ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disagreeing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disagreeing*, -disagreeing-

disagreeing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disagreeing (adj.) ซึ่งไม่ลงรอยกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disagreeing
Back to top