ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nag*, -nag-

nag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nag (vt.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, จ้องจับผิด, ต่อว่า Syn. vex, badger, annoy, pester
nag (n.) การรบกวน See also: การกวนใจ
nag (n.) ม้าแก่ Syn. plug, mount, hack
nag at (phrv.) คอยจับผิด See also: หาเรื่องบ่น Syn. pick at
Naga (n.) คนในเอเชียใต้มักในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและพม่าตะวันตก See also: ภาษา Naga
Nagasaki (n.) เมืองนางาซากิของประเทศญี่ปุ่น
nagging (adj.) ซึ่งนานและยากกว่าจะรักษาหาย See also: ซึ่งยากกว่าจะจางหายไป
English-Thai: HOPE Dictionary
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
naga(นา'กะ) n. นาค
English-Thai: Nontri Dictionary
nag(n) ม้าแกลบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หาเรื่อง (v.) nag See also: scold, find fault, criticize Syn. ค่อนแคะ, เหน็บ, เหน็บแนม, ถากถาง
แคะไค้ (v.) nag See also: scold, find fault, criticize Syn. ค่อนแคะ, เหน็บ, เหน็บแนม, หาเรื่อง, ถากถาง
งูใหญ่ (n.) Naga See also: fabulous serpent, snake Syn. นาคา, พญานาค Ops. งูเล็ก
นาค (n.) Naga See also: fabulous serpent, snake Syn. งูใหญ่, นาคา, พญานาค Ops. งูเล็ก
นาคา (n.) Naga See also: fabulous serpent, snake Syn. งูใหญ่, พญานาค Ops. งูเล็ก
นาคสะดุ้ง (n.) Naga structure on gable See also: posture of Naga
MD (abbr.) คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
กรรมการผู้จัดการ (n.) managing director See also: manager of the board
กระษาปณ์ (n.) coinage See also: coin Syn. กษาปณ์ Ops. กษาปน์
กษาปณ์ (n.) coinage See also: coin Ops. กษาปน์
การจัดการงานบุคคล (n.) personnel management See also: human resource management
การช่วยเหลือ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์
การบริหารงานบุคคล (n.) personnel management See also: human resource management Syn. การจัดการงานบุคคล
การอนุเคราะห์ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน
การอุปถัมภ์ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์
ขาโจ๋ (n.) leader of the teenage group
คณะบริหาร (n.) management team See also: executive management Syn. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร (n.) management team See also: executive management
ควบคุมงาน (v.) manage See also: deal, handle, arrange, take charge of Syn. จัดแจง, สั่งงาน
จัดการ (v.) manage See also: deal, handle, arrange, take charge of Syn. จัดแจง, สั่งงาน, ควบคุมงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was to help corporations help children nag for their products more effectively.แต่เพื่อช่วยให้บรรษัทหาทางกระตุ้นให้เด็กเซ้าซี้พ่อแม่ ให้ซื้อสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
You speak only to nag me about the damn law!เจ้าพูดเพื่อถากถางข้างั้นเรอะ เกี่ยวกับกฏหมายงี่เง่าพวกนั้น
No one there to nag you,and you don't even glance at the coupes.ไม่มีใครตามบ่นอยู่ข้างๆ แต่ก็ไม่ชายตามองรถหรูเลยสักนิด
You constantly nag me and you drain the life out of me!คุณเอาแต่บ่นว่าผม จนผมเซ็งเป็นบ้าอยู่แล้ว
I'm going to nag again.ฉันจะคอยดุด่าเจ้าเหมือนเดิม.
You didn't want him to start either and then I had to nag and nag you and then you did.คุณไม่ได้ต้องการให้เขา เริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่หนึ่ง และฉันก็ได้ต่อว่าคุณ และต่อว่าคุณและสิ่งที่คณทำ
Really, you are like an Aunty. Nag and Nag.คุณนี่เหมือนป้าจริงๆเอาแตบ่นบ่น บ่น
There's no owner of the house who'll nag me all the time, they give a lot of money...ไม่มีเจ้าของบ้าน ที่ค่อยมาบ่นจู้จี้ฉันตลอดเวลา เงินดี...
But then something started to nag at me.แต่ก็มีบางสิ่งที่ตะหงิดใจฉัน
I will just let you nag all you want this time.ฉันจะยอมให้คุณถากถางแค่ตอนนี้
Nick, look, I don't mean to nag you, but how long is this gonna take?นิค คือว่านะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะบ่นนายหรอกนะ แต่นี่มันจะใช้เวลานานแค่ไหน?
It's your fault! You're supposed to nag me about important stuff like this.ความผิดแม่ แม่ควรจู้จี้ผมเรื่องสำคัญนี้

nag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱知[Ài zhī, ㄞˋ ㄓ, 爱知 / 愛知] Aichi (Japanese prefecture around Nagoya)
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 协管员 / 協管員] assistant manager; steward
帮办[bāng bàn, ㄅㄤ ㄅㄢˋ, 帮办 / 幫辦] assist in managing; deputy
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, 经纪人 / 經紀人] broker; middleman; agent; manager
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, 劳资 / 勞資] labor and capital; labor and management
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
占城[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, 占城 / 佔城] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
孤儿院[gū ér yuàn, ㄍㄨ ㄦˊ ㄩㄢˋ, 孤儿院 / 孤兒院] orphanage; child asylum
容貌[róng mào, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄠˋ, 容貌] countenance; personage
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, 反间谍 / 反間諜] counter-intelligence; protection against espionage
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager
排水渠[pái shuǐ qú, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ, 排水渠] drainage
水系[shuǐ xì, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧˋ, 水系] drainage system
泄流[xiè liú, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧㄡˊ, 泄流 / 洩流] drainage
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, 流失] drainage; to run off; to wash away
吨位[dūn wèi, ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, 吨位 / 噸位] tonnage
吨数[dūn shù, ㄉㄨㄣ ㄕㄨˋ, 吨数 / 噸數] tonnage
吨级[dūn jí, ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ, 吨级 / 噸級] tonnage; class in tons (of a passenger ship)
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
等效百万吨当量[děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng, ㄉㄥˇ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 等效百万吨当量 / 等效百萬噸當量] equivalent megatonnage (EMT)
间谍活动[jiàn dié huó dòng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 间谍活动 / 間諜活動] espionage; spying
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
[luō, ㄌㄨㄛ, 啰] final exclamatory particle; nag
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 理财 / 理財] financial management; finance
理财学[lǐ cái xué, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 理财学 / 理財學] financial management science
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, 林场 / 林場] forestry station; forest management area
藤泽[Téng zé, ㄊㄥˊ ㄗㄜˊ, 藤泽 / 藤澤] Fujizawa (Japanese name); Fujizawa city in Kanagawa province
[zhèn, ㄓㄣˋ, 圳] furrow in field, small drainage
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, 参差 / 參差] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated
触礁[chù jiāo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠ, 触礁 / 觸礁] hit a snag
管家[guǎn jiā, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 管家] housekeeper; butler; manage one's household
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 信息管理] information management
临时的本地管理接口[lín shí de běn dì guǎn lǐ jiē kǒu, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 临时的本地管理接口 / 臨時的本地管理接口] Interim Local Management Interface; ILMI
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless

nag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
アオナギ;あおなぎ[, aonagi ; aonagi] (n) (See 葦切鮫) shark (esp. the blue shark, Prionace glauca)
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] (n) {comp} access management
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management
アナグラム[, anaguramu] (n) anagram
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus)
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica)
アンマネージコード[, anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code
アンマネージド[, anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged
イナゴマメ[, inagomame] (n) carob; locust bean
ヴィジャヤナガル朝[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE)
ウィンドウマネージャ[, uindoumane-ja] (n) {comp} window manager
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi)
エアーマネジメント[, ea-manejimento] (n) air management
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan)
オナガザメ属[オナガザメぞく, onagazame zoku] (n) Alopias (genus of three extant thresher shark species in the family Alopiidae)
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias)
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific)
オナガドチザメ属[オナガドチザメぞく, onagadochizame zoku] (n) Eridacnis (genus of finback catshark in the family Proscylliidae)
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands)
オモナガフタホシハゼ[, omonagafutahoshihaze] (n) Eviota partimaculata (species of Indo-Pacific pygmy goby)
オンラインプロジェクト管理[オンラインプロジェクトかんり, onrainpurojiekuto kanri] (n) {comp} online project management
オンラインボリューム管理[オンラインボリュームかんり, onrainboryu-mu kanri] (n) {comp} on-line volume management
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling)
カタカナ語;片仮名語[カタカナご(カタカナ語);かたかなご(片仮名語), katakana go ( katakana go ); katakanago ( katakana go )] (n) (See 外来語) katakana word (esp. a loanword)
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds
カマヒレザメ[, kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS
データ流れ[データながれ, de-ta nagare] data flow
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager
ファイルマネージャ[ふぁいるまねーじゃ, fairumane-ja] file manager
ファイル管理[ファイルかんり, fairu kanri] file management, file-control
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager
マネージャ[まねーじゃ, mane-ja] manager
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
ランマネージャー[らんまねーじゃー, ranmane-ja-] LAN Manager
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
制御流れ[せいぎょながれ, seigyonagare] control flow
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
名古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดครวญ English: to lament
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh
殴る[なぐる, naguru] Thai: ต่อย English: to strike
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น
流す[ながす, nagasu] Thai: ริน
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหล English: to stream
流れる[ながれる, nagareru] Thai: ไหลออกมา
眺める[ながめる, nagameru] Thai: เพ่งพินิจ English: to gaze at
眺める[ながめる, nagameru] Thai: มอง
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management
長々[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years

nag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้ำจี้จ้ำไช[v.] (jamjīchamch) EN: nag ; harp on ;keep reminding ; prod FR:
แคะไค้[v.] (khaekhai) EN: nag ; scold ; find fault ; criticize FR:
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
ปากเปียกปากแฉะ[v.] (pākpīekpākc) EN: say over and over again ; tell over and over again ; continuously nag ; incessently repeat orders FR:
ถากถาง[v.] (thākthāng) EN: nag ; lampoon FR: railler
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
แบบรูปทางน้ำ[n. exp.] (baēp rūp th) EN: drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centrifugal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centripetal drainage pattern FR:
แบบรูปทางน้ำวงแหวน[n. exp.] (baēp rūp th) EN: annular drainage pattern FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บั้งไฟพญานาค[n. prop.] (Bangfai Pha) EN: Naga Fireball FR:
บังคับผู้จัดการให้ลาออก[v. exp.] (bangkhap ph) EN: force a manager to resign FR:
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai re) EN: neighbours ; neighbors (Am.) ; neighbourhood ; neighborhood (Am.) FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) [org.] (Bansat Børi) EN: Asset Management Corporation FR:
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān) EN: communication management FR: management en communication [m]
บริหารงาน[v. exp.] (børihān ngā) EN: administer ; manage ; conduct the affairs FR:
บริหารผิดพลาด[v. exp.] (børihān phi) EN: mismanage FR:
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thu) EN: manage a business FR: administrer ; conduire ; gérer ; organiser ; manager
บริการรักษาความปลอดภัย[n. exp.] (børikān rak) EN: FR: service de gardiennage [m]
บริษัทบริหารสินทรัพย์[n. exp.] (børisat bør) EN: Asset Management Company (AMC) FR:
บริษัทรักษาความปลอดภัย[n. exp.] (børisat rak) EN: FR: société de gardiennage [f]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs ; surroundings FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณใกล้เคียง[n. exp.] (børiwēn kla) EN: vicinage ; vicinity FR: voisinage [m]
โบสถ์ยิว[n. exp.] (bōt Yiū) EN: FR: synagogue [f]
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: important person ; figure ; key person FR: personne importante [f] ; personnage important [m] ; figure importante [f] ; figure de proue [f] (fig.)
บุคคลสาธารณะ[n. exp.] (bukkhon sāt) EN: FR: figure publique [f] ; personnage public [m]
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangse) EN: bookcase FR: bibliothèque [f] ; rayonnage [m] ; tablette [f]
ชั้นวางของ[n. exp.] (chan wāng k) EN: shelf ; set of shelves ; shelves [pl] FR: étagère [f] ; étagères [pl] ; meuble à étagères [m] ; rayon [m] ; rayonnage [m]
ชั้นวางหนังสือ[n. exp.] (chan wāng n) EN: FR: rayon [m] ; rayonnage [m]
ชนมพรรษา[n.] (chonmaphans) EN: age (of a royal personage) FR:
ชนมายุ[n.] (chonnamāyu) EN: age (of a royal personage) FR:
ช่วง บุนนาค[n. prop.] (Chūang Bunn) EN: Chuang Bunnag FR: Chuang Bunnag
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ด้านการจัดการ[adj.] (dān kān jat) EN: management FR:

nag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsgebühr {f}account management fee
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur
Werbeleiter {m}advertising manager
Außendienstleiter {m}agency manager
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Betriebsassistent {m}assistant to works manager
Direktionsassistent {m}assistant to top management
Bangstangare {f} [ornith.]Blue & Gold Tanager
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board
Bodenablauf {m}floor drainage
Brasiltangare {f} [ornith.]Brazilian Tanager
Bereichsleiter {m}business unit manager
Cabanistangare {f} [ornith.]Azure-rumped Tanager
Wassereinzugsgebiet {n}catchment area; watershed [Am.]; drainage area
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Abschirmdienst {m}; Spionageabwehr
Gimpeltangare {f} [ornith.]Cinnamon Tanager
Geschäftsleitung {f}company management
Inhaltsverwaltungssystem {n}; Content Management System
Kostenmanagement {n}cost management
Krisenmanagement {n}crisis management
Dachentwässerung {f}roof drainage
Datenbankverwaltungssystem {n}database management system
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Direktion {f}; oberste Leitungtop management
Drainagekoeffizient {m}drainage coefficient
Dränageöffnung {f}drainage opening
Entwässerungskanal {m}drainage ditch
Smaragdtangare {f} [ornith.]Emerald Tanager
Motormanagement {n}engine management
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Privatjet {m} für Managerexecutive jet
Gebäudemanagement {n}facility management
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag
Messeleitung {f}fair management
Dateiverwaltung {f}file management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nag
Back to top