ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

argumentative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *argumentative*, -argumentative-

argumentative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
argumentative (adj.) ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง Syn. controversial
English-Thai: HOPE Dictionary
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
English-Thai: Nontri Dictionary
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้า (n.) argumentative woman Syn. แม่ร้า
แม่ร้า (n.) argumentative woman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Belle can be as argumentative as she is beautiful.เบลล์มีปากมีเสียงพอกับความสวย
He's moody, withdrawn, argumentative, hung-over.ยังมีญาติคนอื่นๆนอกเหนือในรูปบ้างมั้ย
Not to be argumentative, you know, considering, but...ไม่เถียงนะ แบบว่าพิจารณาแล้ว แต่..

argumentative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, 矫 / 矯] argumentative; contentious

argumentative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
理屈っぽい[りくつっぽい, rikutsuppoi] (adj-i) argumentative

argumentative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาข้างเข้าถู[adj.] (aokhāngkhao) EN: unreasonably argumentative FR:
ชอบเถียง[adj.] (chøp thīeng) EN: argumentative FR:
เจ้าถ้อยหมอความ[n.] (jaothøimøkh) EN: argumentative person FR:
ปากเปราะเราะราย[adj.] (pākprǿrǿrāi) EN: argumentative ; quarrelsome FR:
เถียงคำไม่ตกฟาก[adj.] (thīeng kham) EN: argumentative ; disputatious FR:
ต่อล้อต่อเถียง[v.] (tøløtøthīen) EN: argue ; be argumentative ; talk back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า argumentative
Back to top