ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plausible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plausible*, -plausible-

plausible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plausible (adj.) คล่อง
plausible (adj.) น่ามีเหตุผล See also: พอเข้าที, น่าจะเป็นจริง, พอฟังขึ้น Syn. probable Ops. implausible
English-Thai: HOPE Dictionary
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,มีเหตุผล,พอฟังได้,น่าเชื่อถือได้,มีฝีปากดี,นิ่มนวล
English-Thai: Nontri Dictionary
plausible(adj) มีเหตุผล,น่าเชื่อถือ,เป็นไปได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If she was murdered, it's plausible there was a sloppy investigation.แต่มีบางสิ่งที่เราไม่รู้หายไป ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
We leave for the very plausible state of Oregon at 8am.เจอกันพรุ่งนี้เช้านะ... . Scully เช้าตรู่เลยนะ
With plausible plot development, don't you?คิดไว้ยังงั้นแล้วหรอไง
Just when you thought plausible deniability was gonna save your ass.หนูไม่รู้อะไรทั้งนั้น
I'm just saying it's perfectly plausible that you're in here to discuss dinner plans with me, your boyfriend.ผมหมายความว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไร ที่คุณจะมาที่นี่ เพื่อปรึกษากับแฟนคุณ ว่าเย็นนี้จะทานอะไรกันดี
And criminal defenses in general. You're entitled to put forward any plausible defenseทั้งในแง่ของธรรมชาติในการพิจารณาคดีนี้ และภาพรวมในการต่อสู้คดีอาชญากรรม
Don't ask. Plausible deniability.อย่าถาม มันอยู่เหนือเหตุผล
Well, this way, if anyone sees us... we'll have plausible deniability.คืออย่างนี้นะ ถ้ามีใครเห็นเราเข้า เราอาจจะโดนดีเข้า
And it just so happens that Ms. Chamberlin... b., can I just wish you good luck and take plausible deniability on this one?แล้วมันก็บังเอิญที่ คุณแชมเบอร์ลิน... บี ฉันขอให้เธอโชคดี แล้วก็ขอให้ผ่านไปด้วยดี
I don't really see retrocausality as a very plausible assumption.ฉันไม่เห็น เวรกรรมย้อนยุค เป็นสมมติฐานที่เป็นไปได้มาก
Consider this unlikely but very plausible scenario.คิดดูนะ นี่ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เป็นเรื่องที่มีความไปได้สูง
You're really big on plausible deniability.เธอนี่ห่วงเรื่องการปฏิเสธอย่างสมเหตุสมผลจริง ๆ

plausible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑似[yí sì, ㄧˊ ㄙˋ, 疑似] deceptive; plausible but fallacious
牵强[qiān qiǎng, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ, 牵强 / 牽強] far-fetched; implausible (chain of reasoning)

plausible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体のいい;体の良い;体のよい[ていのいい(体のいい;体の良い);ていのよい(体の良い;体のよい), teinoii ( karada noii ; karada no yoi ); teinoyoi ( karada no yoi ; karada noyoi )] (exp,adj-f) a nice way of saying; a diplomatic way of saying; fine; plausible
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
然る事;さる事[さること, sarukoto] (n) (1) (uk) something like that; that sort of thing; (2) something natural; something plausible
尤も[もっとも, mottomo] (adj-na,adv,conj,n) quite right; plausible; natural; but then; although; (P)
尤もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P)
御尤も;ご尤も[ごもっとも, gomottomo] (exp) (1) You are quite right; (adj-na,adv) (2) (pol) (See 尤も) plausible; natural
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P)

plausible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
น่าจะเป็น[adj.] (nā ja pen) EN: probable ; plausible FR: probable
เป็นไปได้[adj.] (pen pai dāi) EN: possible ; feasible ; plausible ; potential FR: possible ; potentiel ; de l'ordre du possible ; plausible
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable

plausible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glaubhaft {adj} | glaubhafter | am glaubhaftestenplausible | more plausible | most plausible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plausible
Back to top