ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

powerfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *powerfully*, -powerfully-

powerfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
powerfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างยิ่ง Syn. heavily, strongly, influentially
powerfully (adv.) อย่างแข็งแรง See also: อย่างมีกำลัง Syn. mightily

powerfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า powerfully
Back to top