ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrow*, -arrow-

arrow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrow (n.) ลูกธนู See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow (n.) ลูกศร See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
arrowhead (n.) หัวลูกศร
English-Thai: HOPE Dictionary
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร,สิ่งที่คล้ายลูกศร,พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร,พืชจำพวก เห็ดเมตตา
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร,รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift,piercing)
English-Thai: Nontri Dictionary
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
arrowy(adj) เหมือนลูกศร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrow keyแป้นลูกศร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrow keysแป้นลูกศรแป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำพต (n.) arrow Syn. ลูกศร, ลกดอก, ลูกธนู
กุทัณฑ์ (n.) arrow See also: bow, bowknot Syn. เกาทัณฑ์, ธนู
พาณ (n.) arrow Syn. ลูกธนู
ลกดอก (n.) arrow Syn. ลูกศร, ลูกธนู
ลูกธนู (n.) arrow Syn. ลูกศร
ลูกศร (n.) arrow Syn. ลูกธนู
ลูกหน้าไม้ (n.) arrow Syn. ลูกศร, ลูกธนู
ศร (n.) arrow Syn. ลูกศร, ลูกธนู, ลูกหน้าไม้
ศัลย์ (n.) arrow Syn. ลูกศร
หัวลูกศร (n.) arrowhead Syn. ลูกศร
กระจอก (n.) sparrow See also: genus Passer Syn. นกกระจอก
คราด (n.) harrow See also: rake, curry-comb
คราด (v.) harrow
ความคับแคบ (n.) narrowness See also: limitation Syn. ความจำกัด, ความแคบ
ความแคบ (n.) narrowness See also: limitation Syn. ความจำกัด
คอด (adj.) narrowed See also: constricted Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว
คับแคบ (adj.) narrow-minded See also: small-minded, unhelpful, ungenerous
คับแคบ (adj.) narrow See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด Ops. กว้าง, ใหญ่
คับแคบ (v.) narrow See also: cramp, restrict, close, limit, contract Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด Ops. กว้าง, ใหญ่
ฉิวเฉียด (adv.) narrowly See also: by inches, nearly, barely Syn. เกือบ, หวุดหวิด, เฉียดฉิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. I was resolved when I let my arrow fly.ใช่ ฉันได้รับการแก้ไขเมื่อฉันปล่อยให้ลูกศรบินของฉัน
Take this. My last arrow broke.เวลานี้ ลูกศรสุดท้ายของฉันยากจน
Just recently he shot an arrow at Eunuch Kim Chuh-Sun who only spoke frankly to him before the dancers and officialsไม่นานมานี้มีขุนนางคนนึงถูกประหารโดยยิงธนูใส่ แค่เพียงไปทูลเตือนพระองค์ ต่อหน้าขุนนางทั้งหลาย
An arrow struck her side, so she won't survive longAn arrow struck her side, so she won't survive long
In his left arm he held the cloak of invisibility, while he slipped his middle arm behind his back to pull the final arrow from his quiver.ส่วนแขนด้านซ้ายของเขา ซ่อนเอาไว้ในเสื้อคลุม ในขณะนั้นเขาขยับมือ ที่ซ่อนอยู่ทางด้านหลังของเขา เพื่อดึงลูกธนูดอกสุดท้าย ออกจากกระบอกบรรจุลูกธนูของเขา
I once fought two days with an arrow through my testicle.มือเขาเจ็บอยู่นะ ใต้เท้า.
I'm using a red arrow so I know who I kill.ฉันใช้ธนูแดงจะได้รู้ว่า ฆ่าใครบ้าง
"an arrow pierces through the memories"ลูกศรอันหนึ่งทะลุทะลวง ผ่านความทรงจำ
I shot an arrow into the air, and it fell to earth I know not where.ฉันยิงธนูขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ล่ะ
Found another arrow shot in the ground near that old tool shed.เจอธนูอีกดอกปักพื้นใกล้ๆเพิงเครื่องมือเก่า
The arrow reopened his airway, in essence gave him an emergency tracheotomy.ลูกธนูเปิดช่องให้หายใจอีกครั้ง เป็นการผ่าหลอดลมแบบฉุกเฉิน
So the guy took an arrow through the throatงั้นชายคนนั้นก็โดนยิงเข้าที่คอ

arrow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zēng, ㄗㄥ, 矰] arrow with a streamer
[guā, ㄍㄨㄚ, 筈] arrow end
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
光阴似箭[guāng yīn sì jiàn, ㄍㄨㄤ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ, 光阴似箭 / 光陰似箭] time flies like an arrow (成语 saw); How time flies!
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 慈姑] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
[bīng, ㄅㄧㄥ, 掤] arrow-quiver
[shǐ, ㄕˇ, 矢] arrow; dart
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 箭] arrow
箭头[jiàn tóu, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 箭头 / 箭頭] arrow
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 茨菰] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
[zōu, ㄗㄡ, 菆] arrow; weeds
[zú, ㄗㄨˊ, 镞 / 鏃] arrowhead; sharp
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
缝子[fèng zi, ㄈㄥˋ ㄗ˙, 缝子 / 縫子] crack; chink; narrow slit; crevice
[jú, ㄐㄩˊ, 跼] cramped; narrow
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, 隘路] defile; narrow passage
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, 一箭双雕 / 一箭雙鵰] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone
[yōu, ㄧㄡ, 櫌] harrow
[yōu, ㄧㄡ, 耰] harrow
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 夹 / 夾] hold between; lined; narrow lane
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, 孤陋寡闻 / 孤陋寡聞] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded
竹芋[zhú yù, ㄓㄨˊ ㄩˋ, 竹芋] Indian arrowroot (Maranta arundinacea)
造血[zào xuè, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ, 造血] to make blood (function of bone marrow)
精髓[jīng suǐ, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄟˇ, 精髓] marrow; pith; quintessence; essence
骨髓腔[gǔ suǐ qiāng, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄤ, 骨髓腔] marrow cavity (in long bones)
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, 髓] marrow; essence; quintessence; pith (soft interior of plant stem)
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
仄径[zè jìng, ㄗㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, 仄径 / 仄徑] narrow path
[jú, ㄐㄩˊ, 局 / 侷] narrow
兔径[tù jìng, ㄊㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 兔径 / 兔徑] narrow winding path
[yān, ㄧㄢ, 咽] narrow pass; throat; pharynx
局促[jú cù, ㄐㄩˊ ㄘㄨˋ, 局促] narrow (surrounding); short (of time)
幸免[xìng miǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ, 幸免] narrowly and luckily escape
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, 心窄] narrow-minded; intolerant
心胸狭隘[xīn xiōng xiá ài, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, 心胸狭隘 / 心胸狹隘] narrow; petty-minded
[jiān, ㄐㄧㄢ, 戋 / 戔] narrow; small
束狭[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, 束狭 / 束狹] narrow (of waterway); a bottleneck
险些[xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ, 险些 / 險些] narrowly; almost; nearly
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, 九死一生] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life

arrow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロー戦争[アローせんそう, aro-sensou] (n) (See 阿片戦争) Arrow War (the second Opium War, 1856-1860)
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] (n) {comp} down arrow key
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired)
射掛ける;射かける[いかける, ikakeru] (v1,vt) to shoot or fire off an arrow
巻藁;巻き藁[まきわら, makiwara] (n) straw post for training sword strikes, karate punches and arrow hits
毒矢[どくや, dokuya] (n) poisoned arrow (dart)
狐矢[きつねや, kitsuneya] (n) (obsc) (See 流れ矢) stray arrow
甲矢;兄矢;早矢[はや, haya] (n) (See 乙矢) arrow with feathers that curve to the left (the first of two arrows to be fired)
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] (n) {comp} arrow key
矢柄;矢幹;矢がら;簳(oK)[やがら, yagara] (n) (1) shaft of an arrow (usu. made of thin bamboo); (2) (uk) cornetfish
矢柄責め[やがらぜめ, yagarazeme] (n) torture in which the victim is whipped with arrow shafts
矢竹;箭竹[やだけ, yadake] (n) (1) bamboo arrow shaft; (2) (uk) arrow bamboo (Pseudosasa japonica)
矢視図[やしず, yashizu] (n) arrow view; view on arrow; fragmentary view taken in the direction of an arrow
矢車[やぐるま, yaguruma] (n) (See 鯉幟) arrow wheel (decorative windmill on the pole on which carp streamers are raised)
破魔弓[はまゆみ, hamayumi] (n) (ceremonial) bow used to drive off evil; toy bow and arrow
破魔矢[はまや, hamaya] (n) (ceremonial) arrow used to drive off evil
箆;篦[へら, hera] (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica)
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits)
逸れ矢[それや, soreya] (n) stray arrow
遠矢[とおや, tooya] (n) long-distance arrow (archery)
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
アロー[, aro-] (n) arrow; (P)
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae)
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata)
ナローシレエット[, naro-shireetto] (n) narrow silhouette
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P)
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.)
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P)
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river)
一輪車[いちりんしゃ, ichirinsha] (n) unicycle; monocycle; wheelbarrow
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m
万死一生[ばんしいっしょう, banshiisshou] (n) advancing in the face of death; having a narrow escape from the jaw of death
中細[なかぼそ, nakaboso] (n) (1) (obsc) being narrow in the middle; something narrow in the middle; (2) (arch) (See 杵) mallet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key
矢印[やじるし, yajirushi] arrow
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband
下位語[かいご, kaigo] narrower term
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband

arrow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาป[n.] (jāp) EN: arrow ; bow FR:
จาป[n.] (jāpa) EN: arrow ; bow FR:
กำพต[n.] (kamphot) EN: arrow FR:
กาณฑ์[n.] (kān) EN: arrow FR:
กบลูกศรพิษ[n. exp.] (kop lūksøn ) EN: Poison dart frog ; Dart-poison frog ; Poison frog ; Poison arrow frog FR:
กุทัณฑ์[n.] (kuthan) EN: arrow ; bow FR:
ลูกศร[n.] (lūksøn) EN: arrow ; pointer FR: flèche [f] ; flèche de direction [f] ; pointeur [m]
ลูกธนู[n. exp.] (lūk thanū) EN: arrow FR: flèche [f]
เงินไหลมา [n. exp.] (ngoen lai m) EN: Arrow head plant ; Syngonium FR:
ปืนยา[n.] (peūnyā) EN: poisoned arrow FR:
แผลงศร[v. exp.] (phlaēng søn) EN: shoot an arrow FR:
ศัลย-[pref.] (sanlaya- = ) EN: arrow ; pointed thing FR: flèche [f] ; objet pointu [m]
ศร[n.] (søn) EN: arrow ; bow FR: flèche [f] ; arc [m]
ธนุ[n.] (thanu) EN: bow ; bow and arrow ; arrow FR: arc [m] ; flèche [f]
ธนู[n.] (thanū) EN: bow ; bow and arrow ; arrow FR: arc [m] ; flèche [f]
ตงฉิน[adj.] (tongchin) EN: honest ; upright ; righteous ; of high integrity ; straight as an arrow FR: honnête
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia FR:
เฉียดฉิว[adv.] (chīet chiu) EN: narrowly FR:
ฉ่อง[adj.] (chøng) EN: narrow at the bottom and wide at the top FR: rétréci
เฟื้อ[n.] (feūa) EN: elephant grass ; narrow-leaved cat-tail FR: herbe à éléphant [f]
หัวธนู[n. exp.] (hūa thanū) EN: arrowhead ; delta FR:
หุ้ยหุย[adv.] (huihui) EN: narrowly FR:
หุบเขาแคบ[n. exp.] (hupkhao kha) EN: narrow valley FR: vallée étroite [f]
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded FR: mesquin ; étroit d'esprit
จักแหล่น ; จั๊กแหล่น[adv.] (jakkalaen) EN: almost ; narrowly ; nearly ; about FR: presque
จอก[n.] (jøk) EN: sparrow FR:
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease ; narrowing FR: réduction [f] ; diminution [f]
การปลูกถ่ายไขกระดูก[n. exp.] (kān plūk th) EN: bone marrow transplantation FR: transplantation de moelle osseuse [f] ; greffe de moelle osseuse [f]
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide ; narrow-body FR: étroit ; exigu ; petit
ไขกระดูก[n. exp.] (khaikradūk) EN: bone marrow FR: moelle osseuse [f]
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous FR:
คอด[adj.] (khøt) EN: narrow ; narrowed ; constricted FR: resserré ; rétréci
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
คราด[v.] (khrāt) EN: harrow FR: ratisser ; herser
เครื่องพรวนดิน[n. exp.] (khreūang ph) EN: harrow FR:
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow ; compressed ; slender FR:
กลั้วเกลี้ย[adv.] (klūaklīa) EN: almost finished ; with little to spare ; narrowly FR:
กกช้าง[n.] (kokchāng) EN: elephant grass ; narrow-leaved cat-tail FR: herbe à éléphant [f]

arrow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtspfeil {m}down arrow
Armbrustbolzen {m}crossbow arrow
Maßpfeil {m}dimension arrow head
Pfeilrichtung {f}direction of arrow
Schrägpfeil {m}slope arrow
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Maßpfeil {m}arrow head
Pfeilstrecker {m}arrow straightener
Pfeiltaste {f}arrow key
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk
Bachmanammer {f} [ornith.]Bachman's Sparrow
Botteriammer {f} [ornith.]Botteri's Sparrow
Cassinammer {f} [ornith.]Cassin's Sparrow
Maronensperling {m} [ornith.]Chestnut Sparrow
Dabbeneammer {f} [ornith.]Stripe-capped Sparrow
Wüstensperling {m} [ornith.]Desert Sparrow
myelotoxisch; knockenmarksschädigend {adj} [med.]myelotoxic; destructive to bone marrow
Archboldsperber {m} [ornith.]Dwarf Sparrow Hawk
Fuchsammer {f} [ornith.]Fox Sparrow (Passerella iliaca)
Heuschreckenammer {f} [ornith.]Grasshopper Sparrow
Wachtelammer {f} [ornith.]Grassland Sparrow
Rotnackensperber {m} [ornith.]Grey Moluccan Collared Sparrow Hawk
Henslowammer {f} [ornith.]Henslow's Sparrow
Trughabicht {m} [ornith.]Imitator Sparrow Hawk
Trillersperber {m} [ornith.]Japanese Sparrow Hawk
Rötelbraunelle {f} [ornith.]Japanese Hedge Sparrow
Reisfink {m} [ornith.]Java Sparrow
Rainammer {f} [ornith.]Lark Sparrow
Gelbwangenammer {f} [ornith.]Yellow-browed Sparrow
Läufer {m}long narrow carpet
Baumammer {f} [ornith.]American Tree Sparrow
Markextrakt {n}marrow extract
Moabsperling {m} [ornith.]Dead Sea Sparrow
Hohlweg {m}narrow pass; defile
Schmalband {n} (Niederfrequenz)narrow band
Schmalfilmkamera {f}narrow film camera
beschränkt; engstirnig {adj} | beschränkter | am beschränktestennarrow | narrower | narrowest
eng; knapp; schmal {adj} | enger; knapper; schmaler | am engsten; am knappsten; am schmalstennarrow | narrower | narrowest
Niederquerschnittsgröße {f}narrow section size

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrow
Back to top