ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrangle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrangle*, -wrangle-

wrangle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrangle (vi.) ทะเลาะหรือโต้เถียงเสียงดัง Syn. dispute, quarrel, squabble Ops. agree, concur
wrangle (n.) การทะเลาะ See also: การโต้เถียง, การถกเถียง
wrangle about (phrv.) ทะเลาะเกี่ยวกับ See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ Syn. quarrel about, wranggle over
wrangle over (phrv.) ทะเลาะเกี่ยวกับ See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ Syn. wrangle about
wrangler (n.) ผู้ทะเลาะ See also: ผู้โต้เถียง, ผู้ถกเถียง
English-Thai: HOPE Dictionary
wrangle(แรง'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) ทะเลาะ,โต้เถียง,ถกเถียง,ต้อน (สัตว์มารวมกัน), Syn. quarrel,argue
wrangler(แรง'เกลอะ) n. ผู้ทะเลาะ,ผู้โต้เถียง,ผู้ต้อนปศุสัตว์,โคบาล
English-Thai: Nontri Dictionary
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, let's wrangle up the cattle.มาเลย, เราต้องไปตรงที่สัตว์กำลังตีกัน.
This is like trying to wrangle a puppy. All right, I'll be back.นี่เหมือนกับการพยายามล่าลูกหมาเลย เอ้าก็ได้ เดี๋ยวชั้นมานะ
I also managed to wrangle an invite to his study group.ยิ่งกว่านั้นฉันได้เข้าร่วม ในกลุ่มศึกษาของเขา
Yeah, can you wrangle me up some Ding Dongs, darling?หนูไปเอาขนมดิงดองให้หน่อยสิจ๊ะ
You were supposed to be home at 8:00 to help me wrangle the kids for bath time.คุณต้องกลับมาตอน 2 ทุ่มนี่ มาช่วยฉันจับเด็กๆอาบน้ำ
I came home early to help you wrangle the kids for bath time.ผมกลับบ้านเร็วเพื่อช่วยคุณพาเด็กๆ ไปอาบน้ำ
I just need two minutes to wrangle a reporter.ขอเวลาแค่ 2 นาทีเพื่อพบกับนักข่าว
It's been hard to wrangle resources since Primatech folded.มันเป็นการยากเหมือนกัน ที่จะไปทะเลาะักับแหล่งข่าว ตั้งแต่ที่ ไพรมาเทค ล้ม
Maybe Nikki couldn't wrangle an invitation.Maybe Nikki couldn't wrangle an invitation.
And thanks for helping me wrangle them pups tonight.ขอบใจที่ช่วยจัดการ เรื่องลูกหมาทะเลาะกันคืนนี้นะ
I have to warn you not to try and wrangle an interview with my daughter and the Prince.ฉันต้องเตือนคุณไว้ว่า อย่าพยายามหาเรื่องโต้เถียง การสัมภาษณ์ ลูกสาวของฉันและเจ้าชาย
Do you think you can wrangle the kids? Oh, yeah. Sure.ด่านวิทย์ทุกแห่งอยู่ในความควบคุมของผม แต่ผมกลับไม่รู้อะไรเลย

wrangle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, 口角] altercation; wrangle; angry argument

wrangle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl FR:
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēn) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat FR:
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre ; polémiquer
เถียงกัน[v. exp.] (thīeng kan) EN: wrangle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrangle
Back to top