ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rational*, -rational-

rational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rational (adj.) ซึ่งมีเหตุผล See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล Syn. logical, reasonable
rationale (n.) คำชี้แจงเหตุผล See also: พื้นฐานของเหตุผล Syn. ground, reason why
rationalisation (n.) การใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explanation, justification
rationalise (vt.) ใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explain Ops. justify
rationalism (n.) หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล Syn. realism, reasoning, logic
rationality (n.) ความมีเหตุผล See also: ความมีสติ Syn. sanity, reasonableness Ops. insanity, madness
rationalization (n.) การใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explanation, justification
rationalize (vt.) ใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explain Ops. justify
rationalizer (n.) ผู้ใช้เหตุผลตัดสิน
rationalizing (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. argumentation
rationally (adv.) อย่างมีวิจารณญาณ See also: อย่างสมเหตุผล Syn. reasonably, wisely
English-Thai: HOPE Dictionary
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล,ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ,พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis,reason
rationalise(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
rationalize(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalise; rationalizeทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationalismเหตุผลนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalizationการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalize; rationaliseทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนวนตรรกยะ (n.) rational number
คนมีเหตุผล (n.) rationalist Syn. คนมีเหตุมีผล Ops. คนไร้เหตุผล
คนมีเหตุมีผล (n.) rationalist Ops. คนไร้เหตุผล
ตามเหตุผล (adv.) rationally See also: according to reason, in reason, sanely, logically
จำนวนอตรรกยะ (n.) irrational number
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, you'll be the only rational man left on this island after I leave tomorrow.รู้นะว่าคุณจะเป็นคนที่มืเหตุผลคนเดียว บนเกาะนี่หลังจากที่ผมไปเเล้ว
And you are never to stir out of doors until having spent ten minutes every day in a rational manner.และลูกก็ห้ามก้าวขาออกจากบ้านจนกว่า จะใช้เวลาสิบนาทีทุกวันในการคิดอย่างมีเหตุผล
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล
There must be a rational explanation.มันต้องมีเหตุผล ที่อธิบายได้
Someone who never wanted to do anyone any harm, like any other rational person.เป็นคนที่ไม่ต้องการ/Nที่จะทำร้ายใคร เหมือนพวกที่เป็นแบบนี้คนอื่น ๆ
But there's nothing rational about obseive compulsive disorder.แต่มันไม่มีตรรกกะเกี่ยวกับ/โรคย้ำคิดย้ำทำ
Go back to the university, talk about this like rational people.กลับไปมหาวิทยาลัย พูดเกี่ยวกับเรื่องนี่อย่างคนมีเหตุผล
How about you pull me back up and we just discuss this like two rational adults?เอาเป็นว่าคุณดึงฉันขึ้นไป แล้วเราคุณกันแบบผู้ใหญ่มั้ย
I think you should know that my completely rational fear of carnivals has spread to ex-girlfriends.ผมว่าคุณควรจะรู้ไว้ ว่าความกลัวงานคาร์นิวาลของผมน่ะ ตอนนี้ขยายไปถึงกลัวแฟนเก่าด้วยแล้ว
Knowing there's a rational explanation?ที่มันมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผล
I-i knew there had to be a rational explanation.ผมนึกแล้วว่าพวกเขาต้องมีเหตุผล

rational ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理性认识[lǐ xìng rèn shi, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 理性认识 / 理性認識] cognition; rational knowledge
有理数[yǒu lǐ shù, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨˋ, 有理数 / 有理數] rational number (i.e. fraction of two integers, math.)
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument
无理[wú lǐ, ˊ ㄌㄧˇ, 无理 / 無理] irrational; unreasonable
运行状况[yùn xíng zhuàng kuàng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 运行状况 / 運行狀況] operational state; running state
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 合理] rational; reasonable; fair
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 理学家 / 理學家] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学
理性主义[lǐ xìng zhǔ yì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 理性主义 / 理性主義] rationalism
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 合理性] reason; rationality; rationale; reasonableness
理性[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 理性] reason; rationality; rational
理智[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, 理智] reason; intellect; rationality
更新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 更新换代 / 更新換代] reform and renewal; generational change

rational ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
イラショナル[, irashonaru] (n) irrational
オペアンプ[, opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier
オペレーショナル[, opere-shonaru] (adj-na) operational
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na,n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P)
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na,n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P)
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality
作戦上[さくせんじょう, sakusenjou] (adj-no) operational; strategic
作業費[さぎょうひ, sagyouhi] (n) operational expense
使用できる;使用出来る[しようできる, shiyoudekiru] (exp,v1) fit for use; available; operational; practicable; usable
弁解(P);辯解(oK)[べんかい, benkai] (n,vs,adj-no) justification; rationalization; pretext; explanation; exculpation; defence; defense; excuse; (P)
悪税[あくぜい, akuzei] (n) irrational tax
操作的[そうさてき, sousateki] (adj-na) (1) operational; (2) manipulative
暴論[ぼうろん, bouron] (n) irrational (line of) argument
有理化[ゆうりか, yuurika] (n,vs) {math} rationalization (modifying part of an irrational expression, esp. denominators, to exclude roots or irrational numbers)
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] (n) {comp} operational amplifier
演算符号[えんざんふごう, enzanfugou] (n) {comp} operational sign
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] (n) operational precision
無理数[むりすう, murisuu] (n) {math} irrational number
無理関数[むりかんすう, murikansuu] (n) irrational function
筋の通った[すじのとおった, sujinotootta] (adj-f,exp) rational; logical; coherent
経営上[けいえいじょう, keieijou] (adj-no) administrative; managerial; operational
背理[はいり, hairi] (n,vs) absurdity; irrationality
運営上[うんえいじょう, un'eijou] (adj-no) operational
運用リスク[うんようリスク, unyou risuku] (n) operational risk; operating risk
運転費[うんてんひ, untenhi] (n) running expenses; operational costs
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
有理数[ゆうりすう, yuurisuu] rational number
有利化[ゆうりか, yuurika] rationalization (vs)
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] operational amplifier
演算符号[えんざんふごう, enzanfugou] operational sign
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision
無理数[むりすう, murisuu] irrational number

rational ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันตรรกยะ[n. exp.] (fangchan ta) EN: rational function FR: fonction rationnelle [f]
จำนวนจริง[n.] (jamnūanjing) EN: real number ; rational number FR: nombre réel [m]
จำนวนตรรกยะ[n.] (jamnūantakk) EN: rational number FR: nombre rationnel [m]
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR:
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR: usage rationnel des médicaments [m]
การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะ[n. exp.] (kān hā pari) EN: integration of rational functions FR:
ความดึงดูดใจด้านเหตุผล[n. exp.] (khwām deung) EN: rational appeal FR:
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
สมเหตุสมผล[adj.] (somhētsomph) EN: reasonable ; rational ; reasoned ; valid FR: raisonnable ; rationnel
ส่วนตัดตรรกยะ[n. exp.] (suan tat ta) EN: rational cut FR:
ตรรกยะ[adj.] (takkaya) EN: rational FR: rationnel
อย่างมีเหตุผล[adj.] (yāng mī hēt) EN: rational FR: rationnel
อย่างสมเหตุสมผล[adj.] (yāng somhēt) EN: valid ; rational FR:
อตรรกยะ[adj.] (atakkaya) EN: irrational FR: irrationnel
ดำเนินการ[adj.] (damnoēn kān) EN: administrative ; executive ; operational FR:
เหตุผลนิยม[n.] (hētphonniyo) EN: rationalism FR: rationalisme [m]
จำนวนอตรรกยะ[n.] (jamnūan-ata) EN: irrational number FR: nombre irrationnel [m]
การอธิบายด้วยหลักเหตุผล[n. exp.] (kān athibāi) EN: rationalization FR:
การวางแผนปฏิบัติการ[n. exp.] (kān wāngpha) EN: operational plan FR: plan opérationnel [m]
การวิจัยดำเนินการ[n. exp.] (kān wijai d) EN: operations research ; operational research FR:
การวิจัยดำเนินงาน[n. exp.] (kān wijai d) EN: operational research FR:
คำนิยามปฏิบัติการ[n. exp.] (khamniyām p) EN: operational definition FR:
ความมีเหตุผล[n. exp.] (khwām mī hē) EN: rationality FR:
ความเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (khwām pen h) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality FR:
หลักเหตุผล[n. exp.] (lak hētphon) EN: principle of rationality ; logic FR:
หลักวิชา[n. exp.] (lak wichā) EN: principle of law and rationality FR:
ไม่มีเหตุมีผล[adj.] (mai mī hēt ) EN: irrational FR: irrationnel
ไม่มีเหตุผล[adj.] (mai mī hētp) EN: unfounded ; irrational FR: infondé
ปฏิบัติงาน[adj.] (patibat ngā) EN: operational level FR:
โรคกลัวคนหัวล้าน[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: peladophobia ; fear of bald people ; irrational fear of baldness FR:
โรคกลัวความตาย[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: thanatophobia ; extreme and irrational fear of death FR:
โรคกลัวกระดาษ[n. exp.] (rōk klūa kr) EN: papyrophobia ; fear of paper ; pathological, irrational fear of paper FR:
โรคกลัวป้ายหลุมศพ[n. exp.] (rōk klūa pā) EN: placophobia ; fear of tombstones ;irrational fear of cemeteries FR:
โรคกลัวรอยตีนกา[n. exp.] (rōk klūa rø) EN: rhytiphobia ; irrational fear of wrinkles FR:
โรคกลัวเสื้อผ้า [n. exp.] (rōk klūa se) EN: vestiphobia ; irrational fear of clothing FR:
สามารถใช้งานได้[adj.] (sāmāt chai-) EN: operational FR:
ส่วนตัดอตรรกยะ[n. exp.] (suan tat at) EN: irrational cut FR:
ทำให้เป็นรูปตรรกยะ[v. exp.] (thamhai pen) EN: rationalise ; rationalize (Am.) FR:
อย่างมีเหตุผล[adv.] (yāng mī hēt) EN: rationally FR:
อย่างสมเหตุสมผล[adv.] (yāng somhēt) EN: rationally FR: rationnellement

rational ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure
Irrationalität {f}irrationality
irrational {adj}irrational
irrational {adv}irrationally
Betriebsbereitschaft {f}operational conditions
Betriebsendschalter {m}operational limit switch
Betriebsfestigkeit {f}operational stability
Betriebsfestigkeitssoftware {f}operational stability software
Betriebsgenehmigung {f}operational approval
Betriebspeilung {f}operational sounding
Betriebssicherheit {f}operational safety; safety at work
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic
Betriebsweise {f}operational mode
Einsatzgebiet {n} [mil.]operational area
Funktionsqualifizierung {f}operational qualification (OQ)
rationale Erklärung {f} (für)rationale (of)
Rationalisieren {f}; Rationalisierung
Rationalisierung {f}rationalization
Rationalismus {m}rationalism
Rationalist {m}rationalist
rationalistisch {adv}rationalistically
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rational
Back to top