ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bickering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bickering*, -bickering-

bickering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bickering (n.) การทะเลาะ See also: การวิวาท Syn. dispute
English-Thai: HOPE Dictionary
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The local bickering of Sarkhanese politicians and American ambassadors... is not important to us.{\cHFFFFFF}The local bickering of Sarkhanese politicians and American ambassadors... {\cHFFFFFF}is not important to us.
Exactly, you would never buy me flowers, so why are you bickering about it?ก็นั่นสิ นายน่ะไม่เคยซื้อดอกไม้ให้ฉัน แล้วทำไมนายต้องมาเถียงกับฉันฉอดๆด้วย
You guys still bickering nowadays?คุณหยอกล้อทะเลาะที่สงบสมัยปัจจุบันนี้
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน
No, bickering with you.ไม่ใช่ ฉันเบื่อที่ต้องเถียงกับนาย
Two bickering half-dunphys, and i'm the fool that expected more.แม่โง่เองที่หวังแบบนั้นมากไป
Now we're like a band of bickering children.ตอนนี้เรากลายเป็นเด็กทะเลาะกัน
They may be dysfunctional, bickering lunatics, but they stick together no matter what.ถึงพวกเขาจะไม่ลงรอย บ้าการทะเลาะกัน แต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็จะต้องอยู่ด้วยกัน
They're not bickering over the price of a roller.นี่ไม่ใช่การต่อรองกันได้นะ
Can we put the bickering on hold... until after we survive this massive space battle?เก็บเรื่องกัดกันไว้... หลังรอดสมรภูมิโหดนี่มั้ย
Could we just for once die without all this bickering?ไหนๆพวกเราก็จะตายอยู่แล้ว ขอตายแบบสงบๆไม่ได้เหรอไง
We are monumentally screwed here... and the last thing I need is you two bickering' like a couple of little girls.แค่นี้เราก็แย่มากพอแล้ว... สิ่งสุดท้ายที่ชั้นเห็น คือนาย 2 คน เถียงกันเหมือนกับผู้หญิง

bickering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bickering
Back to top