ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissent*, -dissent-

dissent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissent (vi.) ขัดแย้ง See also: ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง Syn. disagree, discord Ops. agree
dissent (n.) ความขัดแย้ง See also: การไม่เห็นด้วย Syn. conflict, discord Ops. agreement, harmony, accord
dissent from (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ปฏิเสธ
dissenter (n.) ผู้คัดค้าน See also: คนที่ไม่เห็นด้วย
dissentient (adj.) ที่ไม่เห็นด้วย See also: ที่ไม่สนับสนุน Syn. opposed, contrary
dissentient (n.) ผู้ที่ไม่เห็นด้วย See also: ผู้ที่มีความเห็นขัดแย้ง Syn. opposer
dissenting (adj.) ที่ไม่เห็นด้วย See also: ที่ไม่สนับสนุน Syn. opposed, contrary
dissentingly (adv.) อย่างไม่เห็นด้วย See also: อย่างขัดแย้ง Syn. opposingly
English-Thai: HOPE Dictionary
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissentiousadj. ชอบทะเลาะ,ชอบคัดค้าน, Syn. contentious
English-Thai: Nontri Dictionary
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dissentไม่เห็นพ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้องขัด (v.) dissent See also: have objections Syn. ติดขัด Ops. สะดวก
ขัดข้อง (v.) dissent See also: have objections Syn. ติดขัด, ข้องขัด Ops. สะดวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน
Today, in St. Peter's Square, the faithful pray that there is among them another leader who can unite their church, which has been so riven by change and dissent in recent years.วันนี้ที่ลานยัง San Pietro, ผู้ศรัทธา สวดว่าในหมู่พวกเขาที่จะ อื่นผู้นำ การชุมนุมกันใหม่ที่คริสตจักร ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions.
As dissent threatens to tear Apart the peaceful Mandalore system,ขณะที่ความขัดแย้งได้คุกคาม และขู่ที่จะทำลายระบบดาวรักสงบอย่างแมนดาลอร์
Mr. Morley's dissent is noted along with Mr. De Groot's.คุณมอร์ลีย์ไม่เห็นด้วย ในการแสดงความคิดเห็นของคุณเดอกรูท
This will quiet any whispers of dissent for quite some time.นี้จะเงียบกระซิบใด ๆ ของความขัดแย้งสำหรับค่อนข้างบางเวลา
And his efforts to stamp out dissent led to a rebellion that killed every Targaryen... except two.ความพยายามในการปราบเสียงโต้แย้ง ทำให้เกิดการกบฎที่สังหาร ทาร์แกเรียนทุกคน... เหลือเพียงสอง
Attention, all dissenting students of Western Summit High School.ตั้งใจฟัง นักเรียนที่ประท้วงทุกคน ของโรงเรียนเวสเทิร์นซัมมิท
The regime crushes all dissent... as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... in an actual uprising.The regime crushes all dissent... . as many as 10,000 were killed throughout the country during 19...
This police department does not tolerate dissent, or contradiction, or even embarrassment;กรมตำรวจนี้จะไม่ยอมใ้ห้เกิดการไม่เห็นด้วย หรือขัดแย้ง หรือแม้แต่สร้างความขายหน้า
It's as arrogant as telling someone how to believe in God, and if they don't accept it, no matter how open-hearted or honest their dissent, they're going to hell.พอๆกับการบอกคนอื่น ให้เชื่อเรื่องพระเจ้า และถ้าพวกเค้าไม่เชื่อ ไม่ว่าจะพูดอย่างไร หรือจะเถียงอย่างไร พวกเค้าจะตกนรก
If you think your words will move your fellow noblemen to dissent, then you're sorely misled.หากคุณคิดว่าคำพูดของคุณจะย้าย ขุนนางเพื่อนของคุณที่จะขัดแย้ง แล้วคุณจะเข้าใจผิดอย่างมาก
Yesterday's surprise broadcast from a Star City vigilante who is calling himself the Green Arrow has spawned a massive outcry of both support and dissenters...การแพร่ภาพสุดเซอร์ไพรค์ จากศาลเตี้ยใน Star City ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า ' The Green Arrow' ก่อให้เกิดเสียงแตกแยกอย่างชัดเจน ทั้งผู้สนับสนุนและผู้ไม่เห็นด้วย

dissent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异言[yì yán, ㄧˋ ㄧㄢˊ, 异言 / 異言] dissenting words
异议者[yì yì zhě, ㄧˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 异议者 / 異議者] dissenter; dissident
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
持不同政见[chí bù tóng zhèng jiàn, ㄔˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 持不同政见 / 持不同政見] (politically) dissenting; dissident
异议分子[yì yì fèn zǐ, ㄧˋ ㄧˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 异议分子 / 異議份子] dissidents; dissenting faction
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 异议 / 異議] objection; dissent

dissent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view)
反対投票[はんたいとうひょう, hantaitouhyou] (n) dissenting vote; vote of opposition; negative vote; blackballing
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible
異議[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P)
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P)
非国教徒[ひこっきょうと, hikokkyouto] (n) Nonconformist; Dissenter

dissent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; lodge a protest ; contradict ; dispute ; dissent FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter ; moufter (fam.)
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections FR: objecter ; s'opposer
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhø) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems FR: objection [f]
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hen dūa) EN: disagree ; do not agree ; dissent ; be at odds with ; be against FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ;
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen ya) EN: dissenting opinion FR: opinion divergente [f]

dissent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissent
Back to top