพ[adj.] (choēng chīw) EN: biological FR: biologique
เชิงชีววิทยา[adj.] (choēng chīw) EN: biological FR: biologique
เชิงนิเวศ = เชิงนิเวศน์[adj.] (choēng niwē) EN: ecological FR: écologique
เชิงทอพอโลยี[adj.] (choēng thøp) EN: topological FR: topologique
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōl) EN: technological FR: technologique
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (dāothīem ut) EN: meteorological satellite FR: satellite météorologique [m]
ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา[n. exp.] (fisik choēn) EN: biological physics FR:
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา[n. exp.] (jaophanakng) EN: hydrological officer FR:
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (jaophanakng) EN: meteorological officer FR:
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog ; eleventh year of the Chinese astrological cycle FR: année du Chien [f]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khw) EN: technological assistance FR: assistance technologique [f]
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: biological magnification FR:
การปฏิวัติเทคโนโลยี[n. exp.] (kān patiwat) EN: Technological Revolution FR: révolution technologique [f]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenpl) EN: technological change FR:
การประเมินค่าเชิงนิเวศ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: ecological evaluation FR:
การสมมูลเชิงทอพอโลยี[n. exp.] (kān sommūn ) EN: topological equivalence FR: équivalence topologique [f]
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์[n. exp.] (kān thǿngth) EN: ecological tourism ; ecotourism FR: tourisme écologique [m] ; écotourisme [m]
การวิจัยเชิงวิธีการ[n. exp.] (kān wijai c) EN: methodological research FR: recherche méthodologique [f]
ขาล[n.] (khān) EN: Year of the Tiger ; third year of the Chinese astrological cycle FR: année du Tigre [f]
โครงสร้างทางธรณีวิทยา[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: geological structure FR: structure géologique [f]

logical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenwerk {n}arithmetic logical function
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Ahnenforschung {f}genealogical research
anthropologisch {adv}anthropologically
Bodenfund {m}archaeological find
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence
astrologisch {adv}astrologically
bakteriologisch {adj}bacteriological
bakteriologisch {adv}bacteriologically
chronologisch {adv}chronologically
dermatologisch {adj} [med.]dermatological
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umweltkrise {f}ecological crisis
Umweltrelevanz {f}ecological relevance
ökologische Krise {f}ecological crisis
gerontologisch {adj}gerontological
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation
histologisch {adj} [med.]histological
hydrologisch {adj} | hydrologischer Kreislauf | hydrologische Meßwertehydrological | hydrological cycle | measured hydrological value
ichthyologisch {adv}ichthyologically
ideologisch {adv}ideologically
Logizität {f}logicality
Logizität {f}logicalness
meteorologisch {adv}meteorologically
messtechnisch {adj}metrological
keimarm {adv}of low microbiological contamination
mikrobiologisch {adj} | mikrobiologischer Verunreinigungsgradmicrobiological | microbiological contamination level
mikrobiologisch {adv}microbiologically
mineralogisch {adv}mineralogically
morphologisch {adv}morphologically
mykologisch {adj}mycological
mythologisch {adv}mythologically
neurologisch {adj}neurological
neurologisch {adv}neurologically
ontologisch {adj}ontological
ontologisch {adv}ontologically
Vogelwarte {f}ornithological station
pathologisch {adv}pathologically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า logical
Back to top