ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brawl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brawl*, -brawl-

brawl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brawl (n.) การวิวาท See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท Syn. fight
brawl (vi.) ทะเลาะเบาะแว้ง See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท Syn. fight
brawler (n.) นักสู้
brawlsome (adj.) ซึ่งชอบหาเรื่อง See also: ซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกัน, ซึ่งโต้เถียงกัน Syn. battlesome, belligerent
English-Thai: HOPE Dictionary
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
English-Thai: Nontri Dictionary
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเลาะวิวาท (v.) brawl See also: quarrel and fight Syn. วิวาท, ทะเลาะ Ops. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง
ทะเลาะเบาะแว้ง (v.) brawl See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท Ops. ปรองดอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the night of the theft there was a brawl near Yu's.คืนที่เกิดการขโมย มีการทะเลาะกันใกล้ๆ บ้านยู
You okay? Rita said you got in a bar brawl tonight.เธอโอเคมั้ย ริต้าบอกว่าเธอมีเรื่องในบาร์วันนี้
Street brawl ain't the answer.ชกต่อยกันกลางถนนไม่ใช่ทางออก
You want to brawl, brawl with a target.ถ้าจะชกมั่ว ไปชกที่อื่น
I didn't come here tonight to brawl with you guys.พวกเราจะได้ทำงานสะดวกหน่อย-เปโระ-
♪ It's just a noisy hall where there's a nightly brawlมันก็แค่ห้องโถงที่เงียบงัน ที่มีการทะเลาะกันยามค่ำคืน
In fact, Razor Sharp and Kid McDonnen's brawl has gotten so popular it's gone animated.ในความเป็นจริงมีดโกนคมและเด็ก McDonnen ของ ทะเลาะกันมีอากาศที่นิยมกันมาก ... มันหายไปเคลื่อนไหว
He assaulted a man during a barroom brawl five years ago.เขาเคยมีเรื่องวิวาทในบาร์เหล้า 5 ปีที่แล้ว
I will, although it seems like getting into a barroom brawl on shore leave is not very prudent for someone with further military aspirations.หาได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามดูเหมือนการทะเลาะที่บาร์ กับพวกทหารด้วยกันมันดูจะไม่รอบคอบเท่าไหร่ สำหรับใครบางที่จะยังอยากจะเป็นทหารต่อไป
What are we going to do if a beast brawl breaks out?เราจะทำยังไงกันดี ถ้าไอ้บีสต์สองตัวนั่นมันเกิดกัดดันขึ้นมา ?
Let's see, you started a brawl in the streets with Ned Stark and disappeared from the capital.นั่นสิ... เจ้าทะเลาะกับเน็ดสตาร์คกลางถนน แล้วหายตัวไปจากเมืองหลวง
Men brawl from time to time. It's only natural.ผู้ชายก็ทะเลาะกันบ้าง เป็นธรรมดาน่ะ

brawl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, ㄡ, 殴 / 毆] brawl; surname Ou

brawl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r,vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.)
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P)
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P)

brawl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ชุลมุนต่อสู้[v. exp.] (chunlamun t) EN: brawl FR:
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl FR:
การชุลมุนต่อสู้[n. exp.] (kān chunlam) EN: affray ; brawl FR: échauffourée [f]
ตะลุมบอน[n.] (talumbøn) EN: free-for-all fight ; free-for-all combat ; brawl ; melee ; scrimmage ; wild battle FR:
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēn) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat FR:
ทะเลาะกัน[v. exp.] (thalǿ kan) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl FR: se disputer ; se quereller ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะตบตีกัน[v. exp.] (thalǿ top t) EN: brawl ; quarrel and fight FR: se battre comme des chiffonniers
ทะเลาะโต้เถียงกัน[v. exp.] (thalǿ tōthī) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl FR: se disputer ; se quereller ; s'engueuler (fam.)
ทะเลาะวิวาท[v. exp.] (thalǿ wiwāt) EN: brawl ; quarrel and fight FR: se battre comme des chiffonniers
ตีรันฟันแทง[v. exp.] (tī ran fan ) EN: brawl with weapons FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brawl
Back to top