ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

influentially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *influentially*, -influentially-

influentially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
influentially (adv.) อย่างมาก See also: อย่างยิ่ง Syn. heavily, strongly, powerfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า influentially
Back to top