ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inexpensive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inexpensive*, -inexpensive-

inexpensive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inexpensive (adj.) (ราคา) ย่อมเยา See also: (ราคา) ถูก Syn. cheap, reasonable, uncostly Ops. expensive
inexpensiveness (n.) การมีราคาย่อมเยา See also: การมีราคาถูก, ความไม่แพง Syn. cheapness, affordability
English-Thai: HOPE Dictionary
inexpensive(อินอิคซฺเพน'ซิฟว) adj. ไม่แพง,ถูก., See also: inexpensively adv. inexpensiveness n., Syn. cheap,reasonable
English-Thai: Nontri Dictionary
inexpensive(adj) ถูก,ไม่แพง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a very inexpensive second feature, with unknown...มันเป็นคุณลักษณะที่สองราคาไม่แพงมากด้วยความที่ไม่รู้จัก ...
Yeah, I keep my promises. The inexpensive ones at least.ฉันสัญญาเอาไว้ มันราคาถูกอย่างน้อยน่ะ
Not to mention this is no low-tech, inexpensive device.ไม่คิดว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่พวกโลว์เทค มันเป็นอุปกรณ์ราคาไม่แพง
Although this is inexpensive,ถึงแม้ว่านี่จะไม่แพง

inexpensive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低廉[dī lián, ㄉㄧ ㄌㄧㄢˊ, 低廉] cheap; inexpensive; low
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 贱 / 賤] inexpensive; lowly
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便宜] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive

inexpensive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プチプラ[, puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women)
プチプライス;プチ・プライス[, puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei
割安感[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (n) inexpensive hotel operated by a local government; (P)
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
リーズナブル[, ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P)
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P)

inexpensive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราคาย่อมเยา[X] (rākhā yǿmya) EN: cheap ; inexpensive ; low-priced FR: bon marché ; pas cher ; prix modéré [m]
ถูก[v.] (thūk) EN: be cheap ; be inexpensive ; have a low price FR: être bon marché
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price FR: bon marché ; pas cher
ถูกเงิน[adj.] (thūk ngoen) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive FR: bon marché
ย่อมเยา[adj.] (yǿmyao) EN: moderate ; inexpensive ; low-priced ; modestly priced FR: modéré

inexpensive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billigkeit {f}inexpensiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inexpensive
Back to top