ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rationality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rationality*, -rationality-

rationality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rationality (n.) ความมีเหตุผล See also: ความมีสติ Syn. sanity, reasonableness Ops. insanity, madness
English-Thai: HOPE Dictionary
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, you handle that knowledge by imposing this... gossamer web of rationality over the ugliness.ทีนี้ คุณจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นโดยกำหนดจาก... โครงข่ายใยบางๆของความเป็นเหตุและผล เหนือความน่าชังทั้งหลาย
"the irrationality of a thingผมต้องการให้คุณสืบตามรอยฆาตกร
Such is my reality A sad irrationalityเฉกเช่นความเป็นจริงของผม ความไม่มีเหตุผลแสนเศร้า
Now, I think you and I both know that Dr. Brennan's hyperrationality is really just a cover for a very vulnerable and sensitive core.เอาล่ะ ผมว่าคุณ และผมรู้แล้วว่า ดร.เบรนเนนคือพวก ใช้เหตุผลอย่างยิ่ง มันเป็นเรื่องขึ้นมา
Could it be about the triumph of irrationality and the power that's in that?หรือเรื่องอำนาจและชัยชนะ ของความวิกลจริต
Sung Jun has lost all rationality.คุณซองจุนไม่คำนึงถึงเหตุผลอะไรอีกแล้ว
Tae Hee, please regain rationality.แทฮี ได้โปรดมีสติก่อนนะ

rationality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 合理性] reason; rationality; rationale; reasonableness
理性[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 理性] reason; rationality; rational
理智[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, 理智] reason; intellect; rationality

rationality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na,n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P)
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality
背理[はいり, hairi] (n,vs) absurdity; irrationality
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)

rationality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความมีเหตุผล[n. exp.] (khwām mī hē) EN: rationality FR:
ความเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (khwām pen h) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality FR:
หลักเหตุผล[n. exp.] (lak hētphon) EN: principle of rationality ; logic FR:
หลักวิชา[n. exp.] (lak wichā) EN: principle of law and rationality FR:

rationality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrationalität {f}irrationality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rationality
Back to top