ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heavily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heavily*, -heavily-

heavily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heavily (adv.) อย่างหนัก Syn. weightily
English-Thai: HOPE Dictionary
heavily(เฮฟ'วิลี) adv. อย่างหนัก,รุนแรง,มากมาย,งุ่มง่าม
English-Thai: Nontri Dictionary
heavily(adv) ขนาดหนัก,อย่างเพียบ,อย่างคับคั่ง,อย่างหนาทึบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนานใหญ่ (adv.) heavily See also: hugely, largely Syn. อย่างมาก
จั้กๆ (adv.) heavily Syn. อย่างหนัก, อย่างแรง
ร้ายแรง (adv.) heavily Syn. มาก, สาหัส, แรง Ops. เบา, เล็กน้อย, น้อย
หนัก (adv.) heavily Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง Ops. เบา, เล็กน้อย, น้อย
หนักอึ้ง (adv.) heavily Syn. หนัก Ops. เบาหวิว
เฮือกๆ (adv.) heavily
ไม่ลืมหูลืมตา (adv.) heavily
ดื่มจัด (v.) drink heavily See also: drink a lot Syn. ดื่มมาก
ดื่มมาก (v.) drink heavily See also: drink a lot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very heavily mined, you'll find, I'm sure.อย่างหนักศีลธรรมคุณจะพบ ฉันแน่ใจว่า ใช่เรากำลังที่ดีที่สุดออกจากที่นี่
The road to Dushanbe is a heavily traveled military artery.ถนน Dushanbe มันเป็นเส้นทางลำเลียงพลหลักเลยนะ
Now, the entrance is heavily guarded. We need a way to get inside.เอาล่ะ ทางเข้าถูกเฝ้าแน่นหนามาก เราต้องเข้าไปในนั้น
That bastard´s so heavily leveraged, it would wipe him out.เขาเก็บเงินสดไว้เยอะเขาพังแน่
Dear Eun-joo, you were right, it snowed heavily on January 9.คุณ มุนจู / คุณพูดถูก / หิมะตกหนักจริงๆด้วย
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง
Before we start, I don't know if Mandy mentioned, but I'm pretty heavily into the Lord, and I was just wondering if you could just sort of convey a sort of a... a feeling of inner happiness.ก่อนเราจะเริ่ม ผมไม่รู้ว่าแมนดี้บอกอะไรคุณบ้าง แต่ผมค่อนข้างจะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านะ และผมก็สงสัยว่า คุณจะสามารถทำให้ภาพมันแสดงออกถึง...
Banking heavily manufacturingทั้งที่ดิน การเงิน อุตสาหกรรมหนัก
But, you'll be surprised how heavily they can weigh.พวกเจ้าอาจทำให้เหล่าบรรพชนรู้สึกประหลาดใจ พวกเขาจะรู้สึกได้เอง
We believe it's heavily fortified. We're not sure how many troops are guarding it.เราเชื่อว่ามีการตรึงกองกำลังหนาแน่นทีเดียว ไม่แน่ใจด้วยว่า มีกำลังอยู่ตรงนั้นมากเท่าไหร่
It is heavily fortified by observation balloons, cables on three sides, and Archie batteries in these six positions.มีการป้องกันแน่นหนา บอลลูนสังเกตการณ์ ขึงสายเคเบิลสามด้าน และปตอ.วางอยู่หกจุด
The diamond is heavily guarded inside of Peyman Alahi's Malibu compound.ในที่พักย่านมาลิบูของเพย์แมน อลาฮี

heavily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
负债纍纍[fù zhài lěi lěi, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄌㄟˇ ㄌㄟˇ, 负债纍纍 / 負債纍纍] heavily in debt
[pú, ㄆㄨˊ, 酺] drink heavily; drink in company
戒备森严[jiè bèi sēn yán, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 戒备森严 / 戒備森嚴] heavily-guarded

heavily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating
コンコン;こんこん[, konkon ; konkon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) tap-tap; knock-knock; bang-bang; (2) (on-mim) cough-cough; (3) (on-mim) bark (of a fox); yelp; cry; (4) (on-mim) heavily (e.g. of snow falling); (n) (5) (chn) (See 狐・1) fox
どかり[, dokari] (adv-to,adv) (on-mim) falling heavily
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber
塗り立てる[ぬりたてる, nuritateru] (v1,vt) to paint beautifully; to paint thickly; to powder heavily
塗籠;塗篭[ぬりごめ, nurigome] (n) (See 寝殿造り) interior closed room with heavily plastered walls in a Heian palace
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.)
肩で息をする[かたでいきをする, katadeikiwosuru] (exp,vs-i) to breathe heavily (e.g. with much movement of the shoulders)
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima)
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly
コテコテ;こてこて[, kotekote ; kotekote] (adj-na,vs,adv) (1) (on-mim) (See こってり) over the top; (2) thickly; heavily; richly
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
のしのし;のっしのっし[, noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P)
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly
塗り込む[ぬりこむ, nurikomu] (v5m) to paint over heavily; to plaster up

heavily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขย่มธรณี[v. exp.] (doēn khayom) EN: bounce heavily along ; have a heavy bouncing gait FR:
ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา[v. exp.] (fon tok mai) EN: rain heavily ; it's raining without letup ; it's raining cats and dogs FR:
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fon tok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; dracher (Belg.) ; il pleut à verse ; il tombe des cordes ; il pleut très fort
หายใจเฮือก[v. exp.] (hāijai heūa) EN: breathe heavily FR:
เฮือก[adv.] (heūak) EN: deeply ; heavily FR: profondément
เฮือก ๆ = เฮือกๆ [adv.] (heūak-heūak) EN: heavily FR:
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath ; breathe heavily FR:
ขนานใหญ่[adv.] (khanān yai) EN: heavily ; hugely ; largely ; mass FR:
เขตชุมชนหนาแน่น[n. exp.] (khēt chumch) EN: heavily populated district FR: zone densément peuplée [f]
แหลก[adv.] (laēk) EN: ruinously ; crushingly ; heavily FR:
หนักหน่วง[adv.] (naknūang) EN: severely ; heavily ; strongly ; seriously ; violently FR:
หนาแน่น[adj.] (nānaen) EN: crowded ; packed ; congested ; busy ; dense ; heavily populated FR: surpeuplé
หนี้สินรุงรัง[X] (nīsin rungr) EN: heavily in debt ; head over heels in debt FR: très endetté
เป็นบ้าเป็นหลัง[adv.] (penbāpenlan) EN: seriously ; wildly ; madly ; extremely ; very ; heavily ; zealously FR:
ผีดุ[n. exp.] (phī du) EN: heavily haunted ; evil spirit FR: esprit maléfique [m]
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; full to the brim ; fully loaded ; heavily loaded FR: surchargé
ถองเหล้า[v. exp.] (thøng lao) EN: drink heavily FR:
ทุ่มทุน[v. exp.] (thum thun) EN: pour money (into) ; invest heavily (in) ; invest a large amount FR:
ตอกเหล้า[v. exp.] (tøk lao) EN: throw the drinks back ; drink heavily FR:
อย่างหนัก[adv.] (yāng nak) EN: harshly ; severely ; heavily FR: grièvement ; gravement ; fortement
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily ; into pieces FR:

heavily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerbeladen {adj}heavily laden
überschuldet {adj}heavily indebted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heavily
Back to top