ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mouthpiece

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mouthpiece*, -mouthpiece-

mouthpiece ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mouthpiece (n.) (เครื่องดนตรี, กล้องยาสูบ) ส่วนที่ใช้ปากเป่าหรือคาบ See also: ส่วนปากท่อต่างๆ
mouthpiece (n.) ผู้เป็นกระบอกเสียงแทน See also: โฆษก, นักหนังสือพิมพ์, คนที่เป็นปากเสียงแทน Syn. spokesperson
English-Thai: HOPE Dictionary
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบอกเสียง (n.) mouthpiece See also: spokesperson, announcer Syn. ปากเสียง
กระบอกโทรศัพท์ (n.) mouthpiece
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I gave him a mouthpiece so he would study hard.ฉันเคยให้ฟันยางเค้า ให้เค้าตั้งใจอ่านหนังสือ
I'm going to ask you to speak into the mouthpiece very clearly.รบกวนถือหูดีๆ ให้ได้ยินชัดๆหน่อยได้มั๊ยครับ
He isn't deciding anything. He's a mouthpiece --เขาไม่ได้ตัดสินอะไรทั้งนั้น เป็นแค่ผู้ส่งสาร
The Disir are the mouthpiece of the Triple Goddess.เหล่าผู้หยั่งรู้คือผู้ส่งสารของเทพสตรีทั้งสาม
Mouthpiece in, seconds out!กระบอกเสียงในวินาทีออก!
When you're done, bottle-blows and mouthpiecesถ้าทำเสร็จแล้ว ให้เป่าปากเป่าเครื่องตนตรี
All right. Mouthpiece.เพียงแค่เริ่มย้ายไปรอบ ๆ
...mouthpiece and muzzle guard.ผ้าปิดปาก และ ที่เก็บเสียง
Mouthpiece, check. Got all the stuff.ฟันยาง หมดละ เอาไปทุกอย่างแล้ว

mouthpiece ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, 传声筒 / 傳聲筒] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, 喉舌] mouthpiece; spokesperson

mouthpiece ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代弁者[だいべんしゃ, daibensha] (n) spokesman; mouthpiece
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
口金[くちがね, kuchigane] (n) (1) (metal) cap; (2) clasp; (3) mouthpiece; (4) socket (for light, etc.)
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup)
歌口[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style

mouthpiece ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระบอกเสียง[n.] (krabøksīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer FR: porte-parole [m]
ทนายความในคดีอาญา[n. exp.] (thanāikhwām) EN: mouthpiece (inf.) FR: avocat au criminel [m]

mouthpiece ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprechmuschel {f}mouthpiece; microphone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mouthpiece
Back to top