ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disputer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disputer*, -disputer-

disputer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disputer (n.) คนไม่ลงรอยกัน Syn. wrangler
disputer (n.) คนไม่ลงรอยกัน Syn. wrangler

disputer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
นัดอุ่นเครื่อง[v. exp.] (nat unkhreū) EN: FR: disputer un match de préparation
ง่องแง่ง[v.] (ngǿng-ngaen) EN: quibble (over a petty matter) ; bicker ; squabble FR: se disputer ; se quereller
พิพาท[v.] (phiphāt) EN: dispute ; have a dispute ; litigate ; quarrel FR: se disputer ; se quereller
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะกัน[v. exp.] (thalǿ kan) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl FR: se disputer ; se quereller ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะกันไม่ลืมหูลืมตา[v. exp.] (thalǿ kan m) EN: fight each other without letup FR: se disputer sans relâche
ทะเลาะกันรุนแรง[v. exp.] (thalǿ kan r) EN: FR: se disputer violemment
ทะเลาะกับ...[v. exp.] (thalǿ kap …) EN: FR: se disputer avec …
ทะเลาะกับเพื่อน[v. exp.] (thalǿ kap p) EN: FR: se disputer avec un ami/une amie ; se disputer avec ses amis
ทะเลาะโต้เถียงกัน[v. exp.] (thalǿ tōthī) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl FR: se disputer ; se quereller ; s'engueuler (fam.)
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller
ยื้อแย่ง[v.] (yeūyaēng) EN: snatch ; take forcibly ; catch as catch can FR: disputer ; batailler
มีปากมีเสียง[v.] (mīpākmīsīen) EN: quarrel FR: se quereller ; se disputer
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
ทะเลาะวิวาทกัน[v. exp.] (thalǿ wiwāt) EN: FR: se quereller ; se disputer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disputer
Back to top